Jeremiah (7/52)  

1. <JeHoVaH káže prostredníctvom proroka činiť pokánie a nespoliehať sa na chrám>Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od JeHoVaHa povediac:
2. Postav sa v bráne domu JeHoVaHovho a budeš tam volať toto slovo a povieš: Počujte slovo JeHoVaHovo, celý Júda, všetci, ktorí vchádzate týmito bránami klaňať sa JeHoVaHovi!
3. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov: Čiňte tak aby, vaše cesty a vaše skutky boly dobré, a učiním to, aby ste bývali na tomto mieste.
4. Nenadejte sa na lživé slová, že vraj chrám JeHoVaHov, chrám JeHoVaHov, chrám JeHoVaHov je to.
5. Lebo ak naozaj budete činiť tak, aby vaše cesty a vaše skutky boly dobré, ak naozaj budete konať súd medzi mužom a medzi jeho blížnym,
6. ak neutisknete pohostína, siroty a vdovy a nijakým činom nevylejete nevinnej krvi na tomto mieste a za inými bohy nepojdete sebe na zlé,
7. vtedy spôsobím to, že budete bývať na tomto mieste, v zemi, ktorú som dal vašim otcom od veku až na veky.
8. Hľa, vy sa nadejete na lživé slová, bez toho, že by prospely.
9. Či azda budete kradnúť, zabíjať, cudzoložiť, prisahať falošne, kadiť Bálovi a chodiť za inými bohmi, ktorých neznáte,
10. a potom prijdete a postavíte sa pred mojou tvárou v tomto dome, nad ktorým je menované moje meno, a poviete: Sme vytrhnutí; aby ste mohli páchať všetky tie ohavnosti?
11. Či je tento dom, nad ktorým je menované moje meno, pelešou lotrov vo vašich očiach? Hľa, vidím i ja, hovorí JeHoVaH.
12. Lebo nože iďte na moje miesto, ktoré je v Šíle, kde som bol dal tam na počiatku bývať svojmu menu, a vidzte, čo som mu učinil pre zlosť svojeho ľudu Izraela!
13. A tak teraz pretože páchate všetky tie skutky, hovorí JeHoVaH, a pretože som vám hovoril vstávajúc skoro za rána a hovoriac znova a znova, a nepočuli ste, a keď so vás volal, neozvali ste sa,
14. preto učiním domu, nad ktorým je menované moje meno, na ktorý sa vy nadejete, a miestu, ktoré som vám dal i vašim otcom, ako som učinil Šílu.
15. A odvrhnem vás preč od svojej tvári jako som odvrhol všetkých vašich bratov, všetko semeno Efraimovo.
16. <Vraj nemodli sa za nich. Nežiadal obeti, ale poslušnosť>A ty sa nemodli za tento ľud ani nepozdvihuj za nich prosebného kriku a modlitby ani nedobíjaj do mňa, lebo ťa nevyslyším.
17. Či nevidíš, čo robia v mestách Júdových a po uliciach Jeruzalema?
18. Synovia sberajú drevo, a otcovia zapaľujú oheň, a ženy miesia cesto, aby narobily kráľovnej nebies obetných koláčov a aby obetovali iným bohom liate obeti, nato, aby ma popudzovali.
19. Či to azda mňa popudzujú? hovorí JeHoVaH, Či azda nie sami seba, aby hanba pokryla ich tvár?
20. Preto takto hovorí Pán JeHoVaH: Hľa, môj hnev a moja prchlivosť sa vyleje na toto miesto, na človeka i na hovädo i na poľný strom i na plod zeme a bude horieť a nezhasne.
21. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov: Soberte svoje zápalné obeti so svojimi bitnými obeťami a jedzte mäso!
22. Lebo veď som nehovoril s vašimi otcami ani som im neprikázal v deň, v ktorý som ich vyviedol z Egyptskej zeme, o nijakej zápalnej alebo bitnej obeti.
23. Ale iba toto som im prikázal a povedal som: Počúvajte na môj hlas, a budem vám Bohom, a vy mi budete ľudom, a budete chodiť po každej ceste, ktorú vám prikážem, aby vám bolo dobre.
24. Ale neposlúchli ani nenaklonili svojho ucha, lež chodili podľa uradení, podľa zaťatej umienenosti svojho zlého srdca, a ich kroky boly nazad a nie napred,
25. a to tak od toho dňa, ktorého vyšli vaši otcovia z Egyptskej zeme, až do tohoto dňa, a posielal som k vám všetkých svojich služobníkov prorokov deň ako deň skoro za rána a posielajúc znova a znova.
26. Ale ma nepočúvali ani nenaklonili svojho ucha, ale zatvrdili svoju šiju, robili horšie ako ich otcovia.
27. A tak im budeš hovoriť všetky tieto slová, ale ťa nebudú počúvať, a keď budeš volať na nich, neozvú sa ti.
28. A povieš im: Toto je ten národ, ktorý nepočúva na hlas JeHoVaHa, svojho Boha, ani neprijíma kázne. Pravda zahynula, a je vyťatá z ich úst.
29. <Ohlásenie trestov za ohavnosti. Tofet>Ostrihaj, dcéro Jeruzalema, ozdobu svojej hlavy a odhoď a pozdvihni trúchlospev na vysokých miestach holých, lebo JeHoVaH zavrhol a opustil pokolenie svojej prchlivosti.
30. Pretože synovia Júdovi robili to, čo je zlé v mojich očiach, hovorí JeHoVaH: nastaväli svojich hnusôb v dome, nad ktorým je menované moje meno, aby ho poškvrnili.
31. A nastaväli výšin Tofeta, ktorý je v údolí Ben-Hinnoma, aby pálili svojich synov a svoje dcéry ohňom, čoho som neprikázal, a čo ani len nevstúpilo na moje srdce.
32. Preto hľa, idú dni, hovorí JeHoVaH, že sa už viacej nepovie, že vraj Tofet alebo údolie Ben-Hinnoma, ale údolie vraždenia, a budú pochovávať v Tofete, pretože nebude inde dosť miesta.
33. A tak bude mŕtve telo tohoto ľudu za pokrm nebeskému vtáctvu a zemským šelmám, a nebude nikoho, kto by zaplašil.
34. A spôsobím to, že prestane z miest Júdových a z ulíc Jeruzalema hlas veselosti a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, lebo zem bude pustinou.

  Jeremiah (7/52)