Judges (5/21)  

1. <Pieseň Debory>Toho dňa spievala Debora a Barák, syn Abinoamov, povediac:
2. Za to, že sa vojvodcovia postavili na čelo Izraelovi, za to, že sa ľud dobrovoľne dostanovil do boja, dobrorečte JeHoVaHovi!
3. Počujte, kráľovia! Uši nastaviac pozorujte, kniežatá! Ja, JeHoVaHovi ja budem spievať! Žalmy budem spievať JeHoVaHovi, Bohu Izraelovmu.
4. JeHoVaHu, keď si vyšiel zo Seira, keď si kráčal s poľa Edomovho, triasla sa zem, áno, aj nebesia kropily, aj oblaky kropily vodou.
5. Vrchy sa rozplývaly od tvári JeHoVaHovej, toď Sinai, od tvári JeHoVaHa, Boha Izraelovho.
6. Za dní Samgara, syna Anátovho, za dní Jaheli boly prestaly cesty, a tí, ktorí chodievali chodníkmi, chodili krivými cestami postrannými.
7. Prestaly boly otvorené dediny v Izraelovi, prestaly, dokiaľ som nepovstala ja Debora, dokiaľ som nepovstala, matka v Izraelovi.
8. Keď si zvolili nových bohov, hneď bola vtedy vojna v bránach. A či azda bolo vidieť štít alebo kopiju medzi štyridsiatimi tisícami v Izraelovi?
9. Moje srdce je obrátené k vojvodcom Izraelovým, k dobrovoľným z ľudu. Dobrorečte JeHoVaHovi!
10. Vy, ktorí jazdíte na bielych osliciach, ktorí sedíte na pokrovcoch, ako aj vy, ktorí chodíte po cestách, rozprávajte!
11. Vzdialení od kriku strelcov, už v pokojnej práci medzi válovmi vody: tam nech oslavujú skutky spravedlivosti JeHoVaHa, skutky spravedlivosti jeho otvorenej osady v Izraelovi! Vtedy sostúpil do brán utečený ľud JeHoVaHov!
12. Zobuď sa, zobuď, Deboro! Zobuď sa, zobuď, a hovor pieseň! Povstaň, Baráku, a zajmi svojich zajatých, synu Abinoamov!
13. Vtedy zavládol pozostalec, slávnymi zavládol obecný ľud. JeHoVaH mi dal zavládnuť nad silnými mužmi bojovnými.
14. Z Efraima, ich koreň išiel proti Amalechovi, za tebou, Efraime, Benjamin, s tvojím ľudom. Zo synov Machíra sišli zákonodarci a zo Zabulona tí, ktorí vedú pero pisára.
15. Kniežatá z Izachára s Deborou, a celý Izachár, tak Barák, poslaný bol do údolia peší. Pri potokoch Rúbenových chopené boly veľké myšlienky srdca.
16. Prečo si sedel medzi dvoma ohradami počúvať pískanie fujary v pohodlí pri pasení stád? Pri potokoch Rúbenových veľké výstihy srdca!
17. Gileád býval za Jordánom. A Dán prečože zostal pri lodiach? Aser sedel na brehu mora a býval nad svojimi zátokami.
18. Zabulon, udatný ľud, ktorý zarieknul svoju dušu na smrť a Naftali to isté na vysokých miestach poľa.
19. Prišli kráľovia, bojovali; vtedy bojovali kráľovia Kanaána, v Tánachu, pri vodách Megidda. Kúska striebra nevzali koristi.
20. Z neba bojovali, hviezdy so svojich vysokých ciest silných bojovaly so Sizerom.
21. Potok Kišon ich smietol, potok pravekov, potok Kišon. Pošliapala si, moja duša, silu.
22. Vtedy dupotaly kopytá koňa; dupotaly od rýchleho behu, rýchleho behu jeho silných.
23. Zlorečte mestu Mérozu! hovorí anjel JeHoVaHov. Veľmi zlorečte jeho obyvateľom, lebo neprišli na pomoc JeHoVaHovi, na pomoc JeHoVaHovi medzi hrdinami.
24. Nech je požehnaná nad iné ženy Jaheľ, žena Chebera Kénijského! Nad iné ženy nech je požehnaná vo svojom stáne!
25. Vody žiadal, podala mlieka, v kniežacej čaši priniesla smotany.
26. Svoju ľavú ruku vystrela po kline a svoju pravicu po kladive tých, ktorí robia ťažkú prácu. A uderila Sizeru kladivom, rozdrtila jeho hlavu, roztĺkla, prerazila jeho sluchu.
27. Skrčil sa pri jej nohách, padol, ležal. Pri jej nohách sa skrčil, padol; na mieste, kde sa skrčil, tam i padol zabitý.
28. Oknom vyzerala a hlasne volala mater Sizerova, cez mrežu. Prečo tak dlho nejde jeho voz? Prečo tak pozdia kroky jeho záprahov?
29. Múdre medzi jej kňažnami jej odpovedaly, áno, aj ona sama odpovedala sama sebe:
30. Či azda nenašli? Či nedelia koristi? Dievča, po dvoch dievčatách na muža; ukoristené rúcha pestrofarebné dostanú sa Sizerovi; ukoristené rúcha pestrofarebné, vyšívané, pestrofarebné, vyšívané na obe strany, na hrdlo koristi!
31. Tak nech zahynú všetci tvoji nepriatelia, ó, JeHoVaHu! A tí, ktorí ho milujú, nech sú jako slnce, keď vychádza vo svojej hrdinskej sile. - A zem mala pokoj štyridsať rokov.

  Judges (5/21)