Judges (13/21)  

1. <Narodenie Samsonovo>A synovia Izraelovi robili zase to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, a JeHoVaH ich vydal do ruky Filištínov štyridsať rokov.
2. A bol istý muž z Caree, z čeľade Dánovej, ktorému bolo meno Manoach, a ktorého žena bola neplodná a nerodila.
3. A anjel JeHoVaHov sa ukázal žene a riekol jej: Nože hľa, neplodná si a nerodíš, ale počneš a porodíš syna.
4. Preto sa teraz vystríhaj a nepi vína ani nijakého nápoja opojného ani nejedz ničoho nečistého.
5. Lebo hľa, počneš a porodíš syna, a britva nech nevstúpi na jeho hlavu, lebo chlapča bude nazarejom Božím od života matky, a on započne zachraňovať Izraela z ruky Filištínov.
6. A keď prišla žena, povedala svojmu mužovi: Muž Boží prišiel ku mne, ktorého vzozrenie bolo jako vzozrenie anjela Božieho, strašný bol veľmi, preto som sa ho ani nepýtala, odkiaľ je, ani mi neoznámil svojho mena.
7. A riekol mi: Hľa, počneš a porodíš syna a preto teraz nepi vína ani nijakého nápoja opojného a nejedz ničoho nečistého, lebo chlapča bude nazarejom Božím od života matky až do dňa svojej smrti.
8. Vtedy sa modlil Manoach JeHoVaHovi a prosiac pokorne povedal: Ó, môj Pane, prosím, nech ešte prijde k nám muž Boží, ktorého si bol poslal, aby nás naučil, čo máme robiť s chlapcom, ktorý sa má narodiť.
9. A Bôh vyslyšal hlas Manoachov, a anjel Boží prišiel zase k žene, keď sedela na poli, a Manoach, jej muž, zase nebol s ňou.
10. A žena ponáhľajúc sa bežala a oznámila svojmu mužovi a povedala mu: Hľa, ukázal sa mi muž, ktorý to bol prišiel ku mne toho dňa.
11. Vtedy vstal Manoach a išiel za svojou ženou a keď prišiel k mužovi, povedal mu: Či si to ty ten muž, ktorý si hovoril tu mojej žene? A on riekol: Ja som.
12. Na to povedal Manoach: Keď sa teraz splní tvoje slovo, jaký bude spôsob dieťaťa a čo bude jeho práca?
13. A anjel JeHoVaHov riekol Manoachovi: Všetkého toho, čo som povedal žene, nech sa vystríha.
14. Nebude jesť ničoho z toho, čo pošlo z vínneho kmeňa, a vína ani nijakého nápoja opojného nech nepije ani nech nejie ničoho nečistého; všetko, čo som jej prikázal, bude ostríhať.
15. A Manoach povedal anjelovi JeHoVaHovmu: Dovoľ, prosím, že by sme ťa zdržali, aby sme pripravili kozľa pre teba.
16. Ale anjel JeHoVaHov riekol Manoachovi: Aj keby si ma zdržal, nebudem jesť tvojho chleba, ale ak pripravíš zápalnú obeť, JeHoVaHovi ju obetuj. Lebo nevedel Manoach, že je to anjel JeHoVaHov.
17. A zase povedal Manoach anjelovi JeHoVaHovmu: Čo je tvoje meno, aby sme ťa poctili, keď sa splní tvoje slovo?
18. A anjel JeHoVaHov mu riekol: Prečo sa pýtaš na moje meno, keď je ono predivné?
19. Vtedy vezmúc Manoach kozľa a obetný dar obilný obetoval to zápalnou obeťou JeHoVaHovi na skale. A on vykonal divnú vec, kým hľadeli na to Manoach a jeho žena.
20. Stalo sa totiž, keď vystupoval plameň s oltára k nebu, že vystúpil anjel JeHoVaHov v plameni oltára hore. A keď to videli Manoach a jeho žena, padli na svoju tvár na zem.
21. A potom sa už viacej neukázal anjel JeHoVaHov ani Manoachovi ani jeho žene. Vtedy poznal Manoach, že to bol anjel JeHoVaHov.
22. A Manoach povedal svojej žene: Istotne zomrieme, lebo sme videli Boha.
23. Ale jeho žena mu povedala: Keby nás chcel JeHoVaH usmrtiť, nebol by prijal z našej ruky zápalnej obeti ani obetného daru obilného ani by nám nebol ukázal všetkých týchto vecí ani by nám teraz nebol ohlásil veci, jako je toto.
24. A žena porodila syna a nazvala jeho Samson (* S.=Syn slnka). A chlapec rástol, a JeHoVaH ho žehnal.
25. A Duch JeHoVaHov ho začal pobádať v Tábore Dánovom medzi Careou a medzi Eštaolom.

  Judges (13/21)