Joel (2/3)  

1. <Deň JeHoVaHov. Ide ukrutný ľud. Zem bude jako púšť>Trúbte na trúbu na Sione a kričte na vrchu mojej svätosti! Nech sa trasú všetci obyvatelia zeme! Lebo prichádza deň JeHoVaHov, lebo je blízko,
2. deň tmy a mrákavy, deň oblaku a hustého mraku; jako ranná zora, rozprestrená po vrchoch, tak mnohý ľud a mocný! Jemu podobného nebolo od veku ani po ňom viacej nebude až do rokov pokolenia a pokolenia.
3. Pred ním bude žrať oheň a za ním bude páliť plameň; pred ním zem ako zahrada Éden a za ním hrozná púšť, ale ani nebude toho, čo by mu utieklo.
4. Jeho vzhľad bude jako vzhľad koní, a jako jazdci, tak pobežia.
5. Jako hrmot vozov to bude, keď budú skákať po temenách vrchov, ako praskot plameňa ohňa, ktorý žerie strnisko, jako mocný ľud zriadený do boja.
6. Pred jeho tvárou sa budú triasť národy; všetky tváre zmenia farbu.
7. Pobežia ako hrdinovia, ako bojovní mužovia vyjdú na múr, a každý pojde svojou cestou, ani si nepopletú svojich steziek.
8. A nebude tlačiť druh druha; každý muž pojde svojou hradskou, a keby hneď napadli na zbraň, nezahnú.
9. Behať budú po meste, pobežia po múre, vyjdú hore do domov, oknami vojdú jako zlodej.
10. Pred jeho tvárou sa bude triasť zem, chvieť sa budú nebesia, slnce a mesiac sa zatmejú, a hviezdy spracú svoj lesk.
11. A JeHoVaH vydá svoj hlas pred svojím vojskom, pretože jeho tábor bude veľmi veliký; lebo ten, ktorý bude vykonávať jeho slovo, bude mocný. Lebo deň JeHoVaHov bude veľký a strašný veľmi, a kto ho znesie?!
12. <Káže obrátiť sa a sľubuje milostivé časy>Ale aj teraz ešte hovorí JeHoVaH: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, a to v pôste, plači a v náreku.
13. A roztrhnite svoje srdce a nie svoje rúcha a navráťte sa k JeHoVaHovi, svojmu Bohu, lebo je milostivý a ľútostivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé.
14. Kto vie? Možno, že sa obráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požehnanie, obilný dar obetný a liatu obeť JeHoVaHovi, vášmu Bohu.
15. Trúbte na trúbu na Sione, zasväťte pôst, svolajte shromaždenie!
16. Shromaždite ľud, posväťte obec, svolajte starších, shromaždite deti i tých, ktorí požívajú prsia; nech vyjde ženích zo svojej izby a nevesta zo svojej komory!
17. Kňazi, svätoslužobníci JeHoVaHovi, nech plačú medzi sieňou a medzi oltárom a nech povedia: Zľutuj sa, JeHoVaHu, nad svojím ľudom a nevydaj svojho dedičstva v potupu, aby nad nimi panovali pohania. Prečo majú povedať medzi národami: Kde je ich Bôh?
18. Vtedy zahorí JeHoVaH žiarlivosťou za svoju zem a zľutuje sa nad svojím ľudom.
19. A JeHoVaH odpovie a riekne svojmu ľudu: Hľa, pošlem vám obilie, vínnu šťavu aj olej, a nasýtite sa toho, ani vás nevydám viacej v potupu medzi pohanmi.
20. Vzdialim od vás ta preč severného nepriateľa a zaženiem ho do vypráhlej zeme pustej, jeho predný voj k východnému moru a jeho zadný voj k západnému moru, a vystúpi jeho smrad a vystúpi jeho zápach, lebo vykonal veľkú vec.
21. Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa, lebo JeHoVaH učiní veľkú vec.
22. Nebojte sa, zvieratá mojich polí. lebo sa budú zelenať pasienky pustiny, lebo strom bude donášať svoje ovocie, fík a vinič vydajú svoju silu.
23. A vy, synovia Siona, plesajte a radujte sa v JeHoVaHovi, svojom Bohu, lebo vám dá učiteľa, ktorý povedie k spravedlivosti, a sošle vám hojný dážď, podzimný i jarný, najprv.
24. Humná sa naplnia obilím a preše budú oplývať vínnou šťavou a olejom.
25. A nahradím vám roky, ktoré požrala kobylka, pažravá chrobač, chrúst a húsenica, moje veľké vojsko, ktoré som posielal na vás.
26. A tak budete jesť a nasýtite sa a budete chváliť meno JeHoVaHa, svojho Boha, ktorý učinil s vami predivné veci, a môj ľud sa nebude viacej hanbiť na veky.
27. A poznáte, že ja som prostred Izraela a že ja JeHoVaH som váš Bôh, a že niet iného. A tak sa môj ľud nebude viacej hanbiť až na veky.
28. <Sľúbenie Svätého Ducha. Slnce sa obráti na tmu. Spasený>A potom sa stane, že vylejem svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, a vašim starcom sa budú snívať sny; vaši mládenci budú vídať videnia,
29. ba ešte aj na služobníkov a na dievky vylejem svojho Ducha v tých dňoch.
30. A dám vidieť zázraky na nebi a na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu.
31. Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako prijde deň JeHoVaHov, veľký a strašný.
32. A stane sa, že každý, kto bude vzývať meno JeHoVaHovo, unikne, lebo na vrchu Sione a v Jeruzaleme bude uniklé, tak ako povedal JeHoVaH, a medzi pozostalými, ktorých povolá JeHoVaH.

  Joel (2/3)