Joshua (15/24)  

1. <Údel Júdov>A toto bol los pokolenia synov Júdových po ich čeľadiach. Pripadol im k hranici Edoma púšte Tsin na juh, od najďaľšieho kraja poludnieho.
2. A hranicou na juhu im bolo: od konca Soľného mora, od jazyka, obráteného na juh.
3. A tiahla sa na juh popri svahu Akrabbím a prešla do Tsin a išla hore od juhu smerom ku Kádeš-barnei a prešla do Checróna a tiahla sa hore do Addára a obchádzala Karkáhu;
4. odtiaľ prešla do Acmona a vyšla k Egyptskému potoku, a hranica vychádzala k moru. To vám, povedal, bude hranicou na juhu.
5. A hranicou na východ bolo Soľné more až po dolný koniec Jordána; a hranica strany na sever bola od jazyka Soľného mora, do konca Jordána.
6. A hranica išla hore do Bét-hogly a prechádzala od severa popri Bét-arábe a hranica išla hore ku kameňu Bohana, syna Rúbenovho.
7. A hranica išla hore do Debíra, z údolia Áchor, a na sever bola obrátená ku Gilgalu, ktorý je naproti svahu Adummima, ktorý je od juhu doliny, a hranica prešla k vodám Én-šemeša a vychádzala ku studni Rogel.
8. A zase išla hranica hore dolinou syna Hinnoma ku strane Jebuzeja od juhu, to je Jeruzalem, a hranica sa tiahla hore k temenu vrchu, ktorý je naproti doline Hinnoma k moru, na západ, ktorý je na konci údolia Refaim na sever.
9. A hranica sa tiahla od temena toho vrchu k studni vody Neftoach a vychádzala k mestám vrchu Efronovho a ďalej išla hranica do Bály, a to je Kirjat-jearím.
10. A z Bály sa zatočila hranica k moru, smerom k vrchu Seira a prešla ku strane vrchu Jearím od severa, a to je Chesálon, a sišla do Bét-šemeša a prešla do Timny.
11. A hranica vyšla ku strane Ekróna, na sever, a hranica sa tiahla do Šikkeróna a prešla k vrchu Bály a vyšla do Jabneéla, a hranica vychádzala k moru.
12. A západná hranica sahala po Veľké more a po jeho územie. To bola hranica synov Júdových dookola, po ich čeľadiach.
13. <Dobývanie Kálefovo. Jeho dcéra>A Kálefovi, synovi Jefunneho, dal podiel medzi synmi Júdovými podľa rozkazu JeHoVaHovho, daného Jozuovi, mesto Arbeho, otca Enákovho, a to je Hebron.
14. A Kálef vyhnal ztade troch synov Enákových, Šešaiho, Achimána a Talmaiho, deti Enákove.
15. A odtiaľ odišiel hore k obyvateľom Debíra, a meno Debíra bolo predtým Kirjat-sefer.
16. A Kálef povedal: Tomu, kto zbije Kirjat-sefer a zaujme ho, dám Aschu, svoju dcéru, za ženu.
17. A zaujal ho Otniel, syn Keneza, brata Kálefovho, a tak mu dal Aschu, svoju dcéru, za ženu.
18. A stalo sa, keď prišla k nemu, že ho naviedla, aby žiadal od jej otca pole. Preto sosadla rýchle s osla, a Kálef jej povedal: Čo chceš?
19. A riekla: Daj mi požehnanie; lebo si mi dal zem na juhu; nuž daj mi aj pramene vôd. A tak jej dal horné pramene i dolné pramene.
20. To je dedičstvo pokolenia synov Júdových po ich čeľadiach.
21. <Mestá Júdove>A mestá od konca územia pokolenia synov Júdových popri území Edomovom na juhu boly: Kabceel, Éder a Jagúr,
22. Kína, Dímona a Adada,
23. Kédeš, Chácor a Jitnán,
24. Zíf, Telem a Bealót,
25. Chácor, Chadata a Kerijót; Checron, a to je Chácor;
26. Amám, Šema a Moláda,
27. Chacar-gadda, Chešmon a Bét-pálet,
28. Chacar-šual, Bér-šeba a Bizjótia,
29. Bála, Ijim a Ecem,
30. Eltólad, Chesil a Chorma,
31. Ciklag, Madmanna a Sansanna,
32. Lebaót, Šilchim, Ajín a Rimmon; všetkých miest bolo dvadsať deväť a ich dediny.
33. Na nížine boly Eštaol, Cára a Ašna,
34. Zánoach, Én-ganním, Tappuach a Enám,
35. Jarmút, Adullam, Socho a Azéka,
36. Šaraim, Aditaim, Gedéra a Gederotaim, štrnásť miest a ich dediny.
37. Cenán, Chadáša a Migdalgád,
38. Dilán, Micpa a Jokteel,
39. Lachiš, Bacekat a Eglon,
40. Kabon, Lachmas a Kitlíš,
41. Gedérot, Bét-dágon, Náma a Makkéda, šestnásť miest a ich dediny.
42. Libna, Eter a Ášan,
43. Jiftach, Ašna a Necíb,
44. Keila, Achzib, a Maréša, deväť miest a ich dediny.
45. Ekron i jeho mestečká i jeho dediny.
46. Od Ekrona a smerom k moru všetky, ktoré sú po strane Ašdóda, a ich dediny;
47. Ašdód, jeho mestečká i jeho dediny, Gaza, jej mestečká i jej dediny až po Egyptský potok a po Veľké more a územie.
48. A na vrchoch: Šamír, Jattír a Sócho,
49. Danna a Kirjat-sanna, ktoré je Debír,
50. Anáb, Eštemo a Aním,
51. Góšen, Cholon a Gilo, jedenásť miest a ich dediny.
52. Arab, Dúma a Ešán,
53. Janum, Bét-tappuach a Aféka,
54. Chumta, Mesto Arbeho, ktoré je Hebron a Cior, deväť miest a ich dediny.
55. Maon, Karmel, Zif a Juta,
56. Jizreel, Jokdeam a Zánoach,
57. Kain, Gibea a Timna, desať miest a ich dediny.
58. Chalchul, Bét-cúr a Gedor,
59. Márat, Bétanót, a Eltekon, šesť miest a ich dediny.
60. Kirjat-bál, a to je Kirjat-jearím, a Rabba, dve mestá a ich dediny.
61. Na púšti: Bét-arába, Middín, Sehácha,
62. Nišban, Soľné Mesto a Én-gedi, šesť miest a ich dediny.
63. <Jeruzalem v moci Jebuzeja>Ale Jebuzejov, obyvateľov Jeruzalema, nemohli vyhnať synovia Júdovi. A tak býva Jebuzej so synmi Júdovými v Jeruzaleme až do tohoto dňa.

  Joshua (15/24)