Judges (14/21)  

1. <Ženenie Samsonovo>A Samson sišiel dolu do Timnaty a videl tam nejakú ženu z dcér Filištínov.
2. A navrátiac sa hore domov oznámil svojmu otcovi a svojej matke a povedal: Videl som ženu v Timnate, z dcér Filištínov, a tak teraz mi ju vezmite za ženu.
3. Na to mu povedali jeho otec i jeho matka: Či nie je medzi dcérami tvojich bratov ani v celom mojom ľude ženy, že si ideš vziať ženu z Filištínov, z tých neobrezancov? A Samson povedal svojmu otcovi: Tú mi vezmi, lebo tá sa mi ľúbi.
4. Ale jeho otec ani jeho matka nevedeli, že je to od JeHoVaHa, a že hľadal zámienku od Filištínov. Lebo toho času panovali Filištíni nad Izraelom.
5. Vtedy sišiel Samson i jeho otec i jeho matka dolu do Timnaty a keď prišli až k viniciam Timnaty, tu hľa, mladý lev reval oproti nemu.
6. Ale sostúpil na neho Duch JeHoVaHov, a roztrhnul ho, jako keby niekto roztrhnul kozľa, a nemal ničoho vo svojej ruke. Ale nepovedal svojmu otcovi ani svojej matke, čo urobil.
7. A keď sišiel a hovoril so ženou, ľúbila sa Samsonovi.
8. A keď sa potom navracoval po niekoľkých dňoch, aby si ju vzal, odbočil z cesty, aby pozrel na mŕtve telo ľva. A hľa, roj včiel bol v mŕtvole ľva i med.
9. A nabral si ho na svoje ruky a išiel pozvoľna a jedol a išiel k svojmu otcovi a k svojej matke a dal im, a jedli, ale im nepovedal, že med vybral z mŕtvoly ľva.
10. Vtedy odišiel jeho otec dolu k žene, a Samson tam pripravil hostinu, lebo tak robievali mládenci.
11. <Samsonova hádka. Zradený svojou pohanskou ženou>A stalo sa, keď ho uvideli, že vzali tridsiatich z priateľov, aby boli s ním.
12. A Samson im povedal: Dovoľte, aby som vám zahádal hádku. Ak mi ju naozaj poviete za sedem dní svadobnej hostiny a uhádnete, dám vám tridsať ľanových košieľ a tridsať slávnostných rúch na premenu.
13. A jestli mi nebudete môcť povedať, dáte vy mne tridsať ľanových košieľ a tridsať slávnostných rúch na premenu. A povedali mu: Zahádaj tedy svoju hádku, nech ju počujeme!
14. A povedal im: Z jediaceho vyšiel pokrm a zo silného vyšla sladkosť. A nemohli povedať hádku tri dni.
15. A stalo sa siedmeho dňa, že povedali žene Samsonovej: Prehovor svojho muža, aby nám povedal hádku, aby sme nespálili i teba i domu tvojho otca ohňom. Či nato ste nás pozvali, aby ste vzali náš majetok? Či nie je tak?
16. Vtedy plakala žena Samsonova pred ním a vravela: Ty ma iba nenávidíš a nemiluješ ma. Hádku si zahádal synom môjho ľudu a mne si jej nepovedal. A riekol jej: Hľa, ani len svojmu otcovi ani svojej materi som jej nepovedal a tebe ju mám povedať?
17. A plakala pred ním tých sedem dní, v ktoré mali tú hostinu. A stalo sa na siedmy deň, že jej povedal, lebo ho sužovala, a potom oznámila hádku synom svojho ľudu.
18. A tak mu povedali mužovia mesta, siedmeho dňa, prv ako zašlo slnko: Čože by bolo sladšie ako med? A čo by bolo mocnejšie ako lev? Na to im povedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste uhádli mojej hádky.
19. A sostúpil na neho Duch JeHoVaHov, a odišiel dolu do Aškalona a pobil z nich tridsiatich mužov a vezmúc ich rúcha, ktoré svliekol s nich, dal slávnostné rúcha na premenu tým, ktorí povedali hádku. A veľmi sa nahneval a odišiel hore do domu svojho otca.
20. A žena Samsonova dostala sa jeho priateľovi, ktorého si bol zvolil za priateľa.

  Judges (14/21)