Leviticus (25/27)  

1. <Sobota zeme>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi na vrchu Sinai a riekol:
2. Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keď vojdete do zeme, ktorú vám ja dám, svätiť bude zem sobotu JeHoVaHovi.
3. Šesť rokov budeš osievať svoje pole a šesť rokov budeš orezávať svoju vinicu a spratávať jej úrodu.
4. Ale siedmeho roku bude zemi sobota odpočinku, sobota JeHoVaHovi; nebudeš osievať svojho poľa ani nebudeš orezávať svojej vinice.
5. Toho, čo samo narastie tvojho žniva, nebudeš žať ani nebudeš oberať hrozna svojej neorezanej vinice. Rok odpočinku bude mať zem.
6. A úroda, ktorú vydá sobota zeme, bude vám za pokrm, tebe i tvojmu sluhovi i tvojej dievke, tvojmu nájomníkovi i cudziemu tvojmu spoluobyvateľovi dočasnému, ktorí pohostínia u teba,
7. tvojmu hovädu i zveri, ktorá je v tvojej zemi, bude celá jej úroda za pokrm.
8. <Rok slobody a plesania>A napočítaš si sedem sobôt rokov, sedemkrát sedem rokov, aby ti bolo dní siedmich sobôt rokov, štyridsaťdeväť rokov.
9. A siedmeho mesiaca, desiateho dňa toho mesiaca dáš všade trúbiť na trúbu radostného pokrikovania. Na deň pokrytia hriechov dáte trúbiť na trúbu po celej svojej zemi.
10. A posvätíte rok päťdesiatich rokov a vyhlásite slobodu v zemi všetkým jej obyvateľom. Bude vám to rokom plesania, a navrátite sa každý ku svojmu državiu, ku svojmu vlastníctvu, aj sa každý navrátite ku svojej čeľadi.
11. A teda rokom plesania vám bude rok päťdesiatich rokov; nebudete siať ani nebudete žať toho, čo v ňom narastie samo od seba, ani nebudete oberať jeho neorezaných viníc.
12. Lebo je to rok plesania, svätý vám bude, priamo s poľa budete jesť jeho úrodu.
13. V tomto roku plesania navrátite sa každý do svojho državia.
14. A keď predáš niečo svojmu blížnemu alebo kúpiš z ruky svojho blížneho, nebudete sa navzájom utiskovať.
15. Za cenu podľa počtu rokov po roku plesania kúpiš od svojho blížneho, a podľa počtu rokov úrod ti predá.
16. Čím viacej bude rokov, tým väčšia bude jeho kúpna cena, a čím menej bude rokov, tým menšia bude jeho kúpna cena, pretože ti predá iba počet úrod.
17. A nebudete utiskovať blížny svojho blížneho, ale sa budeš báť svojho Boha, lebo ja som JeHoVaH, váš Bôh!
18. Ale budete činiť moje ustanovenia, budete ostríhať moje súdy a budete ich činiť a tak budete bezpečne bývať na zemi.
19. A zem dá svoje ovocie, a budete jesť do sýtosti a budete v nej bývať bezpečne.
20. A keby ste povedali: A čože budeme jesť siedmeho roku, keď hľa, nebudeme siať ani nebudeme spratávať svojej úrody?
21. Nuž rozkážem svojmu požehnaniu, aby prišlo hojne na vás šiesteho roku, a donesie vám úrodu na tri roku.
22. A budete siať ôsmeho roku a jesť zo starej úrody až do deviateho roku. Dokiaľ neprijde jeho úroda, budete jesť staré.
23. A zem sa nebude predávať navždy, lebo zem je moja, pretože vy ste pohostínmi a dočasnými usadlíkmi u mňa.
24. Po celej zemi svojho državia dáte zemi možnosť výkupu.
25. <Výkup bratovho majetku>Keby schudobnej tvoj brat a predal by niečo zo svojho državia, a prišiel by jeho výkupník, blízky jemu, nuž vykúpi predané svojho brata.
26. A keby niekto nemal toho, kto by ho vykúpil, ale keby časom sahala po to jeho vlastná ruka, a získal by toľko, že by sa mohol sám vykúpiť,
27. spočíta roky svojho predaja a zbývajúce vráti človekovi, ktorému to predal, a navráti sa do svojho državia.
28. Ale keby nenahľadala jeho ruka toľko, aby mu mohol vrátiť, zostane jeho predané v ruke toho, kto to kúpil, až do roku plesania, a vyjde v roku plesania, a on sa navráti do svojho državia.
29. <Výkup domu>A keby niekto predal dom na bývanie v ohradenom meste, bude mať právo vykúpiť ho, až dokiaľ sa neskončí rok jeho predaja. Celý rok bude mať právo vykúpiť ho.
30. Ale keď sa nevykúpi, kým sa mu nevyplní celý rok, zostane dom, ktorý je v ohradenom meste, navždy tomu, kto ho kúpil, po jeho pokoleniach; nevyjde v roku plesania.
31. Avšak domy v dedinách, ktoré nemajú hradby dookola, budú čo do predaja, považované za rovnaké s poľom zeme; taký dom bude môcť byť vykúpený; a v roku plesania vyjde ten, kto ho kúpil.
32. Ale čo do miest Levitov, domov v mestách ich državia, Levitovia budú mať večne možnosť výkupu.
33. No, ten, kto vykúpi, nech je z Levitov, a tak vyjde predaj v domu alebo mesta jeho državia v roku plesania, lebo domy miest Levitov sú ich državím medzi synmi Izraelovými.
34. A pole obvodu ich miest sa nepredá, lebo je to ich večným državím.
35. <Schudobnelého brata podporiť. Úžera>Keby schudobnel tvoj brat, a jeho ruka by klesla u teba, podoprieš ho, i keby bol pohostín alebo dočasný usadlík, a bude žiť u teba;
36. neber od neho úžery ani úroku, ale sa budeš báť svojho Boha, a tvoj brat sa bude živiť u teba.
37. Nedáš mu svojich peňazí na úžeru ani mu pre zisk nedáš svojho pokrmu.
38. Ja som JeHoVaH, váš Bôh, ktorý som vás vyviedol z Egyptskej zeme, aby som vám dal zem Kanaána, aby som vám bol Bohom.
39. <O bratovi, ktorý sa predal. Sluhovia z pohanov>A keby schudobnel tvoj brat u teba a predal by sa ti, nebudeš na ňom robiť otrockej roboty.
40. Bude u teba jako nájomník a jako dočasný usadlík, slúžiť bude u teba až do roku plesania,
41. A vyjde od teba on i jeho synovia s ním a navráti sa ku svojej čeľadi a k državiu svojich otcov sa navráti.
42. Lebo sú to moji služobníci, ktorých som vyviedol z Egyptskej zeme; nepredajú sa, jako sa predáva otrok.
43. Nebudeš nad ním panovať krute, ale sa budeš báť svojho Boha.
44. A tvoj sluha a tvoja dievka, ktorých budeš mať, budú z pohanských národov, ktoré sú vôkol vás. Z tých si kúpite sluhu alebo dievku.
45. Aj zo synov cudzích usadlíkov, ktorí pohostínia u vás, od tých budete kupovať a z ich čeľade, ktorá je u vás, ktorých splodili vo vašej zemi, a budú vám majetkom.
46. Budete ich mať dedične pre svojich synov po sebe, aby ich mali za majetok; na nich budete povždy pracovať, ale nad svojimi bratmi, nad synmi Izraelovými, niekto nad svojím bratom, nebudeš nad ním panovať krute.
47. <Chudobný brat u zbohatlého cudzinca>Keby sa zmohol u teba pohostín alebo cudzí usadlík, a tvoj brat by schudobnel u neho a predal by sa pohostínovi, cudziemu usadlíkovi u teba alebo niektorému udomácnelému potomkovi cudzej čeľade,
48. keď by sa predal, bude mať možnosť výkupu; niekto z jeho bratov ho vykúpi.
49. Alebo jeho strýc či ujec alebo syn jeho strýca či ujca ho vykúpi, alebo niekto iný z jeho pokrevných, z jeho čeľade ho vykúpi, alebo keby časom sahala po to jeho ruka, sám sa vykúpi.
50. A spočíta s tým, kto ho kúpil, od roku, v ktorom sa mu predal, až do roku plesania, a bude peňazí jeho predaja podľa počtu rokov, a podľa dní nájomníka bude u neho.
51. Ak je ešte mnoho rokov, podľa ich počtu, vráti svoje výkupné z peňazí, za ktoré bol kúpený.
52. Alebo ak zbýva málo rokov do roku plesania, toľko mu napočíta, podľa počtu jeho rokov vráti svoje výkupné.
53. Jako nájomník bude u neho z roka na rok. Nebude nad ním panovať krute pred tvojimi očima.
54. A keby nebol vykúpený nejakým takým spôsobom, vyjde v roku plesania on i jeho synovia s ním.
55. Lebo mne sú synovia Izraelovi sluhami; sú mojimi sluhami, ktorých som vyviedol z Egyptskej zeme. Ja som JeHoVaH, váš Bôh.

  Leviticus (25/27)