Joshua (13/24)  

1. <Jozua zostárly. Zem ešte nedobytá. Rozkaz podeliť zem>A Jozua bol už starý a sošlý vekom, a JeHoVaH mu riekol: Ty si už starý a sošlý vekom, a zeme zostalo ešte veľmi mnoho, ktorú treba zaujať do dedičstva.
2. Toto je zem, ktorá ešte zostáva: všetky kraje Filištínov a celá Gešúria;
3. časť od Šíchora, ktorý tečie naproti Egyptu, až po územie Ekrona na sever, pripočitujte sa Kananejovi, pätoro kniežat Filištínov: gažanské, ašdótske, eškalonské, gitťanské, ekronské jako aj Avijovia;
4. od juhu celá zem Kananejova a Meára, ktorá patrí Sidoncom až po Afék, až po územie Amoreja,
5. i zem Gibeľanov a celý Libanon na východ slnka od Bálgáda pod vrchom Hermonom až potiaľ, kde sa vchádza do Chamata.
6. Všetkých obyvateľov pohoria od Libanona až po Misrefót-májim, všetkých Sidoncov, ja ich vyženiem pred synmi Izraelovými. Len ju rozdeľ losom Izraelovi do dedičstva tak, ako som ti prikázal.
7. A tak teraz podeľ tú zem do dedičstva devätoru pokolení a polovici pokolenia Manassesovho.
8. S ním aj Rúbenovci a Gádovci dostali už svoje dedičstvo, ktoré im dal Mojžiš za Jordánom na východ; majú tedy, jako im dal Mojžiš, služobník JeHoVaHov,
9. od Aroera, ktoré leží na brehu potoka Arnona, i mesto, ktoré je prostred tej doliny, i celú rovinu Médeby až po Díbon
10. i všetky mestá Síchona, amorejského kráľa, ktorý kraľoval v Chešbone, až po územie synov Ammonových,
11. a Gileád a územie Gešúrov a Maachátov a celý vrch Hermon i celý Bázan až po Salchu,
12. celé kráľovstvo Óga v Bázane, ktorý kraľoval v Aštaróte a v Edrei; ten bol pozostal z ostatku Refaimov, a pobil ich Mojžiš a zaujal ich zem do dedičstva.
13. Ale synovia Izraelovi nevyhnali Gešúrov ani Maachátov, a tak býva Gešúr a Maachát v strede Izraelovom až do tohoto dňa.
14. Iba pokoleniu Léviho nedal dedičstva; ohňové obeti JeHoVaHa, Boha Izraelovho, sú jeho dedičstvom, tak ako mu hovoril.
15. <Údel synov Rúbenových>A tedy Mojžiš dal pokoleniu synov Rúbenových dedičstvo podľa ich čeľadí.
16. A ich územie bolo od Aroera, ktoré leží na brehu potoka Arnona, a od mesta, ktoré je prostred tej doliny, i celá rovina pri Médebe,
17. Chešbon i všetky jeho mestá, ktoré sú na tej rovine, Díbon a Bamót-baal a Bét-bál-meon,
18. Jahaca, Kedémot a Méfat,
19. Kirjataim, Sibma a Cérethaššachar na vrchu údolia,
20. Bét-peor, Ašdót-pizga a Béthajješimót
21. a všetky mestá tej roviny i všetko kráľovstvo Síchona, amorejského kráľa, ktorý kraľoval v Chešbone, ktorého zabil Mojžiš i s kniežatami Midjanovými, Eviho, Rekema, Cúra, Chúra a Rébu, vojvodcov Síchonových, obyvateľov zeme.
22. Aj Baláma, syna Beorovho, veštca, zabili synovia Izraelovi mečom medzi inými, ktorých pobili.
23. A hranicou synov Rúbenových bol Jordán a územie. To je dedičstvo synov Rúbenových po ich čeľadiach, mestá a ich dediny.
24. <Údel synov Gádových>A Mojžiš dal aj pokoleniu Gádovmu, synom Gádovým, podľa ich čeľadí.
25. A ich územím bolo: Jazer a všetky mestá Gileáda a polovica zeme synov Ammonových až po Aroer, ktoré leží naproti Rabbe,
26. a od Chešbona až po Rámat-micpe a Betoním a od Machnaima až po hranicu Debíra
27. a v údolí Bét-háram, Bét-nimra, Sukkót a Cáfon, ostatok kráľovstva Síchona, kráľa Chešbona, Jordán a územie až po kraj mora Kinneret, za Jordánom, na východ.
28. To je dedičstvo synov Gádových po ich čeľadiach, mestá a ich dediny.
29. <Údel polovice Manassesovcov>A Mojžiš dal i polovici pokolenia Manassesovho, a tedy mala polovica pokolenia synov Manassesových po svojich čeľadiach svoje dedičstvo.
30. A ich územie bolo od Machnaima celý Bázan, celé kráľovstvo Óga, kráľa Bázana, a všetky obce Jairove, ktoré sú v Bázane, šesťdesiat miest;
31. a polovica Gileáda a Aštarót a Edrei, mestá kráľovstva Ógovho v Bázane. To dal synom Machíra, syna Manassesovho, polovici synov Machírových po ich čeľadiach.
32. To sú krajiny, ktoré rozdelil Mojžiš do dedičstva na moábskych rovinách, za Jordánom pri Jerichu, na východ.
33. Ale pokoleniu Léviho nedal Mojžiš dedičstva; JeHoVaH, Bôh Izraelov, je jeho dedičstvom, tak ako im hovoril.

  Joshua (13/24)