Leviticus (19/27)  

1. <Byť svätým. Rôzne príkazy>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Hovor celej obci synov Izraelových a povieš im: Svätí budete, lebo ja som svätý, JeHoVaH, váš Bôh.
3. Každý sa budete báť svojej matky a svojho otca, a budete ostríhať moje soboty. Ja som JeHoVaH, váš Bôh.
4. Neobrátite sa o nijakú vec k modlám a liatych bohov si nespravíte. Ja som JeHoVaH, váš Bôh.
5. A keď budete obetovať JeHoVaHovi bitnú obeť pokojnú, budete ju obetovať tak, aby ste boli príjemní.
6. Toho istého dňa, ktorého ju budete obetovať, sa bude jesť, i na druhý deň; ale to, čo zostane do tretieho dňa, spáli sa ohňom.
7. A keby sa predsa jedlo tretieho dňa, bude to mrzká vec; nebude príjemný.
8. A ten, kto by to jedol, ponesie svoju neprávosť, lebo poškvrnil sväté JeHoVaHovo, a tá duša bude vyťatá zo svojho ľudu.
9. <Žatva, oberačka, nekradnúť a rôzne>Keď budete žať žnivo svojej zeme, nesožneš docela krajov svojho poľa, a paberkov svojho žniva neposbieraš.
10. Ani nebudeš paberkovať svojej vinice ako ani nebudeš sberať padlých bobuliek svojej vinice; chudobnému a pohostínovi to zanecháš. Ja som JeHoVaH, váš Bôh.
11. Nekradnite a neklamte ani neluhajte nikto svojmu blížnemu.
12. A neprisahajte falošne na moje meno, lebo by si tak poškvrnil meno svojho Boha. Ja som JeHoVaH.
13. Nebudeš utiskovať svojho blížneho ani ho nebudeš olupovať. Nebude nocovať u teba mzda nájomníka až do rána.
14. Nebudeš zlorečiť hluchému a pred slepého nepoložíš závady, aby padol. Ale sa budeš báť svojho Boha. Ja som JeHoVaH.
15. Neučiníte neprávosti v súde; nebudeš hľadieť na to, že je niekto chudobný, ani nebudeš zo stranníctva ctiť osoby veľkého; spravedlivo budeš súdiť svojho blížneho.
16. Nebudeš chodiť ako pomluvač vo svojom ľude ani nebudeš stáť proti krvi svojho blížneho. Ja som JeHoVaH.
17. Nebudeš nenávidieť svojho brata vo svojom srdci; prosto budeš trestať svojho blížneho, aby si sa neprevinil a neniesol pre neho hriechu.
18. Nebudeš sa mstiť ani nebudeš držať hnevu na synov svojho ľudu a milovať budeš svojho blížneho jako samého seba. Ja som JeHoVaH.
19. Ostríhať budete moje ustanovenia! Nepúšťaj svojho hoväda pojiť sa s hovädom iného druhu; svojho poľa neposeješ rôznym semenom ani nevezmeš na seba rúcha, zhotoveného z rôznych vecí, z vlny a z ľanu.
20. <Keby muž ležal s dievkou, zasnúbenou>Keby niektorý muž ležal so ženou v súloži semena, a bola by to dievka - otrokyňa, zasnúbená mužovi, ale by nebola ničím vykúpená, alebo ktorej nebola daná sloboda, oba budú potrestaní, nezomrú, lebo nebola oslobodená.
21. A dovedie JeHoVaHovi svoju obeť za vinu ku dveriam stánu shromaždenia, barana obeti za vinu.
22. A kňaz pokryje na ňom hriech baranom obeti za vinu pred JeHoVaHom, jeho hriech, ktorým zhrešil, a odpustí sa mu, a bude čistý od svojho hriechu, ktorým zhrešil.
23. <Rôzne zákazy a príkazy>A keď vojdete do zeme a zasadíte nejaký ovocný strom, nech už by to bol akýkoľvek, obrežete jeho neobriezku, totiž jeho ovocie. Tri roky vám bude neobrezaným; nebude sa jesť.
24. A štvrtého roku bude všetko jeho ovocie svätým chvál JeHoVaHovi.
25. Až piateho roku budete jesť jeho ovocie, aby vám pridal svojej úrody. Ja som JeHoVaH, váš Bôh.
26. Ničoho nebudete jesť s krvou. Nebudete veštiť ani nebudete planetáriť.
27. Neostriháte si strany svojej hlavy dookrúhla, ani nezkazíš boku svojej brady.
28. Za mŕtveho nebudete rezať svoje telo ani nedáte na seba nijakého vrytého písma. Ja som JeHoVaH.
29. Nepoškvrníš svojej dcéry tým, že by si ju oddal smilstvu, aby nesmilnila zem a bola by zem plná mrzkosti.
30. Ostríhať budete moje soboty a budete sa báť mojej svätyne. Ja som JeHoVaH.
31. Neobrátite sa k veštcom, vyvolávajúcim duchov, ani sa nepojdete pýtať k vedomcom zanečisťovať sa nimi. Ja som JeHoVaH, váš Bôh.
32. Pred šedivou hlavou povstaneš a budeš ctiť osobu starca a budeš sa báť svojho Boha. Ja som JeHoVaH.
33. A keď bude u teba bývať pohostín, vo vašej zemi, nebudete ho trápiť.
34. Bude vám ako zrodený doma, jako keby bol z vás, pohostín, ktorý bude pohostíniť u vás, a budeš ho milovať ako samého seba, lebo ste boli pohostínmi v Egyptskej zemi. Ja som JeHoVaH, váš Bôh.
35. Neučiníte neprávosti v súde, v dĺžkovej miere, vo váhe ani v dutej miere.
36. Budete mať spravedlivú váhu, spravedlivé závažie, spravedlivú efu i spravedlivý hín. Ja som JeHoVaH, váš Bôh, ktorý som vás vyviedol z Egyptskej zeme.
37. A budete ostríhať všetky moje ustanovenia a všetky moje súdy a budete ich činiť. Ja som JeHoVaH.

  Leviticus (19/27)