Jeremiah (50/52)  

1. <Babylon bude podvrátený. Izrael bude vykúpený>Slovo, ktoré hovoril JeHoVaH proti Babylonu, proti zemi Chaldejov, skrze proroka Jermiáša:
2. Oznámte medzi národami, rozhláste a vyzdvihnite prápor, rozhláste, nezatajte! Povedzte: Babylon bude vzatý, Bél sa bude hanbiť, Merodach sa bude desiť, jeho modly sa budú hanbiť, jeho ukydaní bohovia budú zdrtení.
3. Lebo vyjde naň hore národ od severa; ten obráti jeho zem na pustinu, a nebude v nej obyvateľa. Všetko, od človeka až do hoväda, ujde, ta odíde.
4. V tých dňoch a v tom čase, hovorí JeHoVaH, prijdú synovia Izraelovi, oni i synovia Júdovi spolu; pojdú pozvoľna plačúc a budú hľadať JeHoVaHa, svojho Boha.
5. Budú sa pýtať po Sione a svojou tvárou na cestu sem obrátení, povedia: Poďte! A pripoja sa k JeHoVaHovi večnou smluvou, ktorá nebude zabudnutá.
6. Môj ľud je stádom hynúcich oviec; ich pastieri pôsobia to, že blúdia, obrátili ich na vrchy, chodia s vrchu na pahor; zabudli na miesto, na ktorom sa kládli na odpočinok.
7. Všetci, kde ich ktorí najdú, tam ich zožierajú. A ich protivníci hovoria: Nedopúšťame sa viny, zato že hrešili proti JeHoVaHovi, proti príbytku spravedlivosti a nádeje svojich otcov, proti JeHoVaHovi.
8. Ujdite zprostred Babylona a vyjdite zo zeme Chalddejov a buďte jako kozli pred stádom oviec!
9. Lebo hľa, ja vzbudím a dovediem hore na Babylon shromaždenie veľkých národov zo zeme severa, a zriadia sa proti nemu do boja; odtiaľ bude vzatý. Ich strely jako strely hrdinu, ktorý uvodí sirobu; nevráti sa prázdno.
10. A tak bude zem Chaldejov za korisť; všetci, ktorí ju budú koristiť, nasýtia sa, hovorí JeHoVaH.
11. Preto, že sa radujete, preto, že plesáte, vy, ktorí olupujete moje dedičstvo, preto, že skáčete jako jalovica, ktorá šliapuc tlačí zbožie, a rehcete jako mocné kone:
12. Hanbiť sa bude vaša mater veľmi, rumenieť bude od studu tá, ktorá vás porodila. Hľa, najposlednejším z národov, púšťou, vypráhlou zemou a pustinou bude.
13. Pre veľký hnev JeHoVaHov nebude obydlená, ale bude celá pustou pustatinou. Každý, kto pojde popri Babylone, zdesí sa a zhíkne nad všetkými jeho údermi.
14. Pripravte sa proti Babylonu do boja, naokolo všetci, ktorí naťahujete lučište! Strieľajte do neho, neľutujte strely, lebo hrešil proti JeHoVaHovi.
15. Kričte proti nemu naokolo! Poddal sa; jeho bašty padly, jeho múry sú zborené; lebo je to pomsta JeHoVaHova. Pomstite sa na ňom! Ako robil, urobte jemu!
16. Vyplieňte rozsievača z Babylona i toho, kto berie do ruky srp v čas žatvy. Pred násilným mečom obráti sa každý ku svojmu ľudu, a budú utekať každý do svojej zeme.
17. Izrael je zaplašenou ovcou; ktorú zahnali ľvi. Prvý ho zožieral assýrsky kráľ, a tento posledný mu polámal kosti, Nabuchodonozor, babylonský kráľ.
18. Preto takto hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, navštívim babylonského kráľa i jeho zem, ako som navštívil assýrskeho kráľa.
19. A dovediem Izraela zpät do jeho príbytku, a bude sa pásť na Karmele a v Bázane, a na vrchu Efraimovom a v Gileáde sa bude sýtiť jeho duša.
20. V tých dňoch a v tom čase, hovorí JeHoVaH, bude sa hľadať neprávosť Izraelova, a nebude jej; budú sa hľadať hriechy Júdove, ale sa nenajdú, lebo odpustím tým, ktorých ponechám žiť.
21. Proti zemi Merataim (* Najjužnejšie pásmo Dolnej Babylonie. Marataim hebr.=dvojnásobná spúra), iď hore proti nej a proti obyvateľom Pekóda (* Babylonský národ. Pekód hebr.=trestné navštívenie)! Pustoš a zahlaď s kliatbou úplnej záhuby, ženúc sa za nimi, hovorí JeHoVaH, a učiň všetko tak, ako ti prikazujem.
22. Hukot boja v zemi a veľké skrúšenie!
23. Ako je porúbané a skrúšené kladivo celej zeme! Jako je Babylon obrátený na pustú pustinu medzi národami!
24. Nastavil som ti osídlo, aj si sa lapil, Babylone, a ty si nevedel o tom; bol si najdený aj dochytený, pretože si sa postavil JeHoVaHovi na odpor.
25. JeHoVaH otvoril svoj poklad a vyniesol odtiaľ nástroje svojho zúrivého hnevu, lebo je to práca Pána JeHoVaHa Zástupov v zemi Chaldejov.
26. Poďte na ňu od konca zeme, potvárajte jej stodoly, pohádžte ju všetku na kopu jako snopy a zahlaďte ju s kliatbou úplnej záhuby, nech nezostane z nej ničoho!
27. Pobite všetkých jej juncov, nech sídu dolu na zabitie! Beda im, lebo prišiel ich deň, čas ich navštívenia!
28. Hlas utekajúcich a uniklých z Babylonskej zeme, aby oznámili na Sione pomstu JeHoVaHa, našeho Boha, pomstu jeho chrámu.
29. Svolajte proti Babylonu strelcov, všetkých, ktorí naťahujú lučište, položte sa proti nemu dookola táborom! Nech mu neni uniknutia! Odplaťte mu podľa jeho skutku! Všetko tak, ako robil, urobte jemu! Lebo sa v pýche pozdvihoval proti JeHoVaHovi, proti svätému Izraelovmu.
30. Preto popadajú jeho mládenci na jeho uliciach, a všetci jeho bojovní mužovia umĺknu toho dňa, hovorí JeHoVaH.
31. Hľa, ja som proti tebe, pýcho! hovorí Pán JeHoVaH Zástupov. Lebo prišiel tvoj deň, čas, aby som ťa navštívil.
32. A tak klesne pýcha a padne a nebude mať nikoho, kto by pozdvihol. - A zanietim oheň v jeho mestách, ktorý požerie všetko vôkol neho.
33. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Utiskovaní sú synovia Izraelovi i synovia Júdovi spolu, a všetci, ktorí ich zajali, držia ich, nechcú ich prepustiť.
34. Ale ich vykupiteľ je silný, ktorého meno je JeHoVaH Zástupov! Je isté, že bude riešiť ich pravotu, aby spôsobil zemi pokoj a mocne znepokojil obyvateľov Babylona.
35. Meč na Chaldejov, hovorí JeHoVaH, a na obyvateľov Babylona, i na jeho kniežatá a na jeho múdrych.
36. Meč na márnotlachov, aby osprosteli; meč na jeho hrdinov, aby sa predesili!
37. Meč na jeho kone i na jeho vozy i na všetku tú smes, ktorá je v jeho strede, a budú ženami! Meč na jeho poklady, a budú rozchvátané.
38. Sucho na jeho vody, a vyschnú, lebo je to zem rytín, a pri strašidelných modlách bláznia.
39. Preto v nej budú bývať divé mačky s hyenami, a budú v nej bývať pštrosi; nebude viacej obydlená až na večnosť ani nebude obývaná až na pokolenie a pokolenie.
40. A bude to jako Božie podvrátenie Sodomy a Gomory a jej súsedov, hovorí JeHoVaH; nikto tam nebude bývať, ani v nej nebude pohostíniť syn človeka.
41. Hľa, ľud prijde od severa a veľký národ a mnohí kráľovia, zobudiac sa povstanú od najďaľších končín zeme.
42. Pochytia lučište a piku; ukrutní sú a nezľutujú sa; ich hlas bude hučať ako more, a pojdú na koňoch; pripravení, jako muž do boja, prijdú na teba, dcéro Babylona!
43. Keď počuje babylonský kráľ zvesť o nich; klesnú jeho ruky bezvládne; úzkosť ho pochytí, bolesť ako ženu, ktorá ide porodiť.
44. Hľa, pojde hore jako lev od dôstojnosti Jordána hore proti pevnému bydlisku. Ale ich náhle pohnem na útek s neho a toho, kto je vyvolený, ustanovím nad ním. Lebo kto je mne rovný? A kto mi stanoví deň, pravotiť sa so mnou? Alebo kde, kto je ten pastier, ktorý by sa postavil predo mnou?
45. Preto počujte radu JeHoVaHovu, ktorú uradil proti Babylonu, a jeho myšlienky, ktoré si umyslel proti zemi Chaldejov! Istotne ich rozvláčia maličký stáda; istotne spolu s nimi spustošia aj ich bydlisko.
46. Od hlasu, že je dochytený Babylon, zatrasie sa zem, a medzi národami sa počuje krik.

  Jeremiah (50/52)