Judges (4/21)  

1. <Jabín, Sizera, Debora, Barák>A keď zomrel Ehúd, zase robili synovia Izraelovi to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových.
2. A JeHoVaH ich predal do ruky Jabína, kananejského kráľa, ktorý kraľoval v Chacore, a veliteľom jeho vojska bol Sizera, ktorý býval v Charošete Pohanov.
3. A synovia Izraelovi kričali k JeHoVaHovi, lebo mal deväťsto železných vozov a silne utláčal synov Izraelových dvadsať rokov.
4. No, bola istá Debora, žena prorokyňa, manželka Lapidotova; tá súdila Izraela toho času.
5. A súdiac sedávala pod palmou Debory, medzi Rámou a medzi Bét-elom, na vrchu Efraimovom. A synovia Izraelovi chodili k nej hore na súd.
6. A pošlúc posolstvo povolala Baráka, syna Abinoamovho, z Kedeša Naftaliho. A riekla mu: Či ti azda nerozkázal JeHoVaH, Bôh Izraelov, povediac: Idi a tiahni na vrch Tábor a vezmi so sebou desať tisíc mužov zo synov Naftaliho a zo synov Zabulona.
7. A ja pritiahnem k tebe k potoku Kišonu Sizeru, veliteľa vojska Jabínovho, i jeho vozy i jeho množstvo a dám ho do tvojej ruky.
8. A Barák jej povedal: Ak pojdeš so mnou, pojdem, ale ak nepojdeš so mnou, nepojdem.
9. A riekla: Ísť pravda pojdem s tebou, ale nebude tvojej slávy na ceste, ktorou pojdeš, lebo JeHoVaH predá Sizeru do ruky ženy. A tedy vstala Debora a išla s Barákom do Kedeša.
10. A Barák svolal Zabulona a Naftaliho do Kedeša a vyviedol hore za sebou desať tisíc mužov, a išla s ním hore i Debora.
11. A Cheber Kénejský sa bol oddelil od Kéna, od synov Chobába, švagra Mojžišovho, a postavil svoje stány až k dubu v Caanaime, ktoré je pri Kedeši.
12. A keď oznámili Sizerovi, že vyšiel hore Barák, syn Abinoamov, na vrch Tábor,
13. shromaždil Sizera krikom všetky svoje vozy deväťsto železných vozov, i všetok ľud, ktorý bol s ním, z Charošeta Pohanov, k potoku Kišonu.
14. A Debora riekla Barákovi: Vstaň, lebo toto je deň, ktorého dal JeHoVaH Sizeru do tvojej ruky! Či hľa, nevyšiel JeHoVaH pred tebou? Vtedy sišiel Barák s vrchu Tábora a desať tisíc mužov za ním.
15. A JeHoVaH predesil Sizeru a porazil i všetky vozy i celý tábor ostrím meča pred Barákom. A Sizera sostúpiac s voza utekal peší.
16. A Barák honil vozy i vojsko až po Charošet Pohanov. A padlo všetko vojsko Sizerovo ostrím meča; nezostalo ani len jedného.
17. <Jaheľ zabije Sizeru>A Sizera utekal peší do stánu Jaheli, ženy Chebera Kénejského, pretože bol pokoj medzi Jabínom, kráľom Chacora, a medzi domom Chebera Kénejského.
18. A Jaheľ vyšla oproti Sizerovi a riekla mu: Uchýľ sa, môj pane, uchýľ sa ku mne, neboj sa. A tak sa uchýlil k nej do stánu, a ona ho prikryla huňou.
19. A povedal jej: Daj sa mi, prosím, napiť trochu vody, lebo som smädný. A otvoriac kožicu na mlieko dala sa mu napiť a prikryla ho.
20. A povedal jej: Stoj pri dveriach stánu, a keby prišiel niekto a pýtal by sa ťa a povedal by: Či je tu niekto? Odpovieš: Nie je.
21. Potom vzala Jaheľ, žena Cheberova, klin od stánu a vzala kladivo do svojej ruky a vojdúc k nemu potichu, vrazila klin do jeho slychu, takže preniknul až do zeme. Lebo zaspal tvrdo a bol unavený a tak zomrel.
22. A hľa, Barák honil Sizeru. A Jaheľ vyjdúc oproti nemu riekla mu: Poď, a ukážem ti muža, ktorého hľadáš. A vošiel k nej, a hľa, Sizera ležal mŕtvy, a klin bol vrazený v jeho slychu.
23. A tak zohnul Bôh toho dňa Jabína, kananejského kráľa, pred synmi Izraelovými.
24. A ruka synov Izraelových stále a tvrde doliehala na Jabína, kananejského kráľa, viac a viac, dokiaľ len ho nevyťali, Jabína, kananejského kráľa.

  Judges (4/21)