Jeremiah (5/52)  

1. <Všeobecná porušenosť judského ľudu>Zbehajte ulice Jeruzalema a nože vidzte a zveďte a hľadajte po jeho námestiach, či najdete muža, či je voľakto taký, kto by činil súd, kto by hľadal pravdu, a odpustím mu, Jeruzalemu.
2. A keď aj hovoria: Ako že žije JeHoVaH, i tak prisahajú falošne.
3. Ó, JeHoVaHu, či nehľadia tvoje oči na pravdu? Biješ ich, ale neželia; ničíš ich, nechcú prijať kázeň. Zatvrdili svoju tvár, takže je tvrdšia ako skala, nechcú sa navrátiť.
4. A ja som bol povedal: Sú to len prostí ľudia chudobní, dopúšťajú sa bláznovstva, lebo neznajú cesty JeHoVaHovej, súdu svojho Boha.
5. Pojdem ja k veľkým a bude hovoriť s tými, lebo tí znajú cestu JeHoVaHovu, súd sojho Boha. Ale oni všetci dovedna polámali jarmo, potrhali povrazy.
6. Preto ich pobije lev z lesa, vlk zo stepí ich pohubí, pardus bude číhať na ich mestá; každý, kto vyjde odtiaľ, bude roztrhaný, lebo premnohé sú ich prestúpenia, mocné sú ich odvrátenia.
7. Kde je to, pre čo by som ti odpustil? Tvoji synovia ma opustili a prisahajú na to, čo nie je Bohom. Keď som ich nasýtil, cudzoložia, a valia sa zástupom do domu smilnice.
8. Sú jako dobre chované kone skoro za rána; každý rehoce na ženu svojho blížneho.
9. <Nepriateľ prijde i na falošných prorokov, na celú zem>Či azda pre také veci nemám navštíviť? hovorí JeHoVaH. Alebo či na takom národe, jako je tento, nemá sa pomstiť moja duša?
10. Vyjdite hore na jeho múry a kazte, ale neučiňte úplného konca! Odstráňte jeho výhonky, lebo nie sú JeHoVaHove,
11. pretože sa dopúšťajú veľkej nevernosti proti mne dom Izraelov i dom Júdov, hovorí JeHoVaH;
12. zapierajú JeHoVaHa a hovoria: Nie On! A: Neprijde na nás zlé. Alebo: Neuvidíme meča ani nepocítime hladu.
13. Ale tí proroci budú vetrom, a toho, kto hovorí, Duch Boží, neni v nich. Tak sa im učiní.
14. Preto takto hovorí JeHoVaH, Bôh Zástupov: pretože hovoríte to slovo, hľa, dávam svoje slová v tvojich ústach za oheň, a tento ľud nech je drevom, a strávi ich.
15. Hľa, dovediem na vás národ z ďaleka, dome Izraelov, hovorí JeHoVaH. Je to mocný národ, je to národ od veku, národ, ktorého jazyka neznáš ani nebudeš rozumieť, čo hovorí.
16. Jeho túl je ako otvorený hrob. Všetci sú hrdinovia.
17. A pojie tvoju žeň a tvoj chlieb, čo by mali pojesť tvoji synovia a tvoje dcéry; pojie tvoje drobné stádo i tvoj hovädzí dobytok, pojie tvoj vinič i tvoj fík, spustoší tvoje ohradené mestá, na ktoré sa ty spoliehaš, mečom.
18. Ale ani v tých dňoch, hovorí JeHoVaH, neučiním s vami konca.
19. A bude, keď poviete: Za čo nám učiní JeHoVaH, náš Bôh, všetko toto? že im povieš: Jako ste mňa opustili a slúžili ste cudzím bohom vo svojej zemi, tak budete slúžiť cudzincom v zemi, ktorá nie je vaša.
20. <A Pán vše len prehovára ľud spurného srdca>Oznámte to v dome Jakobovom a rozhláste to v Judsku a povedzte:
21. Nože počujte toto, bláznivý ľude, ktorý nemá srdca, aby rozumel! Majú oči, ale nevidia; majú uši, ale nečujú.
22. Či azda mňa sa nebudete báť? hovorí JeHoVaH. Či pred mojou tvárou sa nebudete triasť? Ktorý som položil moru piesk za hranicu večným ustanovením, a neprekročí ho! Síce sa dmú, ale nezvládzu a hučia jeho vlny, ale ho neprekročia.
23. Ale tento ľud má odpadlícke srdce spurné, odstúpili a odišli.
24. A nepovedali vo svojom srdci: Nože sa bojme JeHoVaHa, svojho Boha, ktorý dáva dážď, podzimný i jarný, vo svojom čase, zachováva nám ustanovené týždne žatvy.
25. Vaše neprávosti to odvrátily, a vaše hriechy zadržujú to dobré od vás.
26. Lebo sa nachádzajú v mojom ľude bezbožníci. Každý striehne, jako keď sa učupujú vtáčnici, nadstavujú osídla, lapajú ľudí.
27. Jako klietka, plná vtákov, tak sú ich domy plné ľsti; preto vzrástli a zbohatli.
28. Stučneli, lesknú sa; zašli až priďaleko v nešľachetnosti. Pravoty neriešia, pravoty siroty, a dobre sa im vodí, ani nesúdia súdu chudobných.
29. Či azda preto nemám navštíviť? hovorí JeHoVaH. Či na takom národe, jako je tento, nemá sa pomstiť moja duša?
30. Strašná vec a ohavná sa deje v zemi.
31. Proroci prorokujú falošne, a kňazi panujú pomocou nich. A môj ľud to tak miluje! Ale čo urobíte na koniec toho?!-

  Jeremiah (5/52)