Joshua (21/24)  

1. <O mestách daných Levitom. Losy>A pristúpili hlavy otcov pokolenia Levitov k Eleazárovi, kňazovi, a k Jozuovi, synovi Núnovmu, a k hlavám otcov pokolení synov Izraelových.
2. A vraveli im v Síle v zemi Kanaáne a riekli: JeHoVaH prikázal skrze Mojžiša dať nám mestá na bývanie aj s ich mestskými obvodmi pre náš dobytok.
3. Vtedy dali synovia Izraelovi Levitom zo svojho dedičstva na rozkaz JeHoVaHov tieto mestá aj ich obvody.
4. A vyšiel los čeľade Kehátovcov. A dostalo sa synom Árona, kňaza, zpomedzi Levitov, z údelu pokolenia Júdovho a z pokolenia Simeonovho a z pokolenia Benjaminovho losom: trinásť miest.
5. A ostatným synom Kehátovým sa dostalo z údelu čeľadí pokolenia Efraimovho a z pokolenia Dánovho a z polovice pokolenia Manassesovho losom: desať miest.
6. A synom Geršonovým z údelu čeľadí pokolenia Izachárovho, z pokolenia Aserovho, z pokolenia Naftaliho a z polovice pokolenia Manassesovho v Bázane, tiež losom: trinásť miest.
7. Synom Meráriho po ich čeľadiach z údelu pokolenia Rúbenovho, z pokolenia Gádovho a z pokolenia Zabulonovho: dvanásť miest.
8. <Označenie miest. Údel čeľadí Kehátovcov>Tedy tieto mestá dali synovia Izraelovi Levitom aj ich mestské obvody, tak ako prikázal JeHoVaH skrze Mojžiša, losom.
9. A tak dali z údelu pokolenia synov Júdových a z pokolenia synov Simeonových tieto mestá, ktoré pomenovali menom.
10. A najprv sa dostalo synom Áronovým z čeľade Kehátovcov, ktorí boli zo synov Léviho, lebo ich bol ten los.
11. A tedy im dali Mesto Arbeho, otca Enákovho, a to je Hebron, na pohorí Júdovom a jeho obvod okolo neho.
12. Ale pole toho mesta a jeho dediny dali Kálefovi, synovi Jefunneho, do jeho državia.
13. A tedy synom Árona, kňaza, dali útočištné mesto vraha, Hebron, i jeho obvod, Libnu i jej obvod,
14. Jattír i jeho obvod, Eštemoa i jeho obvod,
15. Cholon i jeho obvod, Debír i jeho obvod,
16. Ajin i jeho obvod, Juttu i jej obvod a Bét-šemeš i jeho obvod, deväť miest z državia týchto dvoch pokolení.
17. A z pokolenia Benjaminovho: Gibeon i jeho obvod, Gebu i jej obvod,
18. Anatót i jeho obvod, Almon i jeho obvod, štyri mestá.
19. Všetkých miest synov Áronových, kňazov, bolo trinásť miest s ich obvodami.
20. A čeľadiam synov Keháta, Levitom, ostatným zo synov Kehátových, dostalo sa toto, mestá ich losu boly z údelu pokolenia Efraimovho.
21. A dali im útočištné mesto vraha Síchem i jeho obvod na pohorí Efraimovom a Gezer i jeho obvod,
22. Kibecaim i jeho obvod, Bétchoron i jeho obvod, štyri mestá.
23. A z pokolenia Dánovho: Elteke i jeho obvod, Gibbeton i jeho obvod,
24. Ajjalon i jeho obvod a Gatrimmon i jeho obvod, štyri mestá.
25. A z polovice pokolenia Manassesovho: Tánach i jeho obvod a Gatrimmon i jeho obvod, dve mestá.
26. Všetkých miest desať s ich obvodami čeľadiam ostatných synov Kehátových.
27. <Údel čeľadí Geršonovcov>A synom Geršonovým z čeľadí Levitov dali z polovice pokolenia Manassesovho: útočištné mesto vraha Golan v Bázane i jeho obvod a Beešteru i jej obvod, dve mestá.
28. A z pokolenia Izachárovho: Kišon i jeho obvod, Daberat i jeho obvod,
29. Jarmút i jeho obvod a Én-ganním a jeho obvod, štyri mestá.
30. A z pokolenia Aserovho: Mišál i jeho obvod, Abdón i jeho obvod,
31. Chelkat i jeho obvod a Rechob i jeho obvod, štyri mestá.
32. A z pokolenia Naftaliho: útočištné mesto vraha Kedeš v Galilei i jeho obvod, Chammotdór i jeho obvod a Kartán i jeho obvod, tri mestá.
33. Všetkých miest Geršonovcov po ich čeľadiach bolo trinásť miest s ich obvodmi.
34. <Údel čeľadí Meráriho>A čeľadiam synov Meráriho, ostatným Levitom, dali od pokolenia Zabulonovho: Jokneam i jeho obvod, Kartu i jej obvod,
35. Dimnu i jej obvod a Nahalal i jeho obvod, štyri mestá.
36. A z pokolenia Rúbenovho: Becer i jeho obvod a Jahaca i jej obvod,
37. Kedemót i jeho obvod a Méfat i jeho obvod, štyri mestá.
38. A z pokolenia Gádovho: útočištné mesto vraha Rámot v Gileáde i jeho obvod a Machnaim i jeho obvod,
39. Chešbon i jeho obvod a Jazer i jeho obvod, všetkých miest štyri.
40. Všetkých miest, ktoré dali synom Meráriho po ich čeľadiach, ostatným z čeľadí Levitov, bolo podľa ich losu dvanásť miest.
41. <Spolu štyridsaťosem miest>Všetkých miest Levitov medzi državím synov Izraelových bolo štyridsaťosem miest s ich obvodmi.
42. Každé z týchto miest malo svoj obvod okolo seba; tak to maly všetky tie mestá.
43. <JeHoVaH splnil svoje zasľúbenia>A tedy dal JeHoVaH Izraelovi celú zem, o ktorej prisahal, že ju dá ich otcom, a zaujali ju do dedičstva a bývali v nej.
44. A JeHoVaH im dal odpočinutia zo všetkých strán, všetko tak, ako prisahal ich otcom, ani neobstál nikto pred nimi, nikto zo všetkých ich nepriateľov; všetkých ich nepriateľov dal JeHoVaH do ich ruky.
45. Nepadlo nesplnené ani slovo zo všetkých tých dobrých slov, ktoré hovoril JeHoVaH domu Izraelovmu. Všetko sa splnilo.

  Joshua (21/24)