Jeremiah (46/52)  

1. <Proroctvo o porážke Egypťanov>Slovo JeHoVaHovo, ktoré sa stalo k prorokovi Jeremiášovi o národoch.
2. Čo do Egypťanov. O vojsku faraona Nécha, egyptského kráľa, ktoré bolo na rieke Eufrate v Karchemiši, ktoré porazil Nabuchodonozor, babylonský kráľ, štvrtého roku Jehojakima, syna Joziášovho, judského kráľa.
3. Pripravte štít a pavézu a pristúpte do boja!
4. Priahajte kone a vysadajte, jazdcovia! Postavte sa v lebkách, očistite kopie, oblečte si panciere!
5. Prečo ich vidím zdesených, ustupovať nazpät? A ich hrdinovia sú porazení, utekajú, čo len stačia, ani sa neobzrú! Strach všade naokolo! hovorí JeHoVaH.
6. Nech neutečie rýchly ani nech neunikne hrdina! Na sever pri rieke Eufrate zavadiac klesli a padli.
7. Kto sa to valí hore jako veletok? Ktorého vody burácajú ako rieky?
8. Egypt sa valí hore jako veletok a jako rieky, keď burácajú ich vody. Povedal: Vyjdem hore, pokryjem zem, zahubím mesto i tých, ktorí bývajú v ňom.
9. Nože, vyjdite hore, kone, a hrkocte, vozy! A nech vyjdú von hrdinovia, Ethiop a Pút, ktorí narábajú so štítom, a Lúdovia, ktorí pochytávajú a naťahujú lučište!
10. Ale ten deň je dňom Pána JeHoVaHa Zástupov, dňom pomsty, aby sa pomstil na svojich protivníkoch, a bude žrať meč a nasýti sa a napojí sa ich krvi, lebo Pán JeHoVaH Zástupov má bitnú obeť v zemi severa, pri rieke Eufrate.
11. Iď hore do Gileádu a naber balzamu, panno, dcéro Egypta! Nadarmo používaš mnohé lieky! Nieto tebe zacelenia!
12. Národy počuly o tvojom zľahčení; zem je plná tvojho žalostného kriku, pretože hrdina sa potkol na hrdinu; padli spolu obidvaja.
13. <Aj Egypt bude spustošený>Slovo, ktoré hovoril JeHoVaH prorokovi Jeremiášovi o tom, že prijde Nabuchodonozor, babylonský kráľ, zbiť Egyptskú zem.
14. Oznámte v Egypte a vyhláste v Migdole a vyhláste i v Nofe i v Tachpanchese! Povedzte: Postav sa a priprav, lebo meč požerie, čo je vôkol teba.
15. Prečo je každý tvoj mocný porazený? Neobstál, lebo ho sotil JeHoVaH.
16. Spôsobí to, aby klesli mnohí, aj budú padať druh na druha a povedia: Nože vstaň, a navráťme sa ku svojmu ľudu a do zeme, v ktorej sme sa zrodili pred násilným mečom.
17. Tam budú volať: Faraon, egyptský kráľ, je porazený! Dal pominúť určenému času!
18. Jako že ja žijem, hovorí Kráľ, ktorého meno je JeHoVaH Zástupov, že jako je Tábor medzi vrchami a jako Karmel, tak iste prijde po mori.
19. Priprav si potrebné veci prestehovať sa, obyvateľko, dcéro Egypta! Lebo Nof bude obrátené v pustinu a bude vypálené tak, že nebude obyvateľa.
20. Egypt je krásnou jalovicou; zkaza prijde od severa, prijde.
21. I jeho nájomníci v ňom sú jako vykŕmené teľce; ale aj tí sa obrátia, budú utekať všetci spolu, nezastanú; lebo prišiel na nich deň ich záhuby, čas ich navštívania.
22. Jeho hlas bude, jako čo had ta ide, pretože pojdú s vojskom a prijdú naň so sekerami, jako tí ktorí rúbu drevo.
23. Vytnú jeho les, hovorí JeHoVaH, lebo ich nebude možné spočítať, pretože ich bude viac než kobyliek, ani im nebude počtu.
24. Hanbiť sa bude dcéra Egypta, bude vydaná do ruky ľudu severa.
25. Hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa navštívim Amona z No a navštívim hriech na faraonovi, na Egypte, na jeho bohoch, jeho kráľoch, na faraonovi i na tých, ktorí dúfajú v neho.
26. A vydám ich do ruky tých, ktorí hľadajú ich dušu, a do ruky Nabuchodonozora, babylonského kráľa, a do ruky jeho služobníkov, a potom bude obydlený jako za dávnych dní, hovorí JeHoVaH.
27. <Bôh teší Jakoba>Ale ty sa neboj, môj služobníku, Jakobe, ani sa nedes, Izraelu! Lebo hľa, ja ťa zachránim z ďaleka i tvoje semä zo zeme ich zajatia. A Jakob sa navráti a bude mať pokoj a bude bezpečný, ani nebude nikoho, kto by prestrašil.
28. Ty sa neboj, môj služobníku Jakobe, hovorí JeHoVaH, lebo ja som s tebou. Lebo učiním koniec všetkým národom, medzi ktorých som ťa zahnal, ale tebe neučiním konca, no, budem ťa karhať podľa súdu, a bez trestu ťa nenechám nijakým činom.

  Jeremiah (46/52)