Leviticus (27/27)    

1. <Sľuby. Oceňovanie>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keby niekto učinil zvláštny sľub, podľa tvojho ocenenia duší dá výplatu JeHoVaHovi.
3. Tvoje cenenie bude pri mužskom pohlaví od dvadsiatich rokov až do šesťdesiatich rokov, teda tvoje cenenie bude päťdesiat šeklov striebra v šekle svätyne.
4. Keby to bola osoba ženského pohlavia, bude tvoje cenenie tridsať šeklov.
5. A keby to bol niekto vo veku od piatich rokov do dvadsiatich rokov, bude tvoje cenenie, ak bude osoba mužského pohlavia, dvadsať šeklov, a pre osobu ženského pohlavia desať šeklov.
6. Keby to bolo dieťa vo veku od mesiaca do piatich rokov, bude tvoje cenenie, ak bude mužského pohlavia, päť šeklov striebra, a pre ženské pohlavie bude tvoje cenenie tri šekle striebra.
7. A keby to bol niekto od šesťdesiatich rokov a vyše, ak bude mužského pohlavia, bude tvoje cenenie pätnásť šeklov a pre osobu ženského pohlavia desať šeklov.
8. A keby to bol niekto chudobnejší, než aby stačil na tvoje cenenie, postavia ho pred kňaza, a kňaz ho ocení a tak mu určí výplatu podľa toho, čo bude vládať ten, kto sľúbil; kňaz ho ocení.
9. <Sľúbené hovädo>A keby bolo sľubom nejaké hovädo, jaké obetúvajú v obetný dar JeHoVaHovi, každé, ktoré by dal z toho, svätým bude.
10. Nezmení toho ani ho nezamení, dobré za zlé alebo zlé za dobré. A keby predsa zamenil hovädo za hovädo, vtedy bude i toto i tamto, zamenené zaň, svätým.
11. A keby sľúbil nejaké nečisté hovädo, jakékoľvek, akého neobetúvajú v obetný dar JeHoVaHovi, vtedy postaví hovädo pred kňaza,
12. a kňaz ho ocení už či dobré a či zlé. Ako ho oceníš, kňazu, tak bude.
13. A keby ho chcel vykúpiť, pridá jeho pätinu nad tvoju cenu.
14. <Zasvätený dom>A keby niekto zasvätil svoj dom, aby bol svätým JeHoVaHovi, vtedy ho ocení kňaz strednou cenou medzi dobrým a zlým; ako ho ocení kňaz, tak bude stáť.
15. Ale keby ten, kto zasvätil, chcel vyplatiť svoj dom, pridá pätinu peňazí tvojej ceny k nej, a dom bude jeho.
16. <Zasvätené pole>Keby niekto zasvätil JeHoVaHovi niečo z poľa svojho državia, vtedy sa bude riadiť tvoja cena podľa množstva jeho semena, ktorým sa osieva: pole, na ktoré sa vyseje chomer jačmeňa, budeš ceniť päťdesiat šeklov striebra.
17. Ak by zasvätil svoje pole od roku plesania, bude stáť podľa tvojej ceny.
18. A keby zasvätil svoje pole po roku plesania, vtedy mu napočíta kňaz peňazí podľa rokov, ktoré zbývajú do roku plesania, a odpočíta sa od tvojej ceny.
19. A keby chcel vykúpiť pole ten, kto ho zasvätil, pridá pätinu peňazí tvojej ceny k nej, a zostane jemu.
20. Ale keby nevykúpil poľa alebo keby predal pole inému človekovi, už sa viacej nevykúpi.
21. A pole bude, keď vyjde v roku plesania, svätým JeHoVaHovi, jako pole, ktoré je zarieknuté; kňazovi bude državím.
22. Keď zasvätí JeHoVaHovi pole, ktoré kúpil, ktoré nie je z poľa jeho državia,
23. vtedy mu napočíta kňaz sumu tvojho cenenia do roku plesania, a dá tvoju cenu v ten istý deň ako sväté JeHoVaHovi.
24. V roku plesania sa navráti pole k tomu, od koho bolo kúpené, k tomu, komu je državím zeme.
25. A každá tvoja cena sa bude rozumieť v šekle svätyne; šekel bude dvadsať zŕn.
26. <Prvorodené je JeHoVaHovo>Len prvorodeného z hoviad, čo už prvorodenským právom patrí JeHoVaHovi, nikto nezasvätí; či by to už bolo nejaké hovädo z kráv či nejaké dobytča, JeHoVaHovo je.
27. A keby išlo o nečisté hovädo, vyplatí ho v tvojej cene a pridá k nej jej pätinu. A keby sa nevykúpilo, predá sa v tvojej cene.
28. <Zarieknuté>Len čo do všetkého toho, čo bolo zarieknuté, čo by niekto zariekol JeHoVaHovi, ničoho z toho, čo má, už či je to človek či hovädo či nejaké pole jeho državia, sa nepredá, ani sa nevykúpi nič také, čo bolo zarieknuté; svätosvätým je JeHoVaHovi.
29. Nič zarieknuté, čo by bolo zarieknuté z ľudí na záhubu, jako v bojoch JeHoVaHových, sa nevyplatí, ale istotne zomrie.
30. <Desiatky>A každý desiatok zeme, buď zo semena zeme buď z ovocia stromu, je JeHoVaHov, je svätým JeHoVaHovi.
31. A keby niekto chcel vykúpiť niečo zo svojho desiatku, pridá k nemu jeho pätinu.
32. Ale každý desiatok z hoviad, z kráv, jako i z drobného dobytka, z oviec alebo kôz, zo všetkého, čo ide pod palicu pastiera, desiate bude svätým JeHoVaHovi.
33. Nebude vyhľadávať, či je dobré a či zlé, ani ho nezamení. A keby ho predsa zamenil, bude i toto i tamto, zamenené zaň, oboje bude svätým; nevykúpi sa.
34. To sú prikázania, ktoré prikázal JeHoVaH Mojžišovi na vrchu Sinai, aby ich oznámil synom Izraelovým.

  Leviticus (27/27)