Joshua (19/24)  

1. <Los Simeonov>A druhý los vyšiel Simeonovi, pokoleniu synov Simeonových po ich čeľadiach. A ich dedičstvo bolo medzi dedičstvom synov Júdových.
2. A to, čo mali vo svojom dedičstve, bolo: Bér-šeba, Šeba a Molada,
3. Chacar-šual, Bála a Ecem,
4. Eltolad, Betúl a Chorma,
5. Ciklag, Bét-markabot a Chacar-súsa,
6. Bét-lebaót a Šarúchen, trinásť miest a ich dediny.
7. Ajin, Rimmon, Eter a Ášan, štyri mestá a ich dediny
8. i všetky dediny, ktoré boly vôkol tých miest, až po Bálat-bér a Rámu na juhu. To je dedičstvo pokolenia synov Simeonových po ich čeľadiach.
9. Z podielu synov Júdových bolo dedičstvo synov Simeonových, pretože podiel synov Júdových bol priveľký pre nich, a preto dostali synovia Simeonovi dedičstvo medzi ich dedičstvom.
10. <Los Zabulonov>A tretí los vyšiel hore synom Zabulonovým po ich čeľadiach, a územie ich dedičstva je až po Sárid.
11. Ich hranica išla hore na západ, k moru, a do Maraly a udierala k Dabbešatu a potom udierala k potoku, ktorý je pred Jokneámom.
12. A zo Sárida sa obrátila na východ, k východu slnka, na územie Kislót-tábor a vychádzala k Daberatu a tiahla sa hore do Jafie.
13. Odtiaľ prešla na východ, k východu slnka, do Gitta-chefera a Ittakacína, odkiaľ vyšla do Rimmona, vyznačená do Nee.
14. A hranica sa otočila okolo nej od severa do Channatona a vychádzala do doliny Jiftach-el.
15. A jej ďaľšie východiská boly: Katta, Nahalal, Šimron, Jidala a Betlehem, dvanásť miest a ich dediny.
16. To je dedičstvo synov Zabulonových po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny.
17. <Los Izachárov>Izachárovi vyšiel štvrtý los, synom Izachárovým po ich čeľadiach.
18. A ich hranica bola do Jizreela, Kesulót a Šúnem,
19. Chafáraim, Šion a Anacharat,
20. Rabbít, Kišjon a Ábec,
21. Remet, Én-ganním, Én-chadda a Bét-paccec.
22. A hranica udierala k Táboru, do Sachacíma a do Bét-šemeša, a ich hranica vychádzala k Jordánu, šestnásť miest a ich dediny.
23. To je dedičstvo pokolenia synov Izachárových po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny.
24. <Los Aserov>A piaty los vyšiel pokoleniu synov Aserových po ich čeľadiach.
25. A ich hranicou bolo: Chelkat, Chali, Beten a Achšaf,
26. Allammelech, Amead a Mišeal, a udierala ku Karmelu, k moru, a k Šíchor-libnatu.
27. A obracia sa na východ slnka do Bét-dágona a udiera k Zabulonovi a do doliny Jiftachela, na sever Bét-emeka a Neiela a vychádza do Kabúla od ľava
28. a ide do Ebrona, Rechoba, Chammona a do Kány až po Veľký Sidon.
29. A hranica sa vracia do Rámy až po mesto opevnený Týr. A hranica sa obracia do Chosa a vychádza k moru vedľa vymeraného dielu Achziba.
30. A Umma, Afék a Rechob, dvadsaťdva miest a ich dediny.
31. To je dedičstvo pokolenia synov Aserových po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny.
32. <Los Naftaliho>Synom Naftaliho vyšiel šiesty los, synom Naftaliho po ich čeľadiach.
33. A ich hranica bola od Chelefa, od Elona do Cánaníma a Adami, Nékeb a Jabneel až po Lakkúm a vychádzala pri Jordáne.
34. A odtiaľ sa obrátila hranica na západ, k moru, do Aznót-tábora, a ztade vychádzala do Chukkota a udiera k Zabulonovi od juhu a k Aserovi udiera od západu a k Júdovi pri Jordáne na východe slnka.
35. Opevnené mestá: Ciddím, Cér, Chammat, Rakkat a Kineret,
36. Adama, Ráma a Chácor,
37. Kédeš, Edrei a Én-chácor,
38. Jiron, Migdal-el, Chorem, Bét-anat a Bét-šemeš, devätnásť miest a ich dediny.
39. To je dedičstvo pokolenia synov Naftaliho po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny.
40. <Los Dánov>Pokoleniu synov Dánových po ich čeľadiach vyšiel siedmy los.
41. A hranicou ich dedičstva bolo: Cárea, Eštaol, a Ir-šemeš,
42. Šálabbín, Ajalon a Jitla,
43. Élon, Timnata a Ekron,
44. Elteke, Gibbeton a Bálat,
45. Jehúd, Bené-berak a Gatrimmon,
46. Mé-jarkon, a Rakkon s hranicou naproti Jafo.
47. A územie synov Dánových vyšlo primalé pre nich. Preto odišli synovia Dánovi hore a bojovali s mestom Lešemom, zaujali ho a zbili ho ostrím meča, zaujali ho do dedičstva a bývajú v ňom a nazvali Lešem Dánom, po mene Dána, svojho otca.
48. To je dedičstvo pokolenia synov Dánových po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny.
49. A keď dodedili zem do dedičstva po jej územiach, dali synovia Izraelovi dedičstvo Jozuovi, synovi Núnovmu, medzi sebou.
50. Na rozkaz JeHoVaHov mu dali mesto, ktoré si žiadal, Timnat-serach, na vrchu Efraimovom, a vystavil mesto a býval v ňom.
51. To sú dedičstvá, ktoré rozdelili do dedičstva Eleazár, kňaz, a Jozua, syn Núnov, a hlavy otcov pokolení synov Izraelových losom v Síle pred JeHoVaHom, pri dveriach stánu shromaždenia, a tak dokončil delenie zeme.

  Joshua (19/24)