Leviticus (22/27)  

1. <Kto nemá jesť sväté>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Hovor Áronovi a jeho synom, aby sa oddeľovali od svätých vecí synov Izraelových a aby nepoškvrnili mena mojej svätosti, od vecí, ktoré mne zasvätia. Ja som JeHoVaH!
3. Povedz im: Nech by to bol ktokoľvek a z ktoréhokoľvek vášho semena po vašich pokoleniach, kto by pristúpil k svätým veciam, ktoré by posvätili synovia Izraelovi JeHoVaHovi, a keby bola jeho nečistota na ňom, tá duša bude vyťatá zpred mojej tvári. Ja som JeHoVaH!
4. Ktokoľvek zo semena Áronovho, kto by bol malomocný alebo tečúci, nebude jesť zo svätých vecí, dokiaľ by nebol čistý, ani ten, kto by sa dotknul čohokoľvek nečistého od mŕtveho, alebo ten, z ktorého vyšlo semeno súlože,
5. alebo ten, kto by sa dotkol nejakého plazu, ktorým by sa zanečistil, alebo človeka, ktorým by sa zanečistil, nech už by to bola jakákoľvek jeho nečistota.
6. Duša, ktorá by sa toho dotkla, bude nečistá až do večera a nebude jesť zo svätých vecí, len keď si umyje svoje telo vodou.
7. Keď zajde slnko, bude čistý a potom bude jesť zo svätých vecí, lebo je to jeho chlieb.
8. Zdochliny a roztrhaného zverou nebude jesť, aby sa tým zanečistil. Ja som JeHoVaH!
9. A tedy budú ostríhať moje nariadenie, aby neniesli preň hriechu a nezomreli zaň, keďby ho poškvrnili. Ja som JeHoVaH, ktorý ich posväcujem!
10. A nikto cudzí nebude jesť svätého ani prišlec, bývajúci u kňaza, ani najatý za mzdu nebude jesť svätého.
11. Ale človek, ktorého by kúpil kňaz do majetku za svoje peniaze, bude jesť z toho jako aj zrodený v jeho dome, tí budú jesť z jeho chleba.
12. Ale dcéra kňazova, ktorá by sa vydala za cudzieho, tá nebude jesť z obeti pozdvihnutia svätých vecí.
13. A dcéra kňazova, keby ovdovela alebo keby bola zahnaná a plodu by nemala a navrátila by sa do domu svojho otca a bola by jako za svojej mladosti, bude jesť z chleba svojho otca, ale nikto cudzí nebude jesť z neho.
14. A keby niekto jedol sväté z omylu, pridá k tomu jeho pätinu a dá sväté kňazovi,
15. aby nepoškvrňovali svätých vecí od synov Izraelových, toho, čo by pozdvihnúc obetovali JeHoVaHovi.
16. Lebo by vzložili na seba neprávosť previnenia, keby jedli svoje sväté vecí, lebo ja som JeHoVaH, ktorý ich posväcujem
17. <Obetné zvieratá bez vady a nie od cudzozemca>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
18. Hovor Áronovi a jeho synom a všetkým synom Izraelovým a povieš im: Ktokoľvek z domu Izraelovho jako i z pohostínov, ktorí sú v Izraelovi, kto by obetoval svoj obetný dar, nech už by to bol akýkoľvek ich sľub alebo jakákoľvek ich dobrovoľná obeť, ktorú by obetovali JeHoVaHovi zápalnou obeťou,
19. aby vám bolo príjemné, nech je to bez vady a mužského pohlavia z hoviad, z oviec alebo z kôz.
20. Ničoho, čo by malo na sebe vadu, nebudete obetovať, lebo vám nebude príjemným.
21. A keby niekto obetoval JeHoVaHovi pokojnú obeť bitnú plniac nejaký zvláštny sľub alebo keby obetoval dobrovoľne, bude obetovať z hoviad alebo z drobného dobytka, a len bezvadné bude príjemné; nebude na ňom nijakej vady!
22. Slepého alebo polámaného alebo raneného alebo uhrivého alebo chrastavého alebo prašivého nebudete obetovať JeHoVaHovi ani ohňových obetí nedávajte z toho na oltár JeHoVaHovi.
23. No, vola alebo dobytča, ktoré by maly na údoch niečo priveľké alebo primalé, môžeš obetovať dobrovoľnou obeťou, ale za sľub nebude príjemné.
24. Ale stlačeného odmuženého alebo stlčeného a toho, čo má niečo urvané, alebo vyškopeného nebudete obetovať JeHoVaHovi a neučiníte toho vo svojej zemi.
25. A z ruky cudzozemca nebudete obetovať chleba svojho Boha z niktorých tých vecí, lebo ich porušenosť je na nich, vada je na nich, nebudú vám príjemnými.
26. <Kedy odstaviť mláďatá, kedy jesť obeť>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
27. Vôl alebo ovca alebo koza, keď sa urodí, za sedem dní bude pod svojou matkou, a len od ôsmeho dňa a ďalej bude príjemné na obetný dar ohňovej obeti JeHoVaHovi.
28. A hoväda z kráv alebo dobytčaťa, ovce alebo kozy, nezabijete s jeho mladým jedného a toho istého dňa.
29. A keď budete obetovať JeHoVaHovi bitnú obeť chvály, budete obetovať tak, aby vám bolo príjemné.
30. Toho istého dňa sa bude jesť, neponecháte z nej ničoho až do rána. Ja som JeHoVaH!
31. A budete ostríhať moje prikázania a budete ich činiť. Ja som JeHoVaH!
32. Nepoškvrníte mena mojej svätosti, ale budem posvätený medzi synmi Izraelovými. Ja som JeHoVaH, ktorý vás posväcujem,
33. ktorý som vás vyviedol z Egyptskej zeme, aby som vám bol Bohom. Ja som JeHoVaH!

  Leviticus (22/27)