Judges (2/21)  

1. <Anjel JeHoVaHov viní Izraela>A vyšiel anjel, posol JeHoVaHov z Gilgala hore do Bochíma a riekol: Vyviedol som vás hore z Egypta a doviedol som vás do zeme, o ktorej som prisahal sľúbiac ju vašim otcom, a riekol som: Nezruším svojej smluvy s vami na veky.
2. Ale ani vy neučiníte smluvy s obyvateľmi tejto zeme, ich oltáre rozboríte. No, neposlúchli ste môjho hlasu; čo ste to urobili?
3. A preto som tiež povedal: Nezaženiem ich zpred vašej tvári, a budú vám tŕňami do bokov, a ich bohovia vám budú osídlom.
4. A stalo sa, keď hovoril anjel JeHoVaHov tieto slová všetkým synom Izraelovým, že ľudia pozdvihli svoj hlas a plakali.
5. A nazvali meno toho miesta Bochím (* Plačúci (ľudia)). A obetovali tam JeHoVaHovi bitné obeti.
6. A tedy Jozua prepustil ľud, a synovia Izraelovi išli každý do svojho dedičstva zaujať zem dedičstva.
7. <Ľud slúži JeHoVaHovi, kým žije Jozua. Vydaní do ruky lupičov>A ľud slúžil JeHoVaHovi po všetky dni Jozuove a po všetky dni starších, ktorí prežili Jozuu, ktorí videli všetky tie veľké skutky JeHoVaHove, ktoré činil Izraelovi.
8. A keď zomrel Jozua, syn Núna, služobník JeHoVaHov, majúc sto desať rokov,
9. pochovali ho na území jeho dedičstva, v Timnat-cherese, na vrchu Efraimovom, od severa vrchu Gáš.
10. I celé to pokolenie bolo pripojené ku svojim otcom, a povstalo iné pokolenie po ňom, potomci, ktorí neznali JeHoVaHa ani skutkov, ktoré učinil Izraelovi.
11. A synovia Izraelovi činili to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, a slúžili Bálom.
12. A tak opustili JeHoVaHa, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egyptskej zeme, a odišli za inými bohmi, za bohmi z bohov národov, ktoré boly vôkol nich, a klaňali sa im a tak popudzovali JeHoVaHa.
13. A opustiac JeHoVaHa slúžili Bálovi a Astartám.
14. Vtedy sa zapálil hnev JeHoVaHov na Izraela a vydal ich do ruky lupičov, ktorí ich olupovali, a predal ich do ruky ich nepriateľov, ktorí boli naokolo, takže nemohli viacej obstáť pred svojimi nepriateľmi.
15. Kamkoľvek vyšli, všade bola ruka JeHoVaHova proti nim na zlé, tak, ako hovoril JeHoVaH a jako im prisahal JeHoVaH, a bolo im veľmi úzko.
16. <Sudcovia. Ani tých neposlúchajú>A JeHoVaH im vzbudzoval sudcov, ktorí ich zachraňovali vyslobodzujúc ich z ruky tých, ktorí ich olupovali.
17. Ale nepočúvali ani na svojich sudcov, lebo smilnili odchádzaním za inými bohmi a klaňali sa im. Rýchle uhli s cesty, po ktorej išli ich otcovia poslúchajúc prikázania JeHoVaHove. Nerobili tak.
18. A keď im vzbudzoval JeHoVaH sudcov, JeHoVaH bol so sudcom a zachránil ich z ruky ich nepriateľov, a bolo tak po všetky dni toho sudcu, lebo JeHoVaH želel počujúc ich vzdychanie pre ich utlačovateľov a ich honičov.
19. A stávalo sa, keď zomrel taký sudca, že sa znova porušili a robili horšie ako ich otcovia idúc za inými bohmi, aby im slúžili a aby sa im klaňali. Neupustili od svojich skutkov a od svojej cesty tvrdohlavej.
20. Preto sa aj zapálil hnev JeHoVaHov na Izraela, a riekol: Pretože tento národ stále prestupuje moju smluvu, ktorú som prikázal ich otcom a nepočúvajú na môj hlas,
21. ani ja nevyženiem viacej zpred ich tvári nikoho z národov, ktoré zanechal Jozua, keď zomrel,
22. nato, aby som nimi zkúšal Izraela, či budú ostríhať cestu prikázaní JeHoVaHových chodiac v nich, ako ostríhali ich otcovia, a či nebudú.
23. A JeHoVaH ponechal tie národy a nevyhnal ich rýchle ani ich nedal do ruky Jozuu.

  Judges (2/21)