John (3/21)  

1. <Pánov rozhovor s Nikodémom>A bol istý človek z farizeov, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža.
2. Ten prišiel k Ježišovi vnoci a povedal mu: Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha jako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Bôh.
3. A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.
4. A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa?
5. Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.
6. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch.
7. Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa narodiť znova.
8. Vietor, kam chce, tam veje, a čuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide; tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.
9. A Nikodém odpovedal a riekol mu: Jako sa to môže stať?
10. Ježiš odpovedal a riekol mu: Veď si ty učiteľ Izraelov a toho nevieš?
11. Ameň, ameň ti hovorím, že čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate nášho svedoctva.
12. Ak som vám povedal zemské veci, a neveríte, jako potom, ak vám poviem nebeské, uveríte?!
13. A nikto nevstúpil hore do neba, iba ten, ktorý sostúpil z neba - Syn človeka, ktorý je v nebi.
14. A jako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený Syn človeka,
15. aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.
16. Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.
17. Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho.
18. Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.
19. A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.
20. Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboly trestané jeho skutky.
21. Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boly zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu.
22. <Ján upravuje svojich učeníkov a zase svedčí o Pánovi>Potom prišiel Ježiš i jeho učeníci do Judskej zeme a tam sa zdržoval s nimi a ponáral(* krstil).
23. A krstil i Ján v Énone, blízko Sálema, lebo tam boly mnohé vody, a prichádzali ta a boli ponorení (* krstili sa).
24. Lebo Ján nebol ešte hodený do žalára.
25. Vtedy povstal spor medzi niektorými z učeníkov Jánových so Židmi o očisťovanie.
26. A prišli k Jánovi a povedali mu: Rabbi, ten, ktorý bol s tebou za Jordánom, ktorému si ty vydal svedoctvo, hľa, on ponára (* krstí), a všetci idú k nemu.
27. Ján odpovedal a riekol: Človek nemôže nič vziať, keby mu nebolo dané z neba.
28. Vy mi sami svedčíte, že som povedal: Ja nie som Kristus, ale že som poslaný pred ním.
29. Ten, ktorý má nevestu, je ženích, a priateľ ženíchov, ktorý tam stojí a čuje ho, veľmi sa raduje pre hlas ženícha. Nuž táto moja radosť sa splnila.
30. On musí rásť a ja sa menšiť.
31. Ten, ktorý prichádza s hora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, je zo zeme a hovorí zo zeme; ten, ktorý prichádza z neba, je nad všetkých,
32. a čo videl a počul, to svedčí, ale nikto neprijíma jeho svedoctva.
33. Kto prijal jeho svedoctvo, ten spečatil, že Bôh je pravdivý.
34. Lebo ten, ktorého poslal Bôh, hovorí slová Božie; lebo nie z miery dáva Bôh Ducha.
35. Otec miluje Syna a dal všetko do jeho ruky.
36. Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom.

  John (3/21)