John (6/21)  

1. <Pán nasýti päťtisícový zástup a odoprie byť ich kráľom>Potom odišiel Ježiš za Galilejské more Tiberiadské.
2. A išiel za ním veliký zástup, lebo videli jeho divy, ktoré činil pri nemocných.
3. A Ježiš vyšiel na vrch a tam sedel so svojimi učeníkmi.
4. A bola blízko Veľká noc, sviatok Židov.
5. A keď pozdvihol Ježiš oči a videl, že ide k nemu veliký zástup, povedal Filipovi: Kde nakúpime toľko chleba, aby sa títo najedli?
6. Ale to povedal nato, aby ho zkúsil, lebo však on vedel, čo má urobiť.
7. Filip mu odpovedal: Za dvesto denárov chleba im nebude dosť, aby každý z nich čo len niečo málo dostal.
8. A jeden z jeho učeníkov, Andrej, brat Šimona Petra, mu povedal:
9. Je tu jeden chlapček, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby, ale čože je to pre toľkých!
10. A Ježiš povedal: Povedzte ľuďom, aby si posadali. A bolo mnoho trávy na tom mieste. Vtedy si posadali mužovia, počtom asi päť tisíc.
11. A Ježiš vzal chleby a poďakujúc rozdával učeníkom a učeníci sediacim, a podobne aj z rýb, koľko len chceli.
12. A keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: Soberte zvýšené kúsky, aby nič nezhynulo!
13. A tak sobrali a naplnili dvanásť košov kúskami z tých päť jačmenných chlebov, ktoré sa zvýšily tým, ktorí jedli.
14. Vtedy, keď videli ľudia div, ktorí učinil Ježiš, hovorili: Toto je skutočne ten prorok, ktorý mal prijsť na svet.
15. A tedy keď poznal Ježiš, že majú v úmysle prijsť a schytiť ho nasilu, aby ho učinili kráľom, ušiel zase na vrch on samotný.
16. <Pán chodí po mori>A keď sa zvečerilo, sišli jeho učeníci k moru
17. a vojdúc do lode plavili sa na druhú stranu mora, do Kafarnauma. A už sa bolo aj zotmilo, a Ježiš ešte nebol prišiel za nimi,
18. a more, pretože dul silný vietor, sa búrilo.
19. A tedy odplaviac sa tak asi na dvadsaťpäť alebo tridsať honov videli Ježiša chodiť po mori a blížiť sa k lodi a báli sa.
20. A on im povedal: Ja som, nebojte sa!
21. Nuž chceli ho vziať na loď, a hneď bola loď pri zemi, do ktorej išli.
22. <Zástup hľadá Ježiša idúc za pokrmom, ktorý hynie>A druhého dňa zástup, ktorý stál za morom a videl, že tam nebolo druhej lode, krome tej jednej, do ktorej vošli jeho učeníci, a že Ježiš nevošiel spolu so svojimi učeníkmi do lode, ale že len jeho učeníci sami odišli,
23. a prišly iné lode od Tiberiady blízko miesta, kde jedli ten chlieb, keď to Pán ďakoval;
24. keď tedy videl zástup, že nieto tam Ježiša ani jeho učeníkov, vošli aj oni do lodí, ktoré boly pripluly od Tiberiady, a prišli do Kafarnauma hľadajúc Ježiša.
25. A keď ho našli za morom, povedali mu: Rabbi, kedy si sem prišiel?
26. Ježiš im odpovedal a riekol: Ameň, ameň vám hovorím, hľadáte ma, nie preto, že ste videli divy, ale že ste jedli z tých chlebov a nasýtili ste sa.
27. Pracujte nie o pokrm, ktorý hynie, ale o pokrm, ktorý zostáva do večného života, ktorý vám dá Syn človeka, lebo toho spečatil Otec, Bôh.
28. Vtedy mu povedali: Čo máme robiť, aby sme konali skutky Božie?
29. Ježiš odpovedal a riekol im: To je ten skutok Boží, aby ste verili v toho, ktorého on poslal.
30. <Manna. Ježiš chlieb života. Vôľa Otcova. Spor so Židmi>Vtedy mu povedali: Jaké ty tedy činíš znamenie, aby sme videli a uverili ti? Čo robíš?
31. Naši otcovia jedli mannu na púšti, jako je napísané: Dal im jesť chlieb z neba.
32. Na to im povedal Ježiš: Ameň, ameň vám hovorím, že nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva chlieb z neba, ten pravdivý.
33. Lebo tým chlebom Božím je ten, ktorý sostupuje z neba a dáva svetu život.
34. Vtedy mu povedali: Pane, dávaj nám vždy ten chlieb.
35. A Ježiš im povedal: Ja som ten chlieb života; kto prijde ku mne, nebude nikdy lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť.
36. Ale povedal som vám, že ste ma aj videli aj neveríte.
37. Všetko, čo mi dáva Otec, prijde ku mne, a toho, kto prijde ku mne, nevyženiem von.
38. Lebo som nesostúpil z neba nato, aby som činil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.
39. A to je vôľa toho, ktorý ma poslal, Otcova, aby som neztratil ničoho z toho, čo mi dal, ale aby som to všetko vzkriesil v ten posledný deň.
40. Lebo to je vôľa môjho Otca, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.
41. Vtedy reptali Židia proti nemu, že povedal: Ja som ten chlieb, ktorý sostúpil z neba,
42. a hovoril: Či nie je toto Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca i matku my známe? Jako tedy hovorí tento, že vraj sostúpil som z neba?
43. Vtedy odpovedal Ježiš a riekol im: Nerepcite medzi sebou!
44. Nikto nemôže prijsť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň.
45. Je napísané v prorokoch: A všetci budú učení od Boha. A tak tedy každý, kto počul od Otca a naučil sa, ide ku mne.
46. Nie že by niekto bol videl Otca, krome toho, ktorý je od Boha, ten videl Otca.
47. Ameň, ameň vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život.
48. Ja som chlieb života.
49. Vaši otcovia jedli mannu na púšti a pomreli;
50. ale toto je chlieb, ktorý sostupuje z neba, aby z neho jedol človek a nezomrel.
51. Ja som ten živý chlieb, ktorý sostúpil z neba. Keby niekto jedol z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta.
52. Vtedy sa dohadovali Židia medzi sebou a hovorili: Jako nám tento môže dať jesť telo?
53. A Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že ak nebudete jesť tela Syna človeka a piť jeho krvi, nemáte v sebe života.
54. Kto jie moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.
55. Lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv pravdivý nápoj.
56. Ten, kto jie moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom.
57. Ako mňa poslal ten živý Otec, a jako ja žijem skrze Otca, tak i ten, kto mňa jie, bude žiť skrze mňa.
58. To je ten chlieb, ktorý sostúpil z neba, nie ako čo vaši otcovia jedli mannu a pomreli. Ten, kto jie tento chlieb, bude žiť na veky.
59. <Mnohí učeníci odídu od Pána Ježiša. Svedoctvo Petrovo>To povedal v synagóge učiac v Kafarnaume.
60. Vtedy mnohí z jeho učeníkov počujúc to povedali: To je tvrdá reč; kto ju môže počúvať?!
61. Ale Ježiš vediac sám v sebe, že jeho učeníci repcú preto, povedal im: To vás pohoršuje?
62. A čo, keby ste videli Syna človeka vystupovať hore, kde bol prv?
63. Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život.
64. Ale sú niektorí z vás, ktorí neveria. Lebo Ježiš vedel hneď od počiatku, ktorí sú to tí, ktorí neveria, a kto je ten, ktorý ho zradí.
65. A vravel: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prijsť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho Otca.
66. Od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním.
67. Vtedy povedal Ježiš tým dvanástim: Či azda i vy chcete odísť?
68. A Šimon Peter mu odpovedal: Pane, ku komu pojdeme? Slová večného života máš;
69. a my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten Syn živého Boha.
70. Ježiš im odpovedal: Či som si ja nevyvolil vás dvanástich? A jeden z vás je diabol.
71. A to povedal o Judášovi Šimona Iškariotského, lebo ten ho mal zradiť, ktorý bol jedným z tých dvanástich.

  John (6/21)