Jeremiah (41/52)  

1. <Izmael zabije Gedaliáša a mnoho iných>A stalo sa v siedmom mesiaci, že prišiel Izmael, syn Netaniáša, syna Elišamovho, z kráľovského semena a z veľmožov kráľovských, a desiati mužovia s ním ku Gedaliášovi, synovi Achikámovmu, do Micpy, a jedli tam spolu chlieb v Micpe.
2. Potom povstal Izmael, syn Netaniášov, a desiati mužovia, ktorí boli s ním, a zabili Gedaliáša, syna Achikáma, syna Šafánovho, mečom. A tak usmrtil toho, ktorého ustanovil babylonský kráľ nad zemou.
3. I všetkých Židov, ktorí boli s ním, s Gedaliášom, v Micpe, i Chaldejov, ktorí sa tam našli, bojovných mužov, pobil Izmael.
4. A stalo sa druhého dňa, po tom, čo zabil Gedaliáša - a nevedel nikto o tom -,
5. že prišli mužovia zo Sichema, zo Šíla a zo Samárie, osemdesiati mužovia, s oholenými bradami a s roztrhnutými rúchami a dorezaní na tele, v ktorých ruke bola obilná obeť a kadivo, aby to vniesli do domu JeHoVaHovho.
6. A Izmael, syn Netaniášov, vyšiel oproti ním z Micpy idúc pomaly a plačúc. A stalo sa, keď sa stretol s nimi, že im povedal: Poďte ku Gedaliášovi, synovi Achikámovmu!
7. A stalo sa, keď prišli naprostred mesta, že ich pozabíjal Izmael, syn Netaniášov, a pohádzal doprostred jamy, on i mužovia, ktorí boli s ním.
8. A desiati mužovia sa našli medzi nimi, ktorí povedali Izmaelovi: Neusmrcuj nás, lebo máme ukryté zásoby, uložené na poli, pšenice, jačmeňa, oleja a medu. A nechal tak a neusmrtil ich medzi bratmi.
9. A jama, do ktorej pohádzal Izmael všetky mŕtve telá mužov, ktorých pobil pre Gedaliáša, je tá, ktorú spravil kráľ Aza zo strachu pred Bášom, izraelským kráľom. Tú naplnil Izmael, syn Netaniášov, pobitými.
10. A Izmael zajal všetok ostatok ľudu, ktorý bol v Micpe, dcéry kráľove i všetok ľud, všetkých, ktorí boli pozostali v Micpe, nad ktorými bol ustanovil Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, Gedaliáša, syna Achikámovho. A tedy ich zajal Izmael, syn Netaniášov, a išiel, aby prešiel na druhú stranu k synom Ammonovým.
11. <Jochanán ide pomstiť Gedaliáša. Izmael ujde>Ale keď počul Jochanán, syn Kareachov, i všetci velitelia vojsk, ktorí boli s ním, o všetkom tom zlom, ktoré porobil Izmael, syn Netaniášov,
12. sobrali všetkých tých mužov a išli, aby bojovali proti Izmaelovi, synovi Netaniášovmu, a našli ho pri mnohých vodách, ktoré sú v Gibeone.
13. A stalo sa, keď uvidel všetok ľud, ktorý bol s Izmaelom, Jochanána, syna Kareachovho i všetkých veliteľov vojsk, ktorí boli s ním, zaradovali sa.
14. A obrátil sa všetok ľud, ktorý bol zajal Izmael z Micpy, vrátil sa a išiel k Jochanánovi, synovi Kareachovmu.
15. A Izmael, syn Netaniášov, utiekol s ôsmimi mužmi pred Jochanánom a odišiel k synom Ammonovým.
16. Potom pojal Jochanán, syn Kareachov, a všetci velitelia vojsk, ktorí boli s ním, všetok ostatok ľudu, ktorý vrátil od Izmaela, syna Netaniášovho, z Micpy, keď už bol zabil Gedaliáša, syna Achikámovho, mužov bojovníkov i ženy i deti i komorníkov, ktorých navrátil zpät z Gibeona,
17. a odíduc pobudli v hospode Kimhámovej, ktorá je pri Betleheme, aby odišli a vošli do Egypta
18. pred Chaldejmi, lebo sa ich báli, pretože Izmael, syn Netaniášov, zabil Gedaliáša, syna Achikámovho, ktorého bol ustanovil babylonský kráľ nad zemou.

  Jeremiah (41/52)