Judges (3/21)  

1. <Národy, ponechané na zkúšku. Izrael v strede Kananeja>A toto sú tie národy, ktoré ponechal JeHoVaH, aby nimi zkúšal Izraela, všetkých, ktorí nepoznali niktorých vojen kananejských,
2. len aby poznaly pokolenia synov Izraelových, aby ich naučil, čo je vojna, len že vojen, aké boly predtým, nepoznaly.
3. Pozostalo tedy pätoro kniežat Filištínov a všetci Kananeji a Sidonci i Hevej, ktorý býva na vrchu Libanone od vrchu Bál-hermona až potiaľ, kde sa vchádza do Chamatu.
4. A tedy boli nato, aby nimi zkúšal Izraela, aby sa zvedelo, či budú poslúchať prikázania JeHoVaHove, ktoré prikázal ich otcom skrze Mojžiša.
5. A tak bývali synovia Izraelovi v strede Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja.
6. A brali si ich dcéry za ženy a svoje dcéry dávali ich synom a slúžili ich bohom.
7. A tedy robili synovia Izraelovi to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových a zabudnúc na JeHoVaHa, svojho Boha, slúžili Bálom a Ašerám.
8. <V moci Kúšana. Otniel>Preto sa zapálil hnev JeHoVaHov na Izraela a predal ich do ruky Kúšana Rišataimského, syrského kráľa Aram-naharaima, v Mezopotamii, a tak slúžili synovia Izraelovi Kúšanovi Rišataimskému osem rokov.
9. No, keď kričali synovia Izraelovi k JeHoVaHovi, vzbudil JeHoVaH synom Izraelovým záchrancu a zachránil ich, Otniela, syna Kenaza, mladšieho brata Kálefovho.
10. A prišiel na neho Duch JeHoVaHov, a súdil Izraela, a keď vyšiel do boja, dal JeHoVaH Kúšana Rišataimského, kráľa Arama, do jeho ruky, a tak zmocnila sa jeho ruka na Kúšana Rišataimského.
11. A zem mala pokoj štyridsať rokov. A zomrel Otniel, syn Kenazov.
12. <V moci Eglona. Ľavoruký Ehúd>A synovia Izraelovi zase robili to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových. A JeHoVaH posilnil Eglona, moábskeho kráľa, a poslal ho na Izraela, pretože robili to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových.
13. A shromaždil k sebe synov Ammonových a Amalecha a odíduc zbil Izraela, a zaujali mesto paliem.
14. A synovia Izraelovi slúžili Eglonovi, moábskemu kráľovi, osemnásť rokov.
15. Potom kričali synovia Izraelovi k JeHoVaHovi, a JeHoVaH im vzbudil záchrancu, Ehúda, syna Géru, syna Jeminiho, človeka, nevládnúceho svojou pravou rukou. A synovia Izraelovi poslali po ňom Eglonovi, moábskemu kráľovi, dar.
16. A Ehúd si spravil meč, ostrý na obe strany, dlhý na lakeť, a opásal si ho pod svoje šaty na svoje pravé bedro.
17. A tedy doniesol Eglonovi, moábskemu kráľovi, dar. A Eglon bol veľmi tučný človek.
18. A stalo sa, keď už oddal celý dar, že prepustil ľudí, ktorí priniesli dar.
19. A on vrátiac sa od lomov, ktoré sú pri Gilgale, riekol Eglonovi: Tajnú vec mám pre teba, kráľu. A kráľ povedal: Ticho! A vyšli od neho všetci, ktorí stáli pri ňom.
20. A Ehúd vošiel k nemu, a on sedel vo vrchnej chladnej dvorane letnej, ktorá bola pre neho samého. A Ehúd povedal: Slovo Boha mám pre teba. A Eglon povstal so stolice.
21. Vtedy siahol Ehúd svojou ľavou rukou a vzal meč od svojho pravého bedra a vrazil ho do jeho brucha,
22. tak, že vošla i rukoväť za čepeľou, a tuk sa zavrel za čepeľou, lebo nevytiahol meča z jeho brucha. A vyšlo z neho lajno.
23. A Ehúd vyšiel na stĺpovú chodbu a zavrel za sebou dvere vrchnej dvorany a zamknul.
24. Keď vyšiel on, prišli jeho sluhovia. A keď videli, že hľa, dvere na vrchnej dvorane sú zamknuté, povedali: Zaiste zakrýva svoje nohy v chladnej izbe letnej.
25. A čakali tak dlho, až bolo hanba, a keď len neotváral dverí vrchnej dvorany, vzali kľúč a otvorili, a hľa, ich pán ležal na zemi mŕtvy.
26. A Ehúd ušiel, kým sa oni spamätali zo svojej bezradnosti, a zašiel zatiaľ za lomy a zachránil sa útekom do Seirata.
27. A stalo sa, keď prišiel, že zatrúbil na trúbu na vrchu, na pohorí Efraimovom. A synovia Izraelovi sišli s ním dolu s vrchu, a on išiel pred nimi.
28. A riekol im: Poďte behom za mnou, lebo JeHoVaH vydal vašich nepriateľov, Moábov, do vašej ruky. A sišli idúc za ním. A vezmúc Moábom brody Jordána nedali nikomu prejsť.
29. A pobili toho času z Moába okolo desať tisíc mužov. A boli to všetko tuční a všetko silní mužovia, a neušiel nikto.
30. A tak bol zohnutý Moáb toho dňa pod ruku Izraelovi, a zem mala pokoj osemdesiat rokov.
31. <Samgar>A po ňom bol Samgar, syn Anátov, ktorý pobil z Filištínov šesťsto mužov ostňom na voly. A on tiež zachránil Izraela.

  Judges (3/21)