John (12/21)  

1. <Mária pomaže Pána. Židia sa opäť radia proti nemu>A tak šesť dňami pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde bol Lazar, ten, ktorý to bol zomrel a ktorého Ježiš vzkriesil z mŕtvych,
2. a pripravili mu tam večeru, pri čom Marta posluhovala, a Lazar bol jedným z tých, ktorí s ním spolu sedeli za stolom.
3. A Mária vzala funt masti z pravého a drahocenného nardu a pomazala nohy Ježišove a poutierala nohy Ježišove svojimi vlasmi, a dom sa naplnil vôňou masti.
4. A jeden z jeho učeníkov, Judáš, syn Šimonov, ten Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal:
5. Prečo sa tá masť nepredala za tristo denárov, a nedalo sa chudobným?
6. Ale nepovedal toho preto, že by sa bol staral o chudobných, ale preto, že bol zlodej a mal mešec a to, čo sa dalo do neho, nosil.
7. Vtedy povedal Ježiš: Nechaj ju, zachovala to ku dňu môjho pohrabu;
8. lebo veď chudobných máte vždycky so sebou, ale mňa nemáte vždycky.
9. Vtedy sa dozvedel veľký zástup zo Židov, že je tam, a prišli nie len pre Ježiša, ale tiež aby videli Lazara, ktorého vzkriesil z mŕtvych.
10. Ale najvyšší kňazi sa uradili, aby aj Lazara zabili,
11. pretože mnohí zo Židov odchádzali pre neho a uverili v Ježiša.
12. <Pánovo slávnostné vtiahnutie do Jeruzalema>Keď potom nasledujúceho dňa počul veliký zástup, ktorý bol prišiel na sviatok, že ide Ježiš do Jeruzalema,
13. nabrali palmových letorastov a vyšli proti nemu a volali: Hosanna, požehnaný, ktorý prichádza v mene JeHoVaHovom (* Ž 118, 26), Kráľ Izraelov!
14. A Ježiš najdúc osľa sadol si naň, ako je napísané:
15. Neboj sa, dcéro Siona! Hľa, tvoj Kráľ prichádza jazdiac na osľati.
16. Toho prv neznali jeho učeníci, ale keď bol Ježiš oslávený, vtedy sa rozpamätali, že to bolo napísané o ňom, a vykonali mu to.
17. Vtedy svedčil zástup, ktorý bol s ním, keď vyvolal Lazara z hrobu a vzkriesil ho z mŕtvych.
18. A preto aj vyšiel proti nemu zástup, pretože počuli, že učinil ten div.
19. Vtedy si povedali farizeovia: Vidíte, že nič neosožíte, hľa celý svet odišiel za ním.
20. <Gréci. Pšeničné zrno. Hlas z neba. Keď budem povýšený. Svetlo>A boli tam niektorí z tých Grékov, ktorí chodievali hore do Jeruzalema, aby sa tam pomodlili na sviatok.
21. Tí tedy pristúpili k Filipovi, tomu z Galilejskej Betsaidy, a prosili ho a vraveli: Pane, chceme vidieť Ježiša.
22. A Filip prišiel a povedal to Andrejovi, a zase Andrej a Filip to povedali Ježišovi.
23. Ale Ježiš im odpovedal a riekol: Prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka.
24. Ameň, ameň vám hovorím, ak nezomrie pšeničné zrno, keď padne do zeme, zostane ono samotné; ale ak zomrie, donesie mnoho úžitku.
25. Kto má rád svoju dušu, ztratí ju, a kto nenávidí svoju dušu na tomto svete, zachová ju do večného života.
26. Ak mne niekto slúži, nech mňa nasleduje; a kde som ja, tam bude aj môj služobník. A jestli mne niekto slúži, toho bude ctiť Otec.
27. Teraz je moja duša rozrušená, a čo mám povedať: Otče, vyprosti ma z tejto hodiny? Ale veď preto som prišiel k tejto hodine.
28. Otče, osláv svoje meno! Vtedy prišiel hlas z neba: Aj som oslávil aj zase oslávim.
29. Vtedy zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní zase hovorili: Anjel mu čosi hovoril.
30. Ježiš odpovedal a riekol: Nie pre mňa sa stal ten hlas, ale pre vás.
31. Teraz je súd tohoto sveta; teraz bude knieža tohoto sveta von vyvrhnuté.
32. A ja, keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahnem k sebe.
33. Ale to hovoril dávajúc na znanie, akou smrťou mal zomrieť.
34. Vtedy mu odpovedal zástup: My sme počuli zo zákona, že Kristus zostáva na veky, a jako ty hovoríš, že Syn človeka musí byť povýšený? Kto je to ten Syn človeka?
35. Na to im povedal Ježiš: Ešte krátky čas je svetlo s vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezachvátila tma. A ten, kto chodí vo tme, nevie, kam ide.
36. Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla. To povedal Ježiš a potom odišiel a skryl sa pred nimi.
37. <Napriek tak mnohým znameniam neverili. Príčiny>A hoci učinil tak mnoho divov pred nimi, neverili v neho,
38. aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktoré povedal: JeHoVaHu (* Iz 53, 1), kto uveril našej kázni? A rameno JeHoVaHovo (* Iz 53, 1) komu je zjavené?
39. Preto nemohli veriť, že zase povedal Izaiáš:
40. Oslepil ich oči a zatvrdil ich srdce, aby očami nevideli, srdcom nerozumeli a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil.
41. To povedal Izaiáš, keď videl jeho slávu a hovoril o ňom.
42. No, zároveň aj mnohí z kniežat uverili v neho, ale pre farizeov nevyznávali, aby neboli vyobcovaní zo synagógy,
43. lebo viacej milovali slávu ľudí ako slávu Božiu.
44. <Ježišovo opätovné samosvedoctvo. Kto mňa vidí. Kto verí vo mňa. Kto mnou pohŕda>A Ježiš zvolal a povedal: Ten, kto verí vo mňa, neverí vo mňa, ale v toho, ktorý ma poslal;
45. a kto mňa vidí, vidí toho, ktorý ma poslal.
46. Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme.
47. A keby niekto počul moje slová a neuveril by, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel nato, aby som súdil svet, ale aby som spasil svet.
48. Kto mnou pohŕda a neprijíma mojich slov, ten má, kto by ho súdil - slovo, ktoré som hovoril, to ho bude súdiť v posledný deň;
49. lebo ja som nehovoril sám od seba, ale ten, ktorý ma poslal, sám Otec, mi prikázal, čo mám povedať a čo hovoriť.
50. A viem, že jeho prikázanie je večný život. Čo tedy ja hovorím, ako mi povedal Otec, tak hovorím.

  John (12/21)