Joshua (1/24)  

1. <JeHoVaH ustanoví Jozuu namiesto Mojžiša. Hranice sľúbenej zeme>A stalo sa po smrti Mojžiša, služobníka JeHoVaHovho, že takto povedal JeHoVaH Jozuovi, synovi Núnovmu, sluhovi Mojžišovmu:
2. Mojžiš, môj služobník zomrel; preto teraz vstaň a prejdi cez tento Jordán, ty i všetok tento ľud, do zeme, ktorú im ja dám, synom Izraelovým.
3. Každé miesto, na ktoré šľapí vaša noha, dal som vám, tak ako som hovoril Mojžišovi,
4. všetko od púšte a od tohoto Libanona až po veľkú rieku, po rieku Eufrates; celá zem Hetejov a všetko až po Veľké more, na západe slnka, bude vaším územím.
5. <Povzbudenie Jozuu a upomenutie na Boží zákon>Nikto neobstojí pred tebou po všetky dni tvojho života. Jako som bol s Mojžišom, tak budem s tebou; nezanechám ťa ani ťa neopustím.
6. Buď silný a pevný, lebo ty rozdelíš tomuto ľudu do dedičstva zem, o ktorej som prisahal ich otcom, že im ju dám.
7. Len buď silný a pevný veľmi ostríhať, aby si činil všetko podľa celého zákona, ktorý ti prikázal Mojžiš, môj služobník. Neuchýľ sa od neho ani na pravo ani na ľavo, aby si robil múdre a rozumne vo všetkom a všade, kamkoľvek pojdeš.
8. Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vodne i vnoci, aby si ostríhal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta, a vtedy budeš robiť múdre a rozumne.
9. Lebo veď či som ti neprikázal: Buď silný a pevný! Netras sa ani sa nestrachuj!? Lebo s tebou je JeHoVaH, tvoj Bôh, vo všetkom a všade, kamkoľvek pojdeš.
10. <Jozua pripravuje prechod cez Jordán>A Jozua prikázal správcom ľudu a povedal:
11. Prejdite stredom tábora a prikážte ľudu povediac: Nachystajte si potravy, lebo po troch dňoch prejdete cez tento Jordán, aby ste vošli ta a zaujali do dedičstva zem, ktorú vám dá JeHoVaH, váš Bôh, aby ste ju tedy zaujali do dedičstva.
12. <Upomenutie Rúbenovcom a Gádovcom: ich ochota>A Rúbenovcom, Gádovcom a polovici pokolenia Manassesovho povedal Jozua:
13. Pamätať na slovo, ktoré vám prikázal Mojžiš, služobník JeHoVaHov, keď povedal: JeHoVaH, váš Bôh, vám dal odpočinok dajúc vám túto zem.
14. Vaše ženy, vaše deti a váš dobytok zostanú v zemi, ktorú vám dal Mojžiš z tejto strany Jordána a vy pojdete pripravení do boja na druhú stranu pred svojimi bratmi, všetci udatní mužovia silní a pomôžete im,
15. dokiaľ nedá JeHoVaH odpočinutia i vašim bratom, ako dal vám, a dokiaľ nezaujmú aj oni do dedičstva zeme, ktorú im dá JeHoVaH, váš Bôh. Potom sa vrátite do zeme svojho dedičstva a budete ňou vládnuť dedične, zemou, ktorú vám dal Mojžiš, služobník JeHoVaHov, tuto za Jordánom. na východ slnka.
16. Na to odpovedali Jozuovi a riekli: Všetko, čo si nám prikázal, učiníme a pojdeme všade, kamkoľvek nás pošleš.
17. Všetko tak, ako sme poslúchali Mojžiša, budeme poslúchať i teba, len nech je JeHoVaH, tvoj Bôh, s tebou, jako bol s Mojžišom.
18. Ktokoľvek by sa sprotivil tvojmu rozkazu a neposlúchol by tvojich slov, nech by išlo o čokoľvek, čo by si mu prikázal, zomrie. Len buď silný a pevný.

      Joshua (1/24)