Leviticus (14/27)  

1. <Zákon o malomocnom v deň očisťovania>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a riekol:
2. Toto bude zákon, týkajúci sa malomocného v deň jeho očisťovania sa; dovedený bude ku kňazovi.
3. A kňaz vyjde von za tábor. A kňaz pozrie a keď uvidí, že hľa, rana malomoci je uzdravená a že odišla od malomocného,
4. vtedy rozkáže kňaz, aby vzali pre toho, kto sa očisťuje, dvoch malých vtákov, živých a čistých, cedrové drevo a červec, dvakrát farbený, a yzop.
5. A kňaz rozkáže zabiť jedného z vtákov do hlinenej nádoby nad živou vodou.
6. Potom vezme toho živého vtáka i cedrové drevo i červec, dvakrát farbený, aj yzop, a zamočí to i živého vtáka do krvi zabitého vtáka nad živou vodou,
7. a poprská na toho, kto sa očisťuje z malomoci, sedemkrát, a vyhlási ho za čistého, a živého vtáka pustí na pole.
8. A ten, kto sa očisťuje, operie svoje rúcho a oholí všetky svoje vlasy, umyje sa vodou a bude čistý a potom vojde do tábora a bude bývať vonku pri svojom stáne sedem dní.
9. A bude siedmeho dňa, že oholí všetky svoje vlasy, svoju hlavu i svoju bradu i svoje obočie a tak oholí všetky svoje vlasy a operie svoje rúcho, umyje svoje telo vodou a bude čistý.
10. A ôsmeho dňa vezme dvoch baránkov bez vady a jednu ročnú ovečku bez vady a tri desatiny bielej múky jemnej obilnej obeti, zamiesenej v oleji, a jeden log oleja.
11. A očisťujúci kňaz postaví človeka, ktorý sa očisťuje, aj s tými vecami pred JeHoVaHa pri dveriach stánu shromaždenia.
12. A kňaz vezme jedného baránka a bude ho obetovať obeťou za vinu i log oleja a bude to sem a ta vznášať na rukách obeťou povznášania pred JeHoVaHom.
13. A zabije baránka na mieste, na ktorom sa zabíja obeť za hriech a zápalná obeť, na svätom mieste, lebo jako obeť za hriech tak i obeť za vinu, oboje patrí kňazovi; svätosvätá je.
14. A kňaz vezme z krvi obeti za vinu a dá na boltec pravého ucha toho, kto sa očisťuje, i na palec jeho pravej ruky i na palec jeho pravej nohy.
15. Potom vezme kňaz z logu oleja a uleje na svoju ľavú ruku.
16. A kňaz omočí svoj pravý prst a tak vezme z oleja, ktorý je na jeho ľavej ruke, a poprská z oleja svojím prstom sedem ráz pred JeHoVaHom.
17. A z ostatku oleja, ktorý je na jeho ruke, dá kňaz na boltec pravého ucha toho, kto sa očisťuje, i na palec jeho pravej ruky i na palec jeho pravej nohy, na krv obeti za vinu.
18. A to, čo zostane z oleja, ktorý je na ruke kňaza, dá na hlavu toho, kto sa očisťuje, a tak pokryje na ňom kňaz hriech pred JeHoVaHom.
19. Potom pripraví kňaz obeť za hriech a pokryje hriech na tom, kto sa očisťuje, a tak ho očistí od jeho nečistoty a potom zabije zápalnú obeť.
20. A kňaz bude obetovať zápalnú obeť aj obilnú obeť na oltári a tak pokryje kňaz na ňom hriech, a bude čistý.
21. <Očisťovanie chudobného malomocného>A keby bol tak chudobný, že by nesahala po to jeho ruka, vezme jedného baránka obeťou za vinu na obeť povznášania pokryť na ňom hriech a jednu desatinu efy bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, na obilnú obeť a log oleja
22. a dve hrdličky alebo dvoje holúbät, samcov, po čo by sahala jeho ruka, a bude jedno na obeť za hriech a druhé na zápalnú obeť.
23. A donesie ich vo ôsmy deň na svoje očistenie ku kňazovi, ku dveriam stánu shromaždenia, pred JeHoVaHa.
24. A kňaz vezme baránka obeti za vinu a log oleja a kňaz to bude sem a ta vznášať obeťou povznášania pred JeHoVaHom.
25. A zabije baránka obeti za vinu a kňaz vezme z krvi obeti za vinu a dá na boltec pravého ucha toho, kto sa očisťuje, a na palec jeho pravej ruky i na palec jeho pravej nohy.
26. A kňaz uleje z oleja na svoju ľavú ruku,
27. a poprská svojím pravým prstom z oleja, ktorý je na jeho ľavej ruke, sedem ráz pred JeHoVaHom.
28. A kňaz dá z oleja, ktorý je na jeho ruke, na boltec pravého ucha toho, kto sa očisťuje, i na palec jeho pravej ruky i na palec jeho pravej nohy, na miesto krvi obeti za vinu.
29. A to, čo zostane z oleja, ktorý je na ruke kňaza, dá na hlavu toho, kto sa očisťuje, aby pokryl na ňom hriech pred JeHoVaHom.
30. A bude obetovať jednu z hrdličiek alebo jedno z holúbät, z toho, po čo sahá jeho ruka,
31. teda to, po čo sahá jeho ruka, bude obetovať, jedno obeťou za hriech a druhé zápalnou obeťou aj s obilnou obeťou a tak pokryje kňaz hriech na tom, kto sa očisťuje, pred JeHoVaHom.
32. Toto je zákon, týkajúci sa toho, na ktorom by bola rana malomoci, ktorého ruka by nesahala po tamto všetko v jeho očisťovaní sa.
33. <Malomoc na dome>A JeHoVaH hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol:
34. Keď vojdete do Kanaánskej zeme, ktorú vám ja dám do državia, a dal by som ranu malomoci na niektorý dom zeme vášho državia,
35. vtedy prijde ten, čí je dom, a oznámi kňazovi a povie: Vidí sa mi, že je na dome čosi jako rana malomoci.
36. A kňaz rozkáže, aby vyprázdnili dom, prv ako vojde kňaz pozrieť ranu, aby nebolo nečistým všetko, čo je v dome; až potom vojde kňaz pozrieť dom.
37. A keď pozrie ranu a uvidí, že hľa, rana je na stenách domu, priehlbinky, zelenkasté alebo červenasté, a že sú na pohľad nižšie ako stena inde,
38. vtedy vyjde kňaz z domu, ku dveriam domu, a zavrie dom na sedem dní.
39. A kňaz prijde opät siedmeho dňa a pozrie a keď uvidí, že hľa, rana sa rozšírila po stenách domu,
40. rozkáže, aby vyňali kamene, na ktorých je rana, a aby ich vyhodili von za mesto na nečisté miesto.
41. A dá oškriabať dom z vnútra dookola, a prach, ktorý naškriabali, vysypú von za mesto na nečisté miesto.
42. A vezmú iné kamene a vložia ich na miesto vyňatých kameňov a tiež vezmú inú hlinu a vymažú dom.
43. A keby sa navrátila rana a rozmohla by sa v dome ešte i po vyňatí kameňov a po oškriabaní domu a po jeho vymazaní,
44. vojde kňaz a keď uvidí, že hľa, rana sa rozšírila po dome, rozožieravá malomoc je po dome; nečistý je.
45. Vtedy rozboria dom, jeho kamene, jeho drevá a všetok maz domu a vynesú von za mesto na nečisté miesto.
46. A ten, kto by vošiel do domu ktoréhokoľvek dňa, kým by bol zavretý, bude nečistý až do večera.
47. A ten, kto by ležal v dome, operie svoje rúcho, i ten, kto by jedol v takom dome, tiež operie svoje rúcho.
48. Ale keby vošiel kňaz a videl by, že hľa, rana sa nerozšírila po dome po jeho vymazaní, kňaz vyhlási dom za čistý, lebo rana je uzdravená.
49. A vezme na očistenie domu dvoch malých vtákov, cedrové drevo, červec, dvakrát farbený, a yzop.
50. A zabije jedného vtáka do hlinenej nádoby nad živou vodou.
51. Potom vezme cedrové drevo a yzop a červec, dvakrát farbený, a živého vtáka a zamočí to do krvi zabitého vtáka a do tej živej vody a poprská na dom sedem ráz.
52. A tak očistí dom od nečistoty krvou vtáka, živou vodou, živým vtákom, cedrovým drevom, yzopom a červcom, dvakrát farbeným.
53. A živého vtáka pustí von za mesto, na pole, a tak pokryje na dome nečistotu, a bude čistý.
54. <Záver>To je zákon, týkajúci sa jakejkoľvek rany malomoci a prašiny
55. ako i malomoci na rúchu a na dome,
56. opuchliny, prašiny a lesklej škvrny
57. ukázať, kedy je niekto nečistý a kedy je niekto čistý. To je tedy zákon malomoci.

  Leviticus (14/27)