Joshua (12/24)  

1. <Dvaja kráľovia, porazení Mojžišom>A toto sú kráľovia zeme, ktorých pobili synovia Izraelovi a zaujali ich zem do dedičstva, za Jordánom na východ slnka od potoka Arnona až po vrch Hermon i všetky roviny na východ:
2. Síchon, kráľ Amoreja, ktorý býval v Chešbone, a panoval od Aroera, ktoré leží na brehu potoka Arnona, a od stredu tej doliny a polovice Gileáda až po potok Jabok, po hranicu to synov Ammonových,
3. a od roviny Araby až po more Kinerót, na východ, až po more roviny Araby, po Soľné more, na východ, kade vedie cesta do Bét-ješimóta, a od juhu pod Ašdót-pizga.
4. A zaujali aj územie Óga, kráľa Bázana, ktorý bol z ostatku Refaimov, ktorý býval v Aštaróte a v Edrei
5. a panoval na vrchu Hermone a v Salche a celom Bázane až po územie Gešúrov a Maachátov a až do polovice Gileáda, hranice to Síchona, kráľa Chešbona.
6. Mojžiš služobník JeHoVaHov, a synovia Izraelovi ich pobili, a Mojžiš, služobník JeHoVaHov, ju dal, celú tú krajinu, do dedičstva Rúbenovcom a Gádovcom a polovici pokolenia Manassesovho.
7. <Ostatní porazení kráľovia>A toto sú kráľovia zeme, ktorých pobil Jozua a synovia Izraelovi za Jordánom k moru, od Baal-gáda na doline Libanona až po Lysý vrch, ktorý sa tiahne hore do Seira, a Jozua ju dal pokoleniam Izraelovým do dedičstva podľa ich údelov,
8. na vrchoch, na nížinách, na rovinách, na stráňach i na púšti i na juhu, zem Heteja, Amoreja, Kananeja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja:
9. kráľ Jericha jeden, kráľ mesta Haj, ktoré ležalo po strane Bét-ela, jeden;
10. kráľ Jeruzalema jeden, kráľ Hebrona jeden;
11. kráľ Jarmúta jeden; kráľ Lachiša jeden;
12. kráľ Eglona jeden, kráľ Gézera jeden;
13. kráľ Debíra jeden, kráľ Gédera jeden;
14. kráľ Chormy jeden, kráľ Aráda jeden;
15. kráľ Libny jeden, kráľ Adulláma jeden;
16. kráľ Makkédy jeden, kráľ Bétela jeden;
17. kráľ Tappúcha jeden, kráľ Chéfera jeden;
18. kráľ Aféka jeden, kráľ Laššárona jeden;
19. kráľ Mádona jeden, kráľ Chácora jeden;
20. kráľ Šimrón-merona jeden, kráľ Achšáfa jeden;
21. kráľ Tánacha jeden, kráľ Megidda jeden;
22. kráľ Kédeša jeden, kráľ Jokneáma z Karmela jeden;
23. kráľ Dóra z Náfat-dóra jeden, kráľ Gojima z Gilgala jeden;
24. kráľ Tirce jeden; všetkých kráľov tridsať a jeden.

  Joshua (12/24)