John (13/21)  

1. <Umývanie nôh>A pred sviatkom Veľkej noci vediac Ježiš, že prišla jeho hodina, aby prešiel z tohoto sveta k Otcovi, keď bol miloval svojich, ktorí boli na svete, až do konca ich miloval.
2. A pri večeri, keď už bol diabol vložil do srdca Judáša Šimona Iškariotského, aby ho zradil,
3. vediac Ježiš, že mu dal Otec všetko do rúk, a že vyšiel od Boha a ide k Bohu,
4. vstal od večere, složil rúcho a vezmúc zásteru opásal sa.
5. Potom nalial vody do umyváka a začal umývať nohy učeníkov a utierať zásterou, ktorou bol opásaný.
6. A keď prišiel k Šimonovi Petrovi, ten mu povedal: Pane, ty umývaš moje nohy?
7. Ježiš odpovedal a riekol mu: Čo ja robím, ty nevieš teraz, ale potom zvieš.
8. A Peter mu povedal: Nebudeš nikdy myť mojich nôh až na veky! Ale Ježiš mu odpovedal: Keď ťa neumyjem, nemáš so mnou dielu.
9. Na to mu povedal Šimon Peter: Pane, nie len moje nohy, ale aj ruky aj hlavu.
10. Ježiš mu riekol: Ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umyl nohy, lebo je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci.
11. Lebo znal svojho zradcu a preto povedal: Nie všetci ste čistí.
12. A potom, keď umyl ich nohy a vzal svoje rúcho, zase si sadol a povedal im: Či viete, čo som vám učinil?
13. Vy ma voláte Učiteľom a Pánom a dobre hovoríte, lebo som.
14. Ak tedy som ja vám umyl nohy, váš Pán a Učiteľ, aj vy máte jeden druhému umývať nohy.
15. Lebo som vám dal príklad, aby ste, jako som ja vám učinil, aj vy tak činili.
16. Ameň, ameň vám hovorím, že sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.
17. Ak to viete, blahoslavení ste, keď to aj činíte.
18. Nehovorím o vás o všetkých; ja viem, ktorých som si vyvolil, ale aby sa naplnilo písmo: Ten, ktorý jie môj chlieb, pozdvihol proti mne svoju pätu.
19. Odteraz vám to hovorím, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili, že ja som.
20. Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto prijíma toho, koho by som poslal, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý mňa poslal.
21. <Pán predpovedá zradu>Keď to povedal Ježiš, zachvel sa v duchu a osvedčil a povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že jeden z vás ma zradí.
22. Vtedy pozerali učeníci jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí.
23. A jeden z jeho učeníkov, ktorého miloval Ježiš, súc za stolom bol opretý na hrudi Ježišovej;
24. teda tomu dal Šimon Peter náveštie, aby sa opýtal, kto by to bol, o kom to hovorí?
25. A on privinúc sa k hrudi Ježišovej povedal mu: Pane, kto je to?
26. A Ježiš odpovedal: Ten je, komu ja omočím skyvu chleba a dám mu. A omočiac skyvu dal Judášovi Šimona Iškariotského.
27. A hneď po tej skyve vstúpil do neho satan. Vtedy mu riekol Ježiš: Čo robíš, urob rýchle.
28. Ale tomu niktorý zo spolustolujúcich neporozumel, načo mu to povedal;
29. lebo niektorí sa domnievali, pretože mal Judáš mešec, že mu hovorí Ježiš: Nakúp toho, čo potrebujeme k sviatku, alebo aby dal niečo chudobným.
30. A keď vzal skyvu, hneď vyšiel, a bola noc.
31. <Pán oslávený. Jeho odchod. Nové prikázanie>A keď vyšiel, povedal Ježiš: Teraz je oslávený Syn človeka, a Bôh je oslávený v ňom.
32. Ak je Bôh oslávený v ňom, aj Bôh jeho oslávi sám v sebe, a hneď ho oslávi.
33. Deti, ešte krátku chvíľu som s vami. Budete ma hľadať, a jako som povedal Židom, že ta, kam ja idem, vy nemôžete prijsť, i vám teraz hovorím.
34. Nové prikázanie vám dávam - aby ste sa milovali navzájom; tak ako som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom.
35. Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou.
36. <Pán predpovedá, že ho Peter zaprie>A Šimon Peter mu povedal: Pane, kam ideš? Ježiš mu odpovedal: Kam idem, nemôžeš teraz ísť za mnou, ale neskoršie pojdeš za mnou.
37. Peter mu povedal: Pane, prečo nemôžem ísť teraz za tebou? Svoj život položím za teba!
38. Ježiš mu odpovedal: Svoj život položíš za mňa? Ameň, ameň ti hovorím, že nezaspieva kohút, až ma tri razy zaprieš.

  John (13/21)