Joshua (14/24)  

1. <Ďaľšie o delení zeme. Levitovia nedostali zeme>A toto sú krajiny, ktoré dostali synovia Izraelovi do dedičstva v zemi Kanaána, ktoré im rozdelili do dedičstva Eleazár, kňaz a Jozua, syn Núnov, a hlavy otcov pokolení synov Izraelových.
2. Losom im rozdelili ich dedičstvo, tak ako prikázal JeHoVaH skrze Mojžiša, deviatim pokoleniam a polovici pokolenia.
3. Lebo Mojžiš dal dvom pokoleniam a polovici pokolenia dedičstvo za Jordánom, ale Levitom nedal dedičstva medzi nimi,
4. lebo synov Jozefových boly dve pokolenia, Manasses a Efraim, a Levitom nedali podielu v zemi; iba mestá im dali na bývanie a ich mestské obvody pre ich dobytok a pre ich majetok.
5. Ako prikázal JeHoVaH Mojžišovi, tak učinili synovia Izraelovi a rozdelili zem.
6. <Kálef žiada a dostane Hebron>A synovia Júdovi pristúpili k Jozuovi v Gilgale, a Kálef, syn Jefunneho, Kenizský, mu povedal: Ty vieš o tom, čo hovoril JeHoVaH Mojžišovi, mužovi Božiemu, o mne a o tebe v Kádeš-barnei.
7. Bolo mi štyridsať rokov, keď ma bol poslal Mojžiš, služobník JeHoVaHov, z Kádeš-barnee prešpehovať zem, a doniesol som mu odtiaľ zprávu, jako som o tom myslel vo svojom srdci.
8. Lež moji bratia, ktorí boli odišli so mnou hore, zmalátnili srdce ľudu, ale ja som cele nasledoval JeHoVaHa, svojho Boha.
9. A Mojžiš prisahal toho dňa povediac: Prisahám, že zem, po ktorej chodila tvoja noha, bude za dedičstvo tebe a tvojim synom až na veky, pretože si cele nasledoval JeHoVaHa, môjho Boha.
10. A tak teraz hľa, JeHoVaH ma živil, tak ako hovoril. Toto je už štyridsaťpäť rokov odvtedy, čo to hovoril JeHoVaH Mojžišovi, a čo chodil Izrael po púšti. A teraz hľa, je mi dnes osemdesiatpäť rokov.
11. Ešte som i dnes taký silný, jako som bol v deň, v ktorý ma poslal Mojžiš, aká bola moja sila vtedy, taká je moja sila i teraz, už či by bolo ísť do boja a či ináče vyjsť alebo prijsť.
12. Preto mi teraz daj tento vrch, o ktorom hovoril JeHoVaH toho dňa, lebo veď si ty počul toho dňa, že sú tam Enákovia a veľké mestá opevnené. Azda bude JeHoVaH so mnou a vyženiem ich, tak ako hovoril JeHoVaH.
13. A Jozua ho požehnal a dal Hebron Kálefovi, synovi Jefunneho, do dedičstva.
14. Preto sa dostal Hebron Kálefovi, synovi Jefunneho Kenizského do dedičstva, a je tak až do tohoto dňa, pretože cele nasledoval JeHoVaHa, Boha Izraelovho.
15. A Hebron sa volal predtým Kirjat-arbe (* Mesto Arbeho), toho veľkého človeka, ktorý bol medzi Enákmi. A zem mala pokoj od vojny.

  Joshua (14/24)