Jeremiah (49/52)  

1. <Proti synom Ammonovým>Čo do synov Ammonových. Takto hovorí JeHoVaH: Či nemá Izrael synov? Či azda nemá dediča? Prečo potom vládne ich Moloch dedične Gádom? A prečo býva jeho ľud v jeho mestách?
2. Preto hľa, idú dni, hovorí JeHoVaH, že spôsobím to, aby bolo počuť proti Rabbe synov Ammonových surmu vojny, a bude z nej pustý kopec, a jej dcéry, mestá, budú vypálené ohňom, a Izrael bude dedične vládnuť tými, ktorí ním vládli, hovorí JeHoVaH.
3. Kvíľ, ó, Chešbone, lebo spustošené bude Aj! Kričte, dcéry Rabby, opášte si smútočné vrece, nariekajte a behajte sem-tam medzi plotami; lebo ich Moloch pojde do zajatia, jeho kňazi i jeho kniežatá spolu.
4. Čo sa chváliš údoliami? Tvoje údolie sa rozplynie, ty odvrátená dcéro spurná, ktorá sa nadeješ na svoje poklady a hovoríš: Kto prijde sem ku mne!
5. Hľa, uvediem na teba strach, hovorí Pán JeHoVaH Zástupov, od všetkých vôkol teba, a budete hnaní každý priamo pred seba, a nebude nikoho, kto by shromaždil potulujúcich sa.
6. Ale potom navrátim zajatie synov Ammonových, hovorí JeHoVaH.
7. <Proti Edomovi>Čo do Edoma. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Či už niet múdrosti v Témane? Či zahynula rada od rozumných? Či sa ich múdrosť zosmradila a pokazila?
8. Utekajte, obráťte sa! Hlboko sadnú obyvatelia Dédana! Lebo nešťastie Ezavovo uvediem na neho; bude to čas, v ktorom ho navštívim.
9. Keď ti prijdú oberači, azda nezanechajú paberkov? ak zlodeji vnoci, zkazia iba toľko, čo im je dosť.
10. Ale ja obnažím Ezava, odkryjem jeho tajnosti, a nebude sa môcť ukryť. Spustošené bude jeho semä, i jeho bratia i jeho súsedia, a nebude ho, kto by povedal:
11. Zanechaj svoje siroty, ja ich budem živiť, a tvoje vdovy nech sa nadejú na mňa.
12. Lebo takto hovorí JeHoVaH: Hľa, tí, ktorí nepíjavajú kalicha, budú istotne piť, a hojne, a ty, ty by si mal byť bez trestu? Nebudeš bez trestu, ale istotne budeš piť.
13. Lebo na seba prisahám, hovorí JeHoVaH, že pustinou, potupou, púšťou a kliatbou bude mesto Bocra, a všetky jeho mestá budú večnou púšťou.
14. Počul som zvesť od JeHoVaHa, a posol je poslaný k národom: Shromaždite sa a prijdite proti nemu! A vstaňte do boja!
15. Lebo hľa, dal som ťa za malého medzi národami, opovrženého medzi ľuďmi.
16. To, že si hrozný? Oklamala ťa pýcha tvojho srdca, ty, ktorý bývaš v rozsadlinách skaly, ktorý držíš výšu brehu. Keby si si vysoko spravil svoje hniezdo jako orol, aj odtiaľ ťa strhnem, hovorí JeHoVaH.
17. A tak bude Edom pustinou. Každý, kto pojde popri ňom, zdesí sa a zhíkne nad všetkými jeho údermi.
18. A bude to jako podvrátenie Sodomy a Gomory a jej súsedov, hovorí JeHoVaH: nikto tam nebude bývať, ani v ňom nebude pohostíniť syn človeka.
19. Hľa, pojde hore jako lev od dôstojnosti Jordána, hore proti pevnému bydlisku. Ale ho náhle pohnem na útek s neho a toho, kto je vyvolený, ustanovím nad ním. Lebo kto je mne rovný? A kto mi stanoví deň, pravotiť sa so mnou? Alebo kde kto je ten pastier, ktorý by sa postavil predo mnou?
20. Preto počujte radu JeHoVaHovu, ktorú uradil proti Edomovi, a jeho myšlienky, ktoré si umyslel proti obyvateľom Témana: Istotne ich rozvláčia maličkí stáda; istotne spolu s nimi spustošia aj ich bydlisko.
21. Od hrmotu ich pádu zatrasie sa zem. Krik! Jeho hlas bude sa čuť pri Červenom mori.
22. Hľa, bude vystupovať hore jako orol a poletí, roztiahne svoje krýdla nad Bocrou. A srdce udatných mužov Edomových bude toho dňa jako srdce ženy, sovrenej úzkosťami porodu.
23. <Proti Damašku>Čo do Damašku. Chamat sa bude hanbiť aj Arpad, lebo počujú zlú zvesť; rozplynú sa; na mori strach; nebude sa môcť upokojiť.
24. Damašek zmalátnie, obráti sa na útek, hrôza ho pochytí, úzkosť a bolesti ho zachvátia ako ženu, ktorá ide porodiť.
25. Ako by nemalo byť opustené mesto chlúby, mesto mojej radosti?!
26. Preto padnú jeho mládenci na jeho uliciach a všetci bojovní mužovia umĺknu toho dňa, hovorí JeHoVaH Zástupov.
27. A zapálim oheň na múre Damašku, ktorý požerie paláce Benhadadove.
28. <Proti Kédarovi>Čo do Kédara a čo do kráľovstiev Chácora, ktoré potom zbil Nabuchodonozor, babylonský kráľ. Takto hovorí JeHoVaH: Vstaňte, iďte proti Kédarovi a spustošte synov východu!
29. Vezmú ich stány aj ich stádo; ich čalúny a všetko ich náradie aj ich veľblúdov poberú sebe a budú volať na nich: Strach všade naokolo!
30. Utekajte, bežte, čo môžete! Hlboko sadnú obyvatelia Chácora! hovorí JeHoVaH. Lebo Nabuchodonozor, babylonský kráľ, uradil proti vám radu, a umyslel proti nim zhubnú myšlienku.
31. Vstaňte, iďte hore proti národu, ktorý žije bez starostí a v pokoji, ktorý býva bezpečne! hovorí JeHoVaH. Nemá vrát ani závory; bývajú samotní.
32. A tak budú ich veľdlúdi za lúpež a množstvo ich dobytka za korisť, a rozptýlim ich vo všetky vetry, obrezaných po strane, a zo všetkých strán uvediem na nich ich zkazu, hovorí JeHoVaH.
33. A Chácor bude príbytkom šakalov, desnou pustinou až na veky. Nikto tam nebude bývať, ani v ňom nebude pohostíniť syn človeka.
34. <Proti Élamovi>Slovo JeHoVaHovo, ktoré sa stalo k prorokovi Jeremiášovi proti Élamovi na počiatku kraľovania Cedekiáša, judského kráľa, povediac:
35. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Hľa, polámem lučište Élamovo, prvotinu ich sily.
36. A dovediem proti Élamovi štyri vetry od štyroch koncov neba a rozptýlim ich vo všetky tie vetry, takže nebude národa, kam by neprišiel niekto zo zahnaných Élamových.
37. A predesím Élamitov pred ich nepriateľmi a pred tými ktorí hľadajú ich dušu, a uvediem na nich zlé, páľu svojeho hnevu, hovorí JeHoVaH. A pošlem za nimi meč a tak ich budem hubiť, dokiaľ im neučiním konca.
38. A postavím svoj trón v Élame a vyhubím odtiaľ kráľa i kniežatá, hovorí JeHoVaH.
39. Ale stane sa v posledných dňoch, že navrátim zajatých Élamových, hovorí JeHoVaH.

  Jeremiah (49/52)