Jeremiah (39/52)  

1. <Jeruzalem dobytý. Cedekiáš oslepený. Ľud zajatý>Deviateho roku Cedekiáša, judského kráľa, desiateho mesiaca prišiel Nabuchodonozor, babylonský kráľ, i všetko jeho vojsko proti Jeruzalemu a obľahli ho.
2. Jedenásteho roku Cedekiáša, štvrtého mesiaca, deviateho dňa toho istého mesiaca bolo prelomené mesto.
3. A vošly všetky kniežatá babylonského kráľa a posadily sa v prostrednej bráne: Nergal-šarecer, Samgarnebú, Sarsechim, náčelník dvoraninov, Nergal-šarecer, náčelník mágov a všetky ostatné kniežatá babylonského kráľa.
4. A stalo sa, keď ich uvidel Cedekiáš, judský kráľ, i všetci bojovní mužovia, že utiekli a vyšli vnoci z mesta cestou zahrady kráľovej, bránou medzi dvoma murami. A vyšiel cestou Jordánskej roviny.
5. Ale ich prenasledovalo vojsko Chaldejov a dostihli Cedekiáša na rovinách Jericha a vzali ho a priviedli ho k Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, hore do Ribly v zemi Chamata, a tam ho súdil.
6. A babylonský kráľ pobil synov Cedekiášových v Rible pred jeho očima, i všetkých popredných Júdových pobil babylonský kráľ.
7. A oči Cedekiášove oslepil a poviazal ho dvoma medenými reťazami, aby ho odviedol do Babylona.
8. A Chaldeji spálili dom kráľov ako i domy ľudu ohňom a múry Jeruzalema rozborili.
9. A ostatok ľudu, ktorý bol pozostal v meste, i prebehlých, ktorí boli prebehli k nemu, jako aj iný ostatok ľudu, ktorí boli pozostali, prestehoval Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, do Babylona.
10. A z ľudu tých chudobných, ktorí nemali ničoho, ponechal Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, v zemi Júdovej a dal im vinice a role toho dňa.
11. <Jeremiáš a Ebed-melech zachránení>A Nabuchodonozor, babylonský kráľ, prikázal Nebuzaradánovi, veliteľovi kráľovskej stráže, o Jeremiášovi a povedal:
12. Vezmi ho a obráť na neho svoje oči a neurob mu ničoho zlého, ale jako ti bude hovoriť, tak s ním nalož.
13. A tak poslal Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, a Nebušazban, náčelník dvoraninov, a Nergal-šarecer, náčelník mágov, a všetci velitelia babylonského kráľa
14. a tedy poslali a vzali Jeremiáša zo dvora stráže a oddali ho Gedaliášovi, synovi Achikáma, syna Šafánovho, aby ho vyviedol von do domu. A tak býval medzi ľudom.
15. A k Jeremiášovi stalo sa slovo JeHoVaHovo, keď bol zatvorený vo dvore stráže, povediac:
16. Iď a povieš Ethiopovi Ebed-melechovi: Takto hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, uvediem svoje slová na toto mesto na zlé a nie na dobré, a budú sa diať pred tvojou tvárou toho dňa.
17. Ale ťa vytrhnem totho dňa, hovorí JeHoVaH, a nebudeš vydaný doruky mužov, ktorých tvári sa bojíš.
18. Lebo istotne ťa vyslobodím, a nepadneš od meča, a bude ti tvoja duša za korisť, pretože si sa nadejal na mňa, hovorí JeHoVaH.

  Jeremiah (39/52)