Joshua (9/24)  

1. <Obyvatelia Gibeona oklamú Izraela; nepýtali sa JeHoVaHa>A stalo sa, keď to počuli všetci kráľovia, ktorí boli za Jordánom, na vrchoch i na nížinách, i na celom pobreží Veľkého mora naproti Libanonu: hetejský, amorejský, kananejský, ferezejský, hevejský a jebuzejský,
2. že sobrali sa dovedna bojovať s Jozuom a s Izraelom jednomyseľne.
3. Ale obyvatelia Gibeona počujúc to, čo učinil Jozua Jerichu a mestu Haj,
4. učinili aj oni chytre. Lebo odišli a vydávali sa za poslov z ďaleka a vzali vetché vrecia na svojich poslov i staré vetché kožice na víno, potrhané a pozaväzované,
5. i starú, zodranú obuv plátenú na svojich nohách i vetché rúcho zodrané na sebe, i všetok chlieb ich potravy na cestu bol suchý a zdrobený.
6. A tak odišli k Jozuovi do tábora v Gilgale a riekli mu i mužovi Izraelovmu: Prišli sme z ďalekej zeme, a tak teraz učiňte s nami smluvu.
7. A muž Izraelov riekol Hevejovi: Možno, že ty bývaš v mojom strede, jakože potom učiním s tebou smluvu?
8. Na to povedali Jozuovi: Sme tvoji služobníci. A Jozua im riekol: Kto ste a odkiaľ ste prišli?
9. A oni mu povedali: Tvoji služobníci prišli z veľmi ďalekej zeme, pre meno JeHoVaHa, tvojho Boha, lebo sme počuli jeho povesť i všetko to, čo učinil v Egypte,
10. i všetko to, čo učinil dvom kráľom Amoreja, ktorí boli za Jordánom, Síchonovi, kráľovi Chešbona, a Ógovi, kráľovi Bázana, ktorý býval v Aštaróte.
11. Preto nám povedali naši starší i všetci obyvatelia našej zeme a riekli: Naberte do svojej ruky potravy na cestu a iďte im vústrety a poviete im: Sme vašimi služobníkmi, a tak teraz učiňte s nami smluvu.
12. Toď hľa, náš chlieb! Teplý sme si ho vzali zo svojich domov na cestu toho dňa, keď sme vyšli, aby sme išli k vám, a teraz hľa, je už suchý a je podrobený.
13. A toto sú kožice na víno, ktoré sme boli naplnili nové, a hľa, už sú dotrhané. A toto naše rúcho a naša obuv, zodraly sa od cesty, veľmi dlhej.
14. A mužovia vzali z ich potravy a neopýtali sa úst JeHoVaHových.
15. A Jozua učinil s nimi pokoj a uzavrel s nimi smluvu, že ich zachová pri živote a prisahali im aj kniežatá obce.
16. <Pohanskí Gibeonci v strede Izraelovom>A stalo sa po troch dňoch, po tom, čo spravili s nimi smluvu, že počuli, že sú z blízka neho, Izraela, a že bývajú v jeho strede.
17. A synovia Izraelovi sa rušali a prišli k ich mestám, tretieho dňa. A ich mestá boly Gibeon, Kefíra, Beerót a Kirjat-jearím.
18. Ale ich nepobili synovia Izraelovi, lebo im prisahali kniežatá obce na JeHoVaHa, Boha Izraelovho, a preto reptala celá obec proti kniežatám.
19. A riekly všetky kniežatá celej obci: My sme im prisahali na JeHoVaHa, Boha Izraelovho, a preto sa ich teraz nemôžeme dotknúť.
20. Toto im urobíme a necháme ich žiť, aby nebolo na nás hnevu pre prísahu, ktorú sme im prisahali.
21. A tak im povedaly kniežatá: Nech žijú. A rúbali drevo a nosili vodu celej obci, tak ako im vraveli kniežatá.
22. A Jozua ich povolal, hovoril im a riekol: Prečo ste nás preľstili hovoriac: Sme veľmi ďalekí od vás, a vy hľa, bývate v našom strede.
23. Preto teraz zlorečení ste, a vždy bude z vás sluha, a budú takí, ktorí rúbu drevo a nosia vodu domu môjho Boha.
24. A oni odpovedali Jozuovi a riekli: Preto, lebo s istotou bolo oznámené tvojim služobníkom to, čo prikázal JeHoVaH, tvoj Bôh, Mojžišovi, svojmu služobníkovi, dať vám celú túto zem a zahladiť všetkých obyvateľov zeme zpred vašej tváre, preto sme sa veľmi báli pred vami o svoje životy, a tak sme vykonali túto vec.
25. A teraz hľa, sme v tvojej ruke; tak ako je dobré a jako spravedlivé v tvojich očiach nám učiniť, učiň.
26. A učinil im tak a vytrhol ich z ruky synov Izraelových, a nepobili ich.
27. A Jozua ich dal toho dňa, aby rúbali drevo a nosili vodu obci a oltáru JeHoVaHovmu, a robia to až do tohoto dňa, na miesto, ktoré kedy vyvolil JeHoVaH.

  Joshua (9/24)