Joshua (7/24)  

1. <Porazenie Izraela pre krádež Achanovu>Ale synovia Izraelovi sa prehrešili dopustiac sa nevernosti pri zarieknutom. Lebo Achan, syn Karmiho, syna Zabdiho, syna Zéracha, z pokolenia Júdovho, vzal zo zarieknutého, a preto sa zapálil hnev JeHoVaHov na synov Izraelových.
2. A Jozua vyslal mužov od Jericha do Haja, ktorý bol pri Bét-ávene od východu Bét-ela, a riekol im: Iďte hore a prešpehujte zem. A mužovia odišli hore a prešpehovali Haj.
3. A keď sa navrátili k Jozuovi, riekli mu: Nech nejde hore všetok ľud. Nech idú hore nejaké dva tisíce mužov alebo tri tisíce mužov, a zbijú Haj. Neunúvaj ta všetkého ľudu, lebo ich je málo.
4. A tak odišlo ta hore z ľudu okolo tri tisíce mužov. Ale utiekli pred mužmi mesta Haja.
5. A mužovia Haja zabili z nich tak asi tridsaťšesť mužov a honili ich pred brány až po Šebarím (* Lomy), a bili ich na svahu. Vtedy sa rozlialo srdce ľudu a obrátilo sa na vodu.
6. A Jozua roztrhol svoje rúcha a padol na svoju tvár na zem pred truhlou JeHoVaHovou a ležal tam až do večera, on i starší Izraelovi, a sypali prach na svoju hlavu.
7. A Jozua riekol: Ach, Pane JeHoVaHu, prečo si len previedol tento ľud cez Jordán, aby si nás vydal do ruky Amoreja, aby si nás zahubil?! Ó, keby sme sa len boli spokojili a zostali za Jordánom!
8. Ó, Pane, čo mám povedať teraz už, keď sa Izrael dal na útek pred svojimi nepriateľmi!
9. Keď to počujú Kananeji a všetci obyvatelia zeme, obkľúčia nás a vytnú naše meno zo zeme. A čo ty učiníš svojmu veľkému menu?!
10. A JeHoVaH riekol Jozuovi: Vstaň! Prečo si padol a ležíš tu na svojej tvári?
11. Izrael zhrešil, aj prestúpili moju smluvu, ktorú som im prikázal zachovať, a k tomu aj vzali zo zarieknutého aj ukradli aj zatajili aj odložili medzi svoje náradie.
12. Preto nebudú môcť synovia Izraelovi obstáť pred svojimi nepriateľmi, utekať budú pred svojimi nepriateľmi, lebo sa poškvrnili zarieknutou vecou; nebudem viacej s vami, ak nezahladíte toho, ktorý sa poškvrnil zarieknutou vecou, zo svojho stredu.
13. Vstaň, posväť ľud a povieš im: Posväťte sa na zajtra, lebo takto hovorí JeHoVaH, Bôh Izraelov: Zarieknutá vec je v tvojom strede, Izraelu! Nebudeš môcť obstáť pred svojimi nepriateľmi, dokiaľ neodstránite zarieknutého zo svojho stredu.
14. Ráno pristúpite po svojich pokoleniach. A stane sa, že pokolenie, ktoré dochytí JeHoVaH, pristúpi po čeľadiach, a čeľaď, ktorú dochytí JeHoVaH, pristúpi po domoch, a konečne dom, ktorý dochytí JeHoVaH, pristúpi po osobách.
15. A stane sa, že ten, kto bude dochytený pri zarieknutom, bude upálený ohňom, on i všetko, čo je jeho, pretože prestúpil smluvu JeHoVaHovu a pretože vykonal bláznovstvo v Izraelovi.
16. <Achan dochytený a potrestaný>Vtedy vstal Jozua skoro ráno a rozkázal, aby pristúpil Izrael po svojich pokoleniach. A dochytené bolo pokolenie Júdovo.
17. Potom rozkázal, aby pristúpila čeľaď Júdova, a dochytil čeľaď Zárechovu. A rozkázal, aby pristúpila čeľaď Zárechova po osobách, a dochytený bol Zabdi.
18. A keď rozkázal, aby pristúpil jeho dom po osobách, dochytený bol Achan, syn Karmiho, syn Zabdiho, syn Zéracha, z pokolenia Júdovho.
19. A Jozua riekol Achanovi: Môj synu, nože daj JeHoVaHovi, Bohu Izraelovmu, česť a vyznaj sa mu a nože mi oznám, čo si to urobil, netaj predo mnou.
20. Vtedy odpovedal Achan Jozuovi a riekol: Je pravda, ja som zhrešil JeHoVaHovi, Bohu Izraelovmu, a urobil som tak a tak.
21. Keď som videl medzi korisťou jeden krásny plášť sineársky, dvesto šeklov striebra a jeden jazyk zlata päťdesiat šeklov váhy, zažiadalo sa mi vecí, a vzal som ich, a hľa, ukryté sú v zemi prostred môjho stánu, a striebro je pod tým.
22. Vtedy poslal Jozua poslov, a bežali do stánu, a hľa, bolo to ukryté v jeho stáne a striebro pod tým.
23. A vzali veci zprostred stánu a doniesli ich k Jozuovi a ku všetkým synom Izraelovým a položili ich pred JeHoVaHom.
24. A Jozua vzal Achana, syna Zérachovho, i striebro i plášť i zlatý jazyk i jeho synov i jeho dcéry i jeho vola i jeho osla i jeho drobný dobytok i jeho stán i všetko, čo bolo jeho, a celý Izrael s ním a vyviedli ich hore do údolia Áchor.
25. A Jozua povedala: Prečo si nás zarmútil? Nech teba zarmúti JeHoVaH tohoto dňa! A uhádzali ho, celý Izrael, kamením, spálili ich ohňom a zahádzali ich kamením.
26. Potom nanosili na neho veľkú hromadu kamenia, ktorá je tam až do tohoto dňa. A tak sa odvrátil JeHoVaH od pále svojho hnevu. Preto volajú to miesto: Údolie Áchor (* Údolie zármutku), až do tohoto dňa.

  Joshua (7/24)