Jeremiah (40/52)  

1. <Prepustený Jeremiáš odíde bývať ku Gedaliášovi>Slovo, ktoré sa stalo od JeHoVaHa k Jeremiášovi, keď ho bol prepustil Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, z Rámy, keď ho bol vzal, keď ešte bol sviazaný reťazami medzi všetkými presťehovanými Jeruzalema a Júdu, ktorých stehovali zajatých do Babylona.
2. Vtedy vzal veliteľ kráľovskej stráže Jeremiáša a povedal mu: JeHoVaH, tvoj Bôh, hovoril toto zlé proti tomuto mestu
3. a JeHoVaH to uviedol a učinil tak, ako hovoril. Lebo ste hrešili proti JeHoVaHovi a nepočúvali ste na jeho hlas, a preto sa vám stala táto vec.
4. A tak teraz hľa, rozväzujem ťa dnes a prepúšťam z reťazí, ktoré sú na tvojich rukách; ak sa ti ľúbi prijsť so mnou do Babylona, prijdi, a obrátim svoje oko na teba; a jestli sa ti neľúbi prijsť so mnou do Babylona, nechaj tak. Vidz, celá zem je pred tebou; kde sa ti vidí za dobré a kde za slušné ísť, iď ta.
5. A keď sa ešte na to nebol nikam obrátil, riekol mu: Tak sa obráť ku Gedaliášovi, synovi Achikáma, syna Šafánovho, ktorého ustanovil babylonský kráľ nad mestami Júdovými, a bývaj s ním medzi ľudom, alebo už kamkoľvek sa ti vidí za dobré ísť, idi. A veliteľ kráľovskej stráže mu dal potravy na cestu a dar a prepustil ho.
6. A tak prišiel Jeremiáš ku Gedaliášovi, synovi Achikámovmu, do Micpy a býval s ním medzi ľudom, ktorý pozostal v zemi.
7. <Gedaliáš radí veľiteľom nebáť sa slúžiť Chaldejom>A keď počuli všetci velitelia vojsk, ktorí sa boli ukryli na poli, aj ich mužovia, že babylonský kráľ ustanovil Gedaliáša, syna Achikámovho, nad zemou a že dal pod jeho správu mužov, ženy a deti a z chudobného ľudu zeme, z tých, ktorí neboli prestehovaní do Babylona,
8. prišli ku Gedaliášovi do Micpy, a to Izmael, syn Netaniášov, a Jochanán a Jonatán, synovia Kareachovi, a Seraiáš, syn Tanchumetov, a synovia Efaja Netofatského, a Jezaniáš, syn Maachatského, oni aj ich mužovia.
9. A Gedaliáš, syn Achikáma, syna Šafánovho, im prisahal aj ich mužom a povedal: Nebojte sa slúžiť Chaldejom, bývajte v zemi a slúžte babylonskému kráľovi, a bude vám dobre.
10. A ja, hľa, bývam v Micpe aby som stál pred Chaldejmi, ktorí kedy prijdú k nám, a vy spratávajte víno, letné ovocie a olej a dávajte do svojich nádob a bývajte vo svojich mestách ktoré ste zaujali.
11. A počuli aj všetci Židia, ktorí boli v Moábsku a medzi synmi Ammonovými a v Edomsku a ktorí boli vo všetkých tých krajinách, že babylonský kráľ dal Júdovi zbytok a že ustanovil nad nimi Gedaliáša, syna Achikáma, syna Šafánovho.
12. A tak sa navrátili všetci tí Židia zo všetkých miest, kde boli zahnaní, a prišli do zeme Júdovej ku Gedaliášovi do Micpy a naspratávali vína a letného ovocia veľmi mnoho.
13. <Úklady proti Gedaliášovi>Ale Jochanán, syn Kareachov a všetci velitelia vojsk, ktorí boli na poli, prišli ku Gedaliášovi do Micpy,
14. a povedali mu: Či vieš naozaj, že Baalis, kráľ synov Ammonových, poslal Izmaela, syn Netaniášovho, aby ťa zabil? Ale Gedaliáš, syn Achikámov, im neveril.
15. A Jochanán, syn Kareachov, povedal Gedaliášovi tajne v Micpe: Dovoľ, aby som odišiel, a zabil Izmaela, syna Netaniášovho, a nezvie nikto o tom. Načo ťa má zabiť, a načo majú byť rozptýlení všetci Židia, ktorí sa shromaždili k tebe, aby tak zahynul zbytok Júdov?
16. Ale Gedaliáš, syn Achikámov, povedal Jochanánovi, synovi Kareachovmu: Neurob tej veci, lebo hovoríš nepravdu proti Izmaelovi.

  Jeremiah (40/52)