Leviticus (4/27)  

1. <Obeť za poblúdenie jednotlivca>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Hovor synom Izraelovým a povedz: Keby zhrešila niektorá duša z poblúdenia proti ktorémukoľvek zo zákazov JeHoVaHových, ktoré sa nemajú vykonať, a niekto by vykonal niektorý z nich, toto urobíte:
3. Keby zhrešil pomazaný kňaz previniac sa, jako sa previní niekto z ľudu, bude obetovať JeHoVaHovi za svoj hriech, ktorým zhrešil, junca bez vady obeťou za hriech.
4. A dovedie junca ku dveriam stánu shromaždenia pred JeHoVaHa a vzloží svoju ruku na hlavu junca a zabije junca pred JeHoVaHom.
5. A pomazaný kňaz vezme z krvi junca a zanesie ju do stánu shromaždenia.
6. A kňaz zamočí svoj prst do krvi a poprská z krvi sedem ráz pred JeHoVaHom, pred oponou svätyne.
7. A kňaz dá z krvi na rohy oltára, na ktorom sa kadí kadivo voňavých vecí pred JeHoVaHom, ktorý to oltár je v stáne shromaždenia, a všetku ostatnú krv junca vyleje k základu oltára na zápaly, ktorý je pri dveriach stánu shromaždenia.
8. A všetok tuk junca obeti za hriech vyjme z neho, tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, jako i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach.
9. Aj obe ľadviny a tuk, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, i bránicu na pečeni, to všetko odníme s ľadvinami,
10. tak ako sa odníma od vola pokojnej obeti bitnej, a kňaz to bude kadiac páliť na oltári zápalnej obeti.
11. A kožu junca a všetko jeho mäso i s jeho hlavou i s jeho nohami, jeho vnútornosti a jeho lajno,
12. a tedy celého junca vynesie von za tábor na čisté miesto, kde sa vysýpa popol, a spáli ho na dreve ohňom; na mieste, kde sa vysýpa popol, bude spálený.
13. <Obeť za poblúdenie celej obce>A keby poblúdili všetci, celá obec Izraelova, a vec by bola skrytá pred očami shromaždenia, a keby vykonali niektorý zo zákazov JeHoVaHových, ktorýkoľvek, ktorý sa nemá vykonať, a previnili by sa,
14. a potom by sa poznal hriech, ktorým zhrešili, vtedy budú obetovať, celé shromaždenie, junca obeťou za hriech a dovedú ho pred stán shromaždenia.
15. A starší obce vzložia svoje ruky na hlavu junca pred JeHoVaHom a zabijú junca pred JeHoVaHom.
16. A pomazaný kňaz zanesie niečo z krvi junca do stánu shromaždenia.
17. A kňaz omočí svoj prst a tak vezme niečo z krvi a poprská sedem ráz pred JeHoVaHom, miesto pred oponou.
18. A dá z krvi na rohy oltára, ktorý je pred JeHoVaHom, na oltár, ktorý je v stáne shromaždenia, a všetku ostatnú krv vyleje k základu oltára zápalnej obeti, ktorý je pri dveriach stánu shromaždenia.
19. A vezme z neho všetok jeho tuk a kadiac bude ho páliť na oltári.
20. A urobí s juncom tak, ako urobil s juncom obeti za hriech, tak s ním urobí a tedy kňaz pokryje na nich hriech, a odpustí sa im.
21. A vynesie junca von za tábor a spáli ho, jako spálil toho prvého junca. To je obeť za hriech shromaždenia.
22. <Obeť kniežaťa, za hriech>Keby zhrešilo niektoré knieža a vykonalo by niektorý zo zákazov JeHoVaHa, svojho Boha, ktorýkoľvek, ktorý sa nemá vykonať, vykonajúc to z poblúdenia a previnilo by sa,
23. alebo keby mu jeho hriech, ktorým zhrešilo, bol oznámený, dovedie svoj obetný dar, kozla z kôz, samca bez vady.
24. A vzloží svoju ruku na hlavu kozla a zabije ho na mieste, na ktorom zabíjavajú zápalnú obeť, pred JeHoVaHom. To je obeť za hriech.
25. A kňaz vezme z krvi obeti za hriech svojím prstom a dá na rohy oltára zápalnej obeti a ostatnú jeho krv vyleje k základu oltára zápalnej obeti.
26. A všetok jeho tuk kadiac bude páliť na oltári jako tuk pokojnej obeti bitnej, a kňaz pokryje na ňom, a tak ho očistí od jeho hriechu, a odpustí sa mu.
27. <Obeť človeka z ľudu>A keby z poblúdenia zhrešil niektorý človek z ľudu zeme tým, že by vykonal niektorý zo zákazov JeHoVaHových, ktoré sa nemajú vykonať, a previnil by sa,
28. alebo keby mu bol oznámený jeho hriech, ktorým zhrešil, dovedie svoj obetný dar, kozu z kôz, bezvadnú samicu, za svoj hriech, ktorým zhrešil.
29. A vzloží svoju ruku na hlavu obeti za hriech a zabije obeť za hriech na mieste zápalnej obeti.
30. A kňaz vezme z jej krvi svojím prstom a dá na rohy oltára zápalnej obeti a všetku jej ostatnú krv vyleje k základu oltára.
31. A odníme všetok jej tuk, ako sa odníma tuk s pokojnej obeti bitnej, a kňaz ho bude kadiac páliť na oltári na upokojujúcu vôňu JeHoVaHovi, a tak pokryje kňaz na ňom hriech, a odpustí sa mu.
32. <Obeť z oviec>Keď dovedie svoj obetný dar ovcu, za hriech, dovedie to samicu bez vady.
33. A vzloží svoju ruku na hlavu obeti za hriech a zabije ju na obeť za hriech na mieste, na ktorom zabíjavajú zápalnú obeť.
34. A kňaz vezme z krvi obeti za hriech svojím prstom a dá na rohy oltára zápalnej obeti, a všetku jej ostatnú krv vyleje k základu oltára.
35. A odníme všetok jej tuk, ako sa odníma tuk ovce z pokojnej obeti bitnej, a kňaz to bude kadiac páliť na oltári na spôsob ohňových obetí JeHoVaHových, a kňaz pokryje na ňom jeho hriech, ktorým zhrešil, a odpustí sa mu.

  Leviticus (4/27)