John (1/21)  

1. <Večné slovo a Jánovo svedoctvo o ňom>V počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh.
2. Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha.
3. Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo.
4. V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí,
5. a to svetlo svieti vo tme, a tma ho nezadržala.
6. Bol človek, poslaný od Boha, ktorému bolo meno Ján.
7. Ten prišiel na svedoctvo, aby svedčil o tom svetle, aby všetci uverili skrze neho.
8. Nebol on tým svetlom, ale prišiel nato, aby svedčil o tom svetle.
9. To bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet.
10. Na svete bol, a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal!
11. Prišiel do svojho vlastného, a jeho vlastní ho neprijali!
12. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno;
13. ktorí nie z krví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení.
14. A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy.
15. Ján svedčil o ňom a volal: Toto je ten, o ktorom som povedal: Ten, ktorý prichádza po mne, predišiel ma, pretože bol prvší než ja.
16. A z jeho plnosti sme my všetci vzali, a to milosť za milosť.
17. Lebo zákon je daný skrze Mojžiša; milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista.
18. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom, on nám vysvetlil.
19. <Posolstvo jeruzalemských Židov u Jána>A toto je to svedoctvo Jánovo, keď boli poslali k nemu Židia z Jeruzalema kňazov a Levitov, aby sa ho opýtali: Kto si ty?
20. A vyznal a nezaprel, a vyznal: Ja nie som Kristus.
21. A opýtali sa ho: A čo teda? Či si ty Eliáš? A povedal: Nie som. Či si ty ten prorok? A odpovedal: Nie.
22. Vtedy mu povedali: A kto si tedy? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš o sebe?
23. Riekol: Ja som hlas volajúceho na púšti: Urovnajte cestu JeHoVaHovu (* Iz 40, 3)! jako povedal prorok Izaiáš.
24. A poslaní boli z farizeov.
25. A tak sa ho opýtali a riekli mu: A čo tedy ponáraš (* krstíš) , ak si ty nie Kristus, ani Eliáš ani ten prorok?
26. A Ján im odpovedal a riekol: Ja ponáram do vody (* krstím vodou) , ale medzi vami stojí ten, ktorého vy neznáte;
27. to je ten, ktorý prichádza po mne a predišiel ma, ktorému som ja nie hoden rozviazať remienok na jeho obuvi.
28. To sa stalo v Betabáre za Jordánom, kde Ján ponáral (* krstil).
29. <Baránok Boží a jako ho Ján poznal>Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu, a povedal: Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!
30. Toto je ten, o ktorom som ja povedal: Za mnou ide muž, ktorý bol (* Doslovne: stal sa) predo mnou, pretože bol prvší ako ja.
31. A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel ponárajúc do vody (* krstiac vodou) .
32. A Ján svedčil a hovoril: Videl som Ducha, sostupujúceho s neba jako čo by holubicu, a zostal na ňom.
33. A ja som ho neznal, ale ten, ktorý ma poslal ponárať do vody (* krstiť vodou) , ten mi povedal: Na koho uvidíš sostupovať Ducha, a že zostáva na ňom, to je ten, ktorý ponára do Svätého Ducha (* krstí Svätým Duchom) .
34. A ja som videl a svedčil, že to je ten Syn Boží.
35. <Dvaja učeníci Jánovi idú za Ježišom. Andrej privedie k nemu Petra>Nasledujúceho dňa zase stál Ján i z jeho učeníkov dvaja
36. a pozrúc na Ježiša, ktorý išiel pomimo, riekol: Hľa, Baránok Boží!
37. A počuli ho to hovoriť tí dvaja učeníci a išli za Ježišom.
38. A Ježiš obrátiac sa a vidiac ich, že idú za ním, povedal im:
39. Čo hľadáte? A oni mu povedali: Rabbi (čo znamená preložené: Učiteľu), kde bývaš?
40. A on im povedal: Poďte a vidzte! A tak prišli a videli, kde býva, a zostali u neho ten deň; a bolo asi desať hodín.
41. A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol Andrej, brat Šimona Petra.
42. Ten najprv našiel svojho vlastného brata, Šimona, a povedal mu: Našli sme Mesiáša (čo je preložené: Kristus čiže Pomazaný).
43. A priviedol ho k Ježišovi. A Ježiš pozrúc na neho povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfaš (čo znamená v preklade: Peter čiže Skala).
44. <Pán najde Filipa, Filip Natanaela>Zase nasledujúceho dňa chcel Ježiš vyjsť do Galilee a našiel Filipa a povedal mu: Poď za mnou!
45. A Filip bol z Betsaidy, z mesta Andrejovho a Petrovho.
46. A Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefovho, z Nazareta.
47. A Natanael mu povedal: Či z Nazareta môže byť niečo dobrého? Filip mu povedal: Poď a vidz!
48. Potom videl Ježiš Natanaela ísť k sebe a povedal o ňom: Hľa opravdivý Izraelita, v ktorom nieto lesti.
49. Natanael mu povedal: Odkiaľ ma znáš? Ježiš odpovedal a riekol mu: Prv ako ťa zavolal Filip, keď si bol pod tým fíkom, videl som ťa.
50. Natanael odpovedal a riekol mu: Rabbi, ty si ten Syn Boží! Ty si ten kráľ Izraelov!
51. A Ježiš odpovedal a riekol mu: Preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod tým fíkom, veríš? Väčšie veci ako to uvidíš. (1:52)A ďalej mu povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že odteraz uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a sostupovať na Syna človeka.

      John (1/21)