Leviticus (26/27)  

1. <Zákaz modlárstva. Sobota>Nespravíte si modiel ani nijakého rytého obrazu ani si nepostavíte nijakého stĺpu modlárskeho ani nedáte nijakého kameňa s vyobrazeniami nikde vo svojej zemi, aby ste sa pred ním klaňali, lebo ja som JeHoVaH, váš Bôh.
2. Moje soboty budete ostríhať a budete sa báť mojej svätyne. Ja som JeHoVaH!
3. <Ak budete chodiť v mojich ustanoveniach.>Ak budete chodiť v mojich ustanoveniach a budete ostríhať moje prikázania a budete ich činiť,
4. dám vám vaše dažde v ich čas, a zem vydá svoju úrodu, a poľný strom vydá svoje ovocie,
5. takže vám mlatba bude trvať do oberačky, a oberačka bude trvať do sejby, a najete sa svojho chleba do sýtosti a budete bývať bezpeční vo svojej zemi.
6. A dám pokoj v zemi, a budete ležať, a nebude toho, kto by prestrašil. A vyplienim zlú zver zo zeme, a meč neprejde vašou zemou.
7. A budete honiť svojich nepriateľov, a padnú pred vami pod meč.
8. Piati z vás budú honiť sto, a sto z vás bude honiť desať tisíc, a vaši nepriatelia padnú pred vami pod meč.
9. Lebo obrátim na vás svoju tvár a rozplodím a rozmnožím vás a postavím svoju smluvu s vami.
10. A budete jesť staré zásoby, a vynesiete staré pre nové.
11. A dám svoj príbytok do vášho stredu, a nebude si vás oškliviť moja duša.
12. A budem sa prechádzať medzi vami a budem vám Bohom, a vy mi budete ľudom.
13. Ja som JeHoVaH, váš Bôh, ktorý som vás vyviedol z Egyptskej zeme, aby ste im neboli sluhami, a polámal som ihlice vášho jarma a dal som vám, aby ste chodili priami.
14. <Ak by ste neposlúchali >Ale ak by ste ma neposlúchali a nečinili by ste všetkých týchto prikázaní
15. a keby ste zavrhli moje ustanovenia, a vaša duša keby si zošklivila moje súdy, takže by ste nečinili všetkých mojich prikázaní a zrušili by ste tak moju smluvu,
16. vtedy vám i ja učiním toto: uvediem na vás strach, suchoty a horúčku, čo zkazí oči a zmalátni dušu, a budete nadarmo siať svoje semeno, lebo ho zjedia vaši nepriatelia.
17. A obrátim svoju tvár proti vám, a budete porazení pred svojimi nepriateľmi, a budú panovať nad vami tí, ktorí vás nenávidia. Budete utekať, hoci vás nebude nikto honiť.
18. A keby ste ma neposlúchali ešte ani vtedy, keď by prišlo až po to, vtedy vás budem ešte sedemkrát prísnejšie trestať pre vaše hriechy
19. a skrúšim pýchu vašej sily a dám, aby vaše nebesia boly nad vami jako železo a vaša zem ako meď.
20. Vaša sila vynaložená bude nadarmo, a vaša zem nevydá svojej úrody, ani strom zeme nedá svojho ovocia.
21. A keby ste ešte i vtedy išli proti mne čelom a nechceli by ste ma poslúchať, ešte pridám na vás sedemkrát toľko úderov, podľa vašich hriechov.
22. Pošlem na vás poľnú zver, ktorá vás osirotí a vyhubí váš dobytok a umenší vás, a spustnú vaše cesty.
23. A keby ste mi ani tým neboli nakarhaní a išli by ste proti mne čelom,
24. nuž pojdem i ja proti vám čelom a budem i ja vás biť sedemkrát tak mocne pre vaše hriechy.
25. A dovediem na vás meč, ktorý svrchovane pomstí zrušenie smluvy; shrniete sa do svojich miest, a pošlem ta medzi vás mor, a budete vydaní do ruky nepriateľa.
26. Keď vám polámem palicu chleba, desať žien bude piecť váš chlieb v jednej peci, a vrátia váš chlieb na váhu, a budete jesť, ale sa nenasýtite.
27. <Ak ani tak neposlúchať... Bôh zostane verný>A keby ste ma ešte ani vtedy neposlúchali a išli by ste proti mne čelom,
28. vtedy pojdem i ja proti vám čelom v prudkom hneve a budem i ja vás trestať sedemnásobne pre vaše hriechy.
29. Budete jesť telo svojich synov i telo svojich dcér budete jesť.
30. A zahladím vaše výšiny a povytínam vaše slnečné obrazy a dám pohádzať vaše okyptené telá na kypty vašich ukydaných bohov, a moja duša si vás bude oškliviť.
31. Obrátim vaše mestá na rumy a spustoším vaše svätyne ani nezavoniam vašej upokojujúcej vône.
32. A ja spustoším zem, takže sa zdesia nad ňou vaši nepriatelia, ktorí budú bývať v nej.
33. A vás rozptýlim medzi národy a vytasím meč a pošlem ho za vami, vaša zem bude púšťou, a vaše mestá budú zrúcaninami.
34. Vtedy sa bude zem tešiť svojim sobotám po všetky dni, v ktorých bude spustošená, a vy budete v zemi svojich nepriateľov. Vtedy si teda odpočinie zem a bude sa tešiť svojim sobotám.
35. Po všetky dni, v ktorých bude spustošená, bude odpočívať to, čo neodpočívala vo vašich sobotách, keď ste bývali na nej.
36. A tým, ktorí pozostanú z vás, dám chabosť do srdca v zemiach ich nepriateľov, takže ich bude honiť šust listu, hnaného vetrom, a budú utekať, ako utekajú pred mečom, a padnú, hoci nikto nebude honiť.
37. Budú padať druh na druha potkýnajúc sa, jako keby utekali pred mečom, hoci ich nikto nebude honiť, ani neobstojíte pred svojimi nepriateľmi.
38. A pohyniete medzi národami, a požerie vás zem vašich nepriateľov.
39. A tí, ktorí z vás pozostanú, budú chradnúť pre svoju neprávosť v zemiach vašich nepriateľov a pravda i pre neprávosti svojich otcov, ktoré pojdú s nimi, budú chradnúť.
40. Ale zase, keď budú vyznávať svoju neprávosť a neprávosť svojich otcov, keď by učinili neverne, že sa dopustili nevernosti voči mne a že išli proti mne čelom,
41. pre čo som potom i ja išiel proti nim čelom a zaviedol som ich do zeme ich nepriateľov, alebo čo viac, keď sa potom pokorí ich neobrezané srdce, a schvália pokutu za svoju neprávosť,
42. vtedy sa i ja rozpomeniem na svoju smluvu s Jakobom, ba i na svoju smluvu s Izákom, áno i na svoju smluvu s Abrahámom sa rozpomeniem. A rozpomeniem sa i na tú zem.
43. Ale zem bude medzitým opustená od nich a bude sa tešiť svojim sobotám, kým bude spustošená bez nich, a oni schvália pokutu za svoju neprávosť, a to preto, že opovrhli mojimi súdami, a že ich duša si bola zošklivila moje ustanovenia.
44. Avšak ešte i to by som vykonal, že keď by aj boli v zemi svojich nepriateľov, nezavrhol by som ich a nezošklivil by som si ich tak, aby som ich úplne zničil, aby som zrušil svoju smluvu s nimi, lebo ja som JeHoVaH, ich Bôh.
45. Ale im budem pamätať na smluvu s predkami, ktorých som vyviedol z Egyptskej zeme pred očami národov, aby som im bol Bohom, ja JeHoVaH!
46. Toto sú ustanovenia, súdy a zákony, ktoré dal JeHoVaH medzi seba a medzi synov Izraelových na vrchu Sinai prostredníctvom Mojžišovým.

  Leviticus (26/27)