Jeremiah (9/52)  

1. <Ďaľší nárek; samá zlosť a krivda>Oj, aby moja hlava bola vodou a moje oko prameňom sĺz, aby som oplakával vodne i v noci pobitých dcéry svojho ľudu!
2. Oj, aby som mal na púšti príchylok pocestných na noc, aby som opustil svoj ľud a odišiel od nich! Lebo všetci sú cudzoložníkmi, sberbou spreneverilcov.
3. Naťahujú svoj jazyk sťa svoje lučište ku lži. Ale nie za pravdu sú oni mocní v zemi, lebo idú zo zlého do zlého a mňa neznajú, hovorí JeHoVaH.
4. Chráňte sa každý svojho blížneho a nedôverujte niktorému bratovi, lebo každý brat klame šeredne, a každý blížny chodí jako pomluvač.
5. Každý klame svojho blížneho, a nehovoria pravdy. Učia svoj jazyk hovoriť lož; robia neprave až ustávajú.
6. Tvoje bývanie je prostred ľstivého ľudu; pre lesť ma nechcú poznať, hovorí JeHoVaH.
7. Preto takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Hľa prepálim ich ako zlatník kov a sprobujem ich. Lebo jako ináč by som mal učiniť pre dcéru svojho ľudu?
8. Ich jazyk je vražedlnou strelou; hovorí lesť; svojimi ústami hovorí o pokoji so svojím blížnym a vo svojom vnútri kladie úklad.
9. Či azda pre také veci ich nemám navštíviť? hovorí JeHoVaH. Či na takom národe, jako je tento, nemá sa pomstiť moja duša?
10. Nad vrchami pozdvihnem plač a nárek a nad pasienkami stepi trúchlospev, lebo budú spálené, takže nebude nikoho, kto by išiel cez ne, ani tam nepočujú ľudia hlasu dobytka; od vtáctva nebies až do hoväda, všetko sa odstehuje, odíde.
11. A obrátim Jeruzalem na hromady rumov, na príbytok šakalov, a mestá Júdove obrátim na pustinu, takže v nich nebude obyvateľa.
12. Kto je tým múdrym mužom, aby tomu rozumel, a ktorému hovorily ústa JeHoVaHove, aby to oznámil? Prečo zahynula táto zem, prečo je vypálená jako púšť, takže neni toho, kto by išiel cez ňu?
13. A JeHoVaH riekol: Pretože opustili môj zákon, ktorý som im bol predložil, a nepočúvali na môj hlas ani nechodili v ňom, v mojom zákone,
14. ale chodili za umienenosťou svojho srdca a za Bálmi čomu ich naučili ich otcovia,
15. Preto takto hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, nakŕmim ich, tento ľud, palinou a napojím ich jedovatou vodou.
16. A rozptýlim ich medzi národy, ktorých neznali ani oni ani ich otcovia, a pošlem za nimi meč, aby ich žral dokiaľ ich nevyhladím.
17. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Pozorujte a zavolajte nariekačky, a nech prijdú, a pošlite po múdre ženy, aby prišly.
18. A nech sa poponáhľajú a pozdvihnú nad nami nárek, aby tiekly slzy z našich očí, a z našich rias aby sa lialy vody,
19. pretože počuť hlas náreku so Siona: Oj, ako sme spustošení! Hanbíme sa veľmi, lebo sme opustili zem, lebo povrhli naše príbytky!
20. Lebo nože počujte, ženy, slovo JeHoVaHovo, a vaše ucho nech prijme slovo jeho úst, a učte svoje dcéry náreku a každá svoju družku trúchlospevu.
21. Lebo smrť vyšla hore a vošla našimi oknami; vošla do našich palácov, aby vyplienila dieťa z ulice, mládencov s námestí.
22. Hovor: Takto hovorí JeHoVaH: A padne mŕtve telo človeka jako hnojivo na poli a jako snop za žencom, a nebude toho, kto by sobral.
23. Takto hovorí JeHoVaH: Nech sa nechváli múdry svojou múdrosťou, ani nech sa nechváli udatný muž silný svojou silou, nech sa nechváli bohatý svojím bohatstvom!
24. Ale týmto nech sa chváli ten, kto sa chváli: že rozumie a zná mňa, že ja som JeHoVaH, ktorý činím milosť, súd a spravedlivosť na zemi, lebo v tých veciach mám záľubu, hovorí JeHoVaH.
25. Hľa, idú dni, hovorí JeHoVaH, že navštívim každého obrezaného v jeho neobrezanosti,
26. Egypt i Júdu, Edoma i synov Ammonových. Moába i všetkých obrezaných po strane, ktorí bývajú na púšti. Lebo všetky národy sú neobrezané, a celý dom Izraelov sú neobrezaného srdca.

  Jeremiah (9/52)