Judges (10/21)  

1. <Sudcovia Tóla a Jair>A po Abimelechovi povstal zachrániť Izraela Tóla, syn Púov, syna Dódovho, muž z pokolenia Izachárovho, a ten býval v Šamíre, na vrchu Efraimovom.
2. Súdil Izraela dvadsaťtri rokov a keď zomrel, pochovaný bol v Šamíre.
3. Po ňom povstal Jair Gileádsky a súdil Izraela dvadsaťdva rokov.
4. A mal tridsiatich synov, ktorí jazdili na tridsiatich mladých osloch a mali tridsať miest. Volajú ich dedinami Jairovými až do tohoto dňa, ktoré sú v zemi Gileáde.
5. A keď zomrel Jair, pochovaný bol v Kamone.
6. <Synovia Izraelovi v moci Filištínov a synov Ammona>A synovia Izraelovi zase robili to, čo je zlé v očiach JeHoVaHových, a slúžili Bálom a Astartám a syrským bohom, aramejským, a sidonským bohom, moábskym bohom, bohom synov Ammonových a bohom Filištínov a opustili JeHoVaHa a neslúžili mu.
7. Preto sa zanietil hnev JeHoVaHov na Izraela, a predal ich do ruky Filištínov a do ruky synov Ammonových,
8. ktorí drtili a deptali synov Izraelových toho roku a osemnásť rokov všetkých synov Izraelových, ktorí boli za Jordánom v zemi Amoreja, ktorá je v Gileáde.
9. Lebo synovia Ammonovi prešli cez Jordán, aby bojovali aj proti Júdovi, proti Benjaminovi a proti domu Efraimovmu. A Izraelovi bolo veľmi úzko.
10. <Izrael kričí k JeHoVaHovi a odvrhne bohov. Nepriateľ v Gileáde>Vtedy kričali synovia Izraelovi k JeHoVaHovi a vraveli: Zhrešili sme proti tebe, a to tým, že sme opustili svojho Boha a slúžili sme Bálom.
11. A JeHoVaH riekol synom Izraelovým: Či nezachránil som vás od Egypťanov a od Amorejov, od synov Ammonových a od Filištínov?
12. A utiskovali vás Sidonci, Amalech a Maon, a keď ste kričali ku mne, zachránil som vás z ich ruky.
13. Ale vy ste ma opustili a slúžili ste iným bohom, preto vás už viacej nezachránim.
14. Iďte a kričte k bohom, ktorých ste si vyvolili: nech vám tí pomôžu v čas vašej úzkosti.
15. A synovia Izraelovi povedali JeHoVaHovi: Zhrešili sme. Ty nám učiň, čokoľvek sa ti ľúbi, len nás, prosíme, vytrhni tohoto dňa.
16. A odstránili cudzích bohov zo svojho stredu a slúžili JeHoVaHovi. A nemohla to zvládať jeho duša, aby sa nezľutovala v trápení Izraelovom.
17. A synovia Ammonovi sa svolali a položili sa táborom v Gileáde. A shromaždili sa aj synovia Izraelovi a položili sa táborom v Micpe.
18. A ľud povedal, kniežatá kraja Gileáda, druh druhovi: Kto je ten muž, ktorý započne bojovať proti synom Ammonovým? Bude hlavou všetkým obyvateľom Gileáda.

  Judges (10/21)