Leviticus (8/27)  

1. <Vysvätenie Árona a jeho synov za kňazov>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Vezmi Árona a jeho synov s ním aj ich rúcha, olej na pomazávanie, junca obeti za hriech, oboch baranov aj koš nekvasených chlebov
3. a shromaždi celú obec ku dveriam stánu shromaždenia.
4. A Mojžiš urobil tak, ako mu prikázal JeHoVaH, a tedy shromaždila sa obec ku dveriam stánu shromaždenia.
5. A Mojžiš povedal shromaždenej obci: Toto je tá vec, ktorú prikázal JeHoVaH učiniť.
6. Potom kázal Mojžiš, aby pristúpil Áron i jeho synovia, a umyl ich vodou.
7. A dal na neho sukňu a opásal ho pásom, odial ho plášťom a dal na neho efod, opásal ho opaskom efoda a pripásal mu ho ním,
8. položil na neho náprsník a do náprsníka dal urím a thumím,
9. položil čapicu na jeho hlavu a na čapicu napredku dal zlatý bliašok, korunu svätosti, tak ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi.
10. Potom vzal Mojžiš olej na pomazávanie a pomazal príbytok a všetky veci, ktoré boly v ňom, a posvätil ich.
11. A prskol z neho na oltár sedemkrát a pomazal oltár i všetky jeho nádoby aj umyvák aj jeho podstavec nato, aby ich posvätil.
12. A ulial z oleja na pomazávanie na hlavu Áronovu a pomazal ho, aby ho posvätil.
13. Potom kázal Mojžiš, aby pristúpili aj synovia Áronovi, a obliekol ich do sukieň, opásal ich pásom a uviazal im čiapky, tak ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi.
14. A kázal, aby priviedli junca obeti za hriech, a Áron a jeho synovia vzložili svoje ruky na hlavu junca obeti za hriech.
15. A Mojžiš ho zabil a vzal krv a dal na rohy oltára dookola svojím prstom a tak očistil oltár od hriechu a ostatnú krv vylial k základu oltára a posvätil ho pokrývať na ňom hriech.
16. A vzal všetok tuk, ktorý bol na vnútornostiach, i bránicu pečene, aj obe ľadviny aj ich tuk, a Mojžiš kadiac spálil to na oltári.
17. A junca a jeho kožu i jeho mäso i jeho lajno spálil ohňom vonku za táborom, tak ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi.
18. A kázal doviesť barana zápalnej obeti. A Áron a jeho synovia vzložili svoje ruky na hlavu barana.
19. A Mojžiš ho zabil a pokropil krvou na oltár dookola.
20. A barana posekal na jeho kusy. A Mojžiš kadiac pálil hlavu i kusy i tuk.
21. A vnútornosti a nohy umyl vodou, a Mojžiš kadiac spálil celého barana na oltári. To bola zápalná obeť na upokojujúcu vôňu a bola to ohňová obeť JeHoVaHovi, tak ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi.
22. Potom kázal doviesť aj druhého barana, barana to naplnenia rúk. A Áron a jeho synovia vzložili svoje ruky na hlavu barana.
23. A Mojžiš ho zabil a vzal z jeho krvi a dal na boltec pravého ucha Áronovho i na palec pravej ruky i na palec jeho pravej nohy.
24. A kázal, aby pristúpili synovia Áronovi, a Mojžiš dal z krvi na boltec ich pravého ucha i na palec ich pravej ruky i na palec ich pravej nohy a ostatnú krv vykropil Mojžiš na oltár dookola.
25. Potom vzal tuk i chvost, všetok tuk, ktorý bol na vnútornostiach i bránicu pečene aj obe ľadviny aj ich tuk aj pravé plece.
26. A z koša nekvasených chlebov, ktoré boly pred JeHoVaHom, vzal jeden nekvasený koláč a jeden chlebový koláč, pripravený s olejom, a jeden tenký osúch a položil to na tie tuky a na pravé plece.
27. A dal to všetko na ruky Áronove a na ruky jeho synov, a vznášal to sem a ta obeťou povznášania pred JeHoVaHom.
28. Potom to vzal Mojžiš s ich rúk a kadiac spálil na oltári so zápalnou obeťou. To bolo naplnením rúk na upokojujúcu vôňu, ohňová to obeť JeHoVaHovi.
29. A Mojžiš vzal prsia a vznášal ich sem a ta obeťou povznášania pred JeHoVaHom, z barana naplnenia rúk, a bolo to Mojžišovi za podiel, tak ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi.
30. A Mojžiš vzal z oleja na pomazávanie i z krvi, ktorá bola na oltári, a poprskal na Árona, na jeho rúcho i na jeho synov a na rúcho jeho synov s ním, a tak vysvätil Árona, jeho rúcha i jeho synov a rúcha jeho synov s ním.
31. A Mojžiš povedal Áronovi a jeho synom: Uvarte mäso pri dveriach stánu shromaždenia a tam ho budete i jesť i chlieb, ktorý je v koši naplnenia rúk, tak ako som prikázal povediac: Áron a jeho synovia ho budú jesť.
32. A to, čo by zostalo z mäsa alebo z chleba, spálite ohňom.
33. A zo dverí stánu shromaždenia nevyjdete za sedem dní, až do dňa, v ktorom sa vyplnia dni vášho plnenia rúk, lebo za sedem dní budú plniť vašu ruku.
34. Jako učinili tohoto dňa, tak prikázal JeHoVaH činiť, pokrývať na vás hriech.
35. Preto budete sedieť pri dveriach stánu shromaždenia vodne i vnoci za sedem dní a budete strážiť stráž JeHoVaHovu, aby ste nezomreli, lebo tak mi je prikázané.
36. A Áron a jeho synovia učinili všetky veci, ktoré prikázal JeHoVaH skrze Mojžiša.

  Leviticus (8/27)