Joshua (3/24)  

1. <Prechod cez Jordán>A Jozua vstal skoro ráno, a rušali sa zo Šittíma a prišli až k Jordánu, on i všetci synovia Izraelovi, a nocovali tam, prv ako prešli cezeň.
2. A stalo sa po troch dňoch, že prešli správcovia stredom tábora
3. a prikázali ľudu a riekli: Keď uvidíte truhlu smluvy JeHoVaHa, svojho Boha, a kňazov Levitov, že ju nesú, vtedy sa i vy pohnete so svojho miesta a pojdete za ňou.
4. Ale bude vzdialenosť medzi vami a medzi ňou okolo dva tisíce lakťov čo do miery. Nepriblížte sa k nej, aby ste znali cestu, ktorou máte ísť, lebo ste ešte nikdy neišli touto cestou.
5. A Jozua povedal ľudu: Posväťte sa, lebo zajtra učiní JeHoVaH divy vo vašom strede.
6. A Jozua povedal kňazom: Vezmite truhlu smluvy a iďte pred ľudom. A tak vzali truhlu smluvy a išli pred ľudom.
7. A JeHoVaH riekol Jozuovi: Tohoto dňa ťa začnem zveličovať v očiach celého Izraela, aby vedeli, že jako som bol s Mojžišom, tak budem i s tebou.
8. A ty prikážeš kňazom, ktorí nesú truhlu smluvy, a povieš im: Keď prijdete až na pokraj vody Jordána, zastavíte sa a budete stáť v Jordáne.
9. Potom povedal Jozua synom Izraelovým: Pristúpte sem a počujte slová JeHoVaHa, svojho Boha!
10. A zase povedal Jozua: Po tomto poznáte, že je silný Bôh živý vo vašom strede a že istotne vyženie zpred vašej tvári Kananeja, Heteja, Heveja, Ferezeja, Gergezeja, Amoreja a Jebuzeja.
11. Hľa, truhla zmluvy Pána celej zeme pojde pred vami do Jordána.
12. A tak teraz vezmite si dvanásť mužov z pokolení Izraelových, po jednom mužovi z každého pokolenia.
13. A stane sa, keď spočinú stupy nôh kňazov, ktorí nesú truhlu JeHoVaHa, Pána celej zeme, vo vode Jordána, že budú odrezané vody Jordána, vody, tečúce od hora, a budú stáť na jednej hromade.
14. A stalo sa, keď sa ľud pohnul zo svojich stánov, aby prešiel cez Jordán, a kňazi, ktorí niesli truhlu smluvy, pred ľudom,
15. a keď prišli tí, ktorí niesli truhlu, až k Jordánu, a nohy kňazov, nesúcich truhlu, zamočili sa na kraji vody (a Jordán býva preplnený, takže rozlieva vody na všetky svoje brehy, každoročne v dobe žatvy),
16. že sa zastavily vody, sostupujúce od hora, a stály jako jedna hromada na veľmi ďaleko pri meste Adame, ktoré leží po strane Cartána, a tie, ktoré sostupovaly k moru púšte, k Soľnému moru, odtiekli celkom a boly odrezané, a ľud prešiel na miesto naproti Jerichu.
17. A kňazi, ktorí niesli truhlu smluvy JeHoVaHovej, stáli na suchu prostred Jordána nehýbajúc sa, a celý Izrael, všetci išli po suchu, dokiaľ neprešiel cez Jordán celý národ.

  Joshua (3/24)