Leviticus (17/27)  

1. <Obetovať pri dveriach stánu shromaždenia a nie démonom>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Hovor Áronovi a jeho synom i všetkým synom Izraelovým a povieš im: Toto je vec, ktorú prikázal JeHoVaH povediac:
3. Ktokoľvek z domu Izraelovho, kto by zabil vola alebo ovcu alebo kozu v tábore, alebo kto by zabil vonku za táborom,
4. a nedoviedol by toho ku dveriam stánu shromaždenia, aby obetoval obetný dar JeHoVaHovi pred príbytkom JeHoVaHovým, za krv sa to bude počítať tomu človekovi; vylial krv, a ten človek bude vyťatý z prostredku svojho ľudu,
5. nato, aby synovia Izraelovi dovádzali svoje bitné obeti, ktoré obetujú na šírom poli, aby ich dovádzali JeHoVaHovi ku dveriam stánu shromaždenia, ku kňazovi, a budú ich obetovať JeHoVaHovi bitnými obeťmi pokojnými.
6. A kňaz pokropí krvou na oltár JeHoVaHov pri dveriach stánu shromaždenia a bude kadiac páliť tuk na upokojujúcu vôňu JeHoVaHovi.
7. A nebudú viacej obetovať svojich bitných obetí capom-démonom, za ktorými smilnia. To im bude večným ustanovením po ich pokoleniach.
8. <Zákaz jesť krv ako aj zdochlinu>A preto im povieš: Ktokoľvek z domu Izraelovho alebo i z pohostínov, kto pohostíni medzi nimi, kto by obetoval zápalnú obeť alebo bitnú obeť
9. a nedoviedol by jej ku dveriam stánu shromaždenia, aby ju obetoval JeHoVaHovi, ten človek bude vyťatý zo svojho ľudu.
10. A ktokoľvek z domu Izraelovho alebo i z pohostínov, kto pohostíni medzi nimi, kto by jedol nejakú krv, proti takej duši, ktorá by jedla krv, obrátim svoju tvár a vytnem ju zprostred jej ľudu,
11. lebo duša tela je v krvi, a ja som vám ju dal na oltár pokryť ňou hriech na vašich dušiach, lebo práve krv pokrýva hriech na duši.
12. Preto som povedal synom Izraelovým: Niktorá duša z vás nebude jesť krvi, ani pohostín, ktorý pohostíni medzi vami, nebude jesť krvi.
13. A ktokoľvek zo synov Izraelových alebo i z pohostínov, kto pohostíni medzi nimi, kto by ulovil nejaké zviera alebo vtáka, ktorý sa jie, a keď vyleje jeho krv, pokryje ju zemou.
14. Lebo dušou jakéhokoľvek tela je jeho krv v jeho duši. Preto som povedal synom Izraelovým: Nebudete jesť krvi niktorého tela, lebo dušou ktoréhokoľvek tela je jeho krv: ktokoľvek by ju jedol, bude vyťatý.
15. A každá duša, ktorá by jedla zdochlinu alebo roztrhané zverou, už či by to bol zrodený doma a či pohostín, operie svoje rúcho, umyje sa vodou a bude nečistý až do večera a potom bude čistý.
16. A keby neopral a svojho tela by neumyl, ponesie svoju neprávosť.

  Leviticus (17/27)