John (7/21)  

1. <Pán ide potajomky na sviatok>Potom chodil Ježiš po Galilei, lebo nechcel chodiť po Judsku, pretože ho Židia hľadali zabiť.
2. A bol blízko sviatok Židov, slávnosť stánov.
3. Vtedy mu povedali jeho bratia: Prejdi odtiaľto a idi do Judska, aby aj tvoji učeníci videli tvoje skutky, ktoré činíš.
4. Lebo veď nikto nerobí ničoho skryte a chce sa sám ukázať verejnosti. Ak tedy činíš také veci, zjav sa svetu.
5. Lebo ani jeho bratia neverili v neho.
6. Vtedy im povedal Ježiš: Môj čas nie je ešte tu, ale váš čas je vždycky hotový.
7. Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, lebo ja svedčím o ňom, že jeho skutky sú zlé.
8. Vy len iďte hore na sviatok, ja (ešte) nejdem hore na tento sviatok, lebo môj čas sa ešte nenaplnil.
9. A keď im to povedal, zostal v Galilei.
10. Ale jako odišli jeho bratia hore na sviatok, vtedy odišiel aj on hore, nie zjavne, ale jako tajne.
11. Vtedy ho hľadali Židia v ten sviatok a hovorili: Kdeže je tamten?
12. A bolo mnoho vravy o ňom v zástupoch, a jedni hovorili, že je dobrý, a druhí hovorili: Nie, ale zvádza zástup.
13. Ale nikto nehovoril o ňom verejne, zo strachu pred Židmi.
14. <Pán učí verejne. Jeho učenie. Obriezka v sobotu>A keď už bolo stred sviatku, odišiel Ježiš hore do chrámu a učil.
15. Vtedy sa divili Židia a hovorili: Jako zná tento písma, keď sa neučil?
16. Na tom im odpovedal Ježiš a riekol: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal.
17. Ak niekto chce činiť jeho vôľu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha, a či ja hovorím sám od seba.
18. Ten, kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú chválu; ale ten, kto hľadá chválu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý, a neprávosti v ňom niet.
19. Či vám Mojžiš nedal zákona? A nikto z vás neplní zákona. Prečo ma hľadáte zabiť?
20. Zástup odpovedal: Démona máš. Kto ťa hľadá zabiť?
21. Ježiš odpovedal a riekol im: Jeden skutok som učinil, a všetci sa preto divíte.
22. Veď to bol Mojžiš, ktorý vám vydal obriezku, nie že by bola od Mojžiša, ale od otcov; a v sobotu predsa obrezujete človeka.
23. Nuž ak v sobotu prijíma človek obriezku preto, aby nebol narušený zákon Mojžišov, na mňa sa tedy hneváte, že som uzdravil celého človeka v sobotu?
24. Nesúďte podľa zovňajška, ale súďte spravedlivý súd!
25. <Rozličná mienka o Pánovi. Mnohí uveria. Farizeovia pošlú zobrať ho. Hľadať ma budete... O Duchu>Vtedy hovorili poniektorí z Jeruzalemänov: Či nie je toto ten, ktorého to hľadajú zabiť?
26. A hľa, smele hovorí, a nič mu nevravia. Či azda naozaj poznali kniežatá, že je tento skutočne Kristus?
27. Ale o tomto vieme, odkiaľ je; no, Kristus, keď prijde, o tom nebude nikto vedieť, odkiaľ je.
28. Vtedy zavolal Ježiš učiac v chráme a povedal: Znáte aj mňa aj viete, odkiaľ som, a neprišiel som sám od seba. Ale je pravdivý ten, ktorý ma poslal, ktorého vy neznáte.
29. Ale ja ho znám, pretože som od neho, a on ma poslal.
30. Vtedy ho hľadali jať, ale nikto nepoložil na neho ruky, lebo ešte nebola prišla jeho hodina.
31. A zo zástupu mnohí uverili v neho a hovorili: Či Kristus, keď prijde, učiní viacej divov, ako je tých, ktoré tento učinil?
32. Ale keď počuli farizeovia zástup, že reptajúc povráva o ňom také veci, poslali farizeovia i najvyšší kňazi sluhov, aby ho jali.
33. Vtedy im povedal Ježiš: Ešte krátky čas som s vami a potom pojdem k tomu, ktorý ma poslal.
34. Budete ma hľadať, ale nenajdete, a ta, kde som ja, vy nemôžete prijsť.
35. Vtedy si povedali Židia: Kam to tento pojde, že ho my nenajdeme? Či snáď pojde do diaspory Grékov a bude učiť Grékov?
36. Aké je to slovo, ktoré povedal, budete ma vraj hľadať a nenajdete ma, a že ta, kde som ja, vy nemôžete prijsť?
37. Potom v posledný, v ten veliký deň sviatku stál Ježiš a volal: Ak niekto žízní, nech prijde ku mne a pije!
38. Kto verí vo mňa, jako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra.
39. Ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivší v neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.
40. Vtedy mnohí zo zástupu počujúc to slovo hovorili: Toto je vpravde ten prorok.
41. Iní hovorili: Toto je Kristus. A zase iní hovorili: Čo, azda z Galilee prijde Kristus?!
42. Či nehovorí Písmo, že zo semena Dávidovho a z Betlehema, z mestečka, kde bol Dávid, prijde Kristus?
43. A povstala roztržka pre neho v zástupe.
44. A niektorí z nich ho chceli jať, ale nikto nepoložil na neho rúk.
45. <Návrat a svedoctvo služobníkov najvyšších kňazov. Nikodém>A sluhovia prišli zpät k najvyšším kňazom a farizeom, ktorí im povedali: Prečo ste ho nedoviedli?
46. Sluhovia odpovedali: Nikdy tak nehovoril človek ako tento človek.
47. Vtedy im odpovedali farizeovia: Či ste azda i vy zvedení?
48. Či azda niekto z kniežat uveril v neho, alebo z farizeov?
49. Ale iba ten zástup, ktorý nezná zákona - zlorečení sú.
50. Na to im povedal Nikodém, ktorý to bol predtým prišiel k nemu vnoci, a bol jedným z nich:
51. Či náš zákon súdi človeka prv, ako by bol počul od neho a zvedel, čo robí?
52. Odpovedali a riekli mu: Či si azda aj ty z Galilee? Zpytuj a vidz, že prorok nepovstane z Galilee.
53. A išli každý do svojho domu.

  John (7/21)