Leviticus (23/27)  

1. <Sobota a výročné slávnosti>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Hovor synom Izraelovým a povieš im: Slávnosti JeHoVaHove, ktoré vyhlásite za sväté shromaždenia, to sú moje slávnosti.
3. Šesť dní sa bude robiť práca, ale siedmeho dňa je sobota odpočinutia, sväté shromaždenie, nebudete robiť nijakej práce; je to sobota JeHoVaHova, a to vo všetkých vašich bydliskách.
4. <Pesach čiže Veľká noc>Toto sú výročné slávnosti JeHoVaHove, sväté shromaždenia, ktoré svoláte na ich určený čas.
5. Prvého mesiaca, štrnásteho dňa toho mesiaca pred večerom je Pesach JeHoVaHovo.
6. A pätnásteho dňa toho mesiaca je sviatok nekvasených chlebov JeHoVaHovi. Sedem dní budete jesť nekvasené chleby.
7. Prvého dňa vám bude sväté shromaždenie; nebudete robiť nijakej práce robotného dňa.
8. Ale budete obetovať ohňovú obeť JeHoVaHovi sedem dní. Siedmeho dňa bude zase sväté shromaždenie; nebudete robiť nijakej práce robotného dňa.
9. <Snopok prvotiny žatvy>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
10. Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keď vojdete do zeme, ktorú vám ja dám, a budete žať jej žnivo, vtedy donesiete snopok prvotiny svojho žniva ku kňazovi,
11. a on bude vznášať snopok pred JeHoVaHom, aby vám bol príjemný u Boha; nasledujúci deň po sobote ho bude kňaz vznášať.
12. A toho dňa, keď budete vznášať snopok, budete obetovať ročného baránka bez vady zápalnou obeťou JeHoVaHovi.
13. A jeho obilná obeť bude dve desatiny jemnej múky bielej, zamiesenej v oleji, ohňová to obeť JeHoVaHovi, upokojujúca vôňa, a jeho liata obeť štvrť hína vína.
14. A chleba a praženého zbožia ani klasov nebudete jesť až práve do toho istého dňa, až keď donesiete obetný dar svojho Boha; to vám bude večným ustanovením po vašich pokoleniach vo všetkých vašich bydliskách.
15. <Slávnosť Letníc>A napočítate si od nasledujúceho dňa po tej sobote, odo dňa, ktorého ste doniesli snopok obeti povznášania, sedem plných týždňov to bude,
16. až do nasledujúceho dňa po siedmej sobote, teda napočítate päťdesiat dní a budete obetovať obilnú obeť novú JeHoVaHovi.
17. Zo svojich bydlísk donesiete chlieb obeti povznášania; dva pecníky dvoch desatín jemnej múky bielej to budú, kvasené sa upečú, prvé plodiny JeHoVaHovi.
18. A s chlebom obetovať budete sedem baránkov bez vady, ročných, a jedného junca z hoviad a dvoch baranov; budú zápalnou obeťou JeHoVaHovi s ich obilnou obeťou a s ich liatymi obeťami, ohňová to obeť upokojujúcej vône JeHoVaHovi.
19. A tiež budete obetovať jedného kozla z kôz obeťou za hriech a dvoch ročných baránkov bitnou obeťou pokojnou.
20. Kňaz ich bude vznášať na rukách s chlebom prvých plodín obeťou povznášania pred JeHoVaHom s dvoma baránkami; svätými budú JeHoVaHovi a dajú sa kňazovi.
21. A vyhlásite slávnosť toho istého dňa a budete mať sväté shromaždenie; nebudete robiť nijakej práce robotného dňa, a bude to večným ustanovením vo všetkých vašich bydliskách po vašich pokoleniach.
22. A keď budete žať žnivo svojej zeme, nesožneš docela kraja svojho poľa ani neposberáš paberkov svojho žniva; chudobnému a pohostínovi to zanecháš. Ja som JeHoVaH, váš Bôh!
23. <Pamiatka trúbenia>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
24. Hovor synom Izraelovým a povedz: Siedmeho mesiaca, prvého dňa toho mesiaca budete mať odpočinok, pamiatku trúbenia, sväté shromaždenie.
25. Nebudete robiť nijakej práce robotného dňa, ale budete obetovať ohňovú obeť JeHoVaHovi.
26. <Deň pokrytia hriechov čiže deň smierenia>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
27. Len desiateho dňa toho siedmeho mesiaca - bude to deň Kippúrim (* Kippúrim=pokrytia (hriechov)) - budete mať sväté shromaždenie a budete ponižovať svoje duše a budete obetovať ohňovú obeť JeHoVaHovi.
28. A nebudete robiť nijakej práce toho istého dňa, lebo je to deň pokrytia hriechov pokryť na vás hriech pred JeHoVaHom, vaším Bohom.
29. Lebo nech by to bola ktorákoľvek duša, ktorá by sa neponižovala toho dňa, bude vyťatá zo svojho ľudu,
30. a každú dušu, ktorá by toho dňa robila nejakú prácu, jakúkoľvek, zatratím tú dušu a vytnem zprostred jej ľudu.
31. Nebudete robiť nijakej práce, čo bude večným ustanovením po vašich pokoleniach vo všetkých vašich bydliskách.
32. Sobotou odpočinutia vám to bude, a budete ponižovať svoje duše deviateho dňa toho mesiaca večer, od večera do večera budete svätiť svoju sobotu.
33. <Slávnosť stánov>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
34. Hovor synom Izraelovým a povedz: Pätnásteho dňa toho siedmeho mesiaca bude slávnosť stánov sedem dní JeHoVaHovi.
35. Prvého dňa bude sväté shromaždenie; nebudete robiť nijakej práce robotného dňa.
36. Sedem dní budete obetovať ohňovú obeť JeHoVaHovi; ôsmeho dňa budete mať sväté shromaždenie a budete obetovať ohňovú obeť JeHoVaHovi; bude to slávnostné shromaždenie; nebudete robiť nijakej práce robotného dňa.
37. <Záver o tom>To sú výročité slávnosti JeHoVaHove, ktoré vyhlásite za sväté shromaždenia, aby ste v nich obetovali ohňovú obeť JeHoVaHovi, zápalnú obeť a obilnú obeť, bitnú obeť a liate obeti, to, čo je určené ktorého toho dňa, na jeho deň,
38. krome sobôt JeHoVaHových a krome vašich darov a krome jakýchkoľvek vašich sľubov a krome jakýchkoľvek vašich dobrovoľných obetí, ktoré dáte JeHoVaHovi.
39. <Ešte o slávnosti stánov>Len že pätnásteho dňa toho siedmeho mesiaca, keď spracete úrodu zeme, sláviť budete slávnosť JeHoVaHovu sedem dní. Prvého dňa bude odpočinok a ôsmeho dňa zase odpočinok.
40. Prvého dňa si naberiete plodu krásnych stromov, palmových vetiev a haluzí hustých stromov i potočnej vrbiny a budete sa radovať pred JeHoVaHom, svojím Bohom, sedem dní.
41. Budete ju sláviť ako slávnosť JeHoVaHovi sedem dní rok po roku. Bude to večným ustanovením po vašich pokoleniach. Siedmeho mesiaca ju budete sláviť.
42. V stánoch budete bývať sedem dní. Všetci doma zrodení v Izraelovi budú bývať v stánoch,
43. aby vedely vaše pokolenia, že som dal bývať v stánoch synom Izraelovým, keď som ich vyviedol z Egyptskej zeme, ja JeHoVaH, váš Bôh.
44. A Mojžiš hovoril o týchto výročných slávnostiach JeHoVaHových synom Izraelovým.

  Leviticus (23/27)