Jeremiah (35/52)  

1. <Rechabiti odoprú piť víno>Slovo, ktoré sa stalo od JeHoVaHa k Jeremiášovi vo dňoch Jehojakima, syna Joziášovho, judského kráľa, povediac:
2. Iď do domu Rechabitov a budeš hovoriť s nimi a dovedieš ich do domu JeHoVaHovho do jednej z chýž a budeš im dávať piť víno.
3. A tak som pojal Jazaniáša, syna Jeremiáša, syna Chabaciniášovho, i jeho bratov i všetkých jeho synov i všetok dom Rechabitov.
4. A doviedol som ich do domu JeHoVaHovho, do chyže synov Chanána, syna Jigdaliášovho, muža Božieho, ktorá bola vedľa chyže kniežat, ktorá bola nad komorou Maaseiáša, syna Šallúmovho, strážcu prahu.
5. A postavil som pred synov domu Rechabitov žbánky, plné vína, a poháre a povedal som im: Pite víno!
6. Ale oni riekli: Nepijeme vína. Lebo Jonadáb, syn Rechabov náš otec, nám zakázal a povedal: Nebudete piť vína ani vy ani vaši synovia až na veky.
7. Ani nebudete staväť domu ani nebudete siať semena ani nebudete sadiť vinice ani ich nebudete mať, ale budete bývať v stánoch po všetky svoje dni, aby ste žili mnoho dní na tvári zeme, v ktorej pohostínite.
8. A tak sme poslúchli hlas Jonadába, syna Rechabovho, svojho otca, vo všetkom,čo nám prikázal, totiž aby sme nepili vína po všetky svoje dni ani my ani naše ženy ani naši synovia ani naše dcéry
9. a aby sme nestaväli domov, aby sme v nich bývali, ani nemali ani vinice ani poľa ani semena,
10. a preto bývame v stánoch a poslúchame a robíme všetko tak, ako nám to prikázal Jonadáb, náš otec.
11. A stalo sa, keď prišiel Nabuchodonozor, babylonský kráľ, hore do zeme, že sme povedali: Poďte a vojdime do Jeruzalema pred vojskom Chaldejov a pred vojskom Sýrov, a tak bývame v Jeruzaleme.
12. <Bôh ich stavia za príklad poslušnosti a sľubuje im požehnanie>A stalo sa slovo JeHoVaHovo k Jeremiášovi povediac:
13. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov: Iď a povieš mužom Júdovým a obyvateľom Jeruzalema: Či si nevezmete naučenia, aby ste počúvali na moje slová? hovorí JeHoVaH.
14. Stoja slová Jonadába, syna Rechabovho, ktoré prikázal svojim synom, aby nepili vína, a nepili až do tohoto dňa, lebo poslúchajú prikázanie svojho otca. A ja vám hovorím vstávajúc skoro za rána a vše len hovorím, ale nepočúvate na mňa.
15. A posielal som k vám všetkých svojich služobníkov prorokov vstávajúc skoro za rána a posielajúc znova a znova a hovorím: Nože sa navráťte každý od svojej zlej cesty a robte tak, aby boly vaše skutky dobré, a nechoďte za inými bohmi, aby ste im slúžili, a bývajte v zemi, ktorú som dal vám i vašim otcom, ale nenaklonili ste svojho ucha, ani nepočúvate na mňa.
16. Lebo synovia Jonadába, syna Rechabovho, zachovávajú prikázania svojho otca, ktoré im prikázal; ale tento ľud nepočúva na mňa.
17. Preto takto hovorí JeHoVaH, Bôh Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa uvediem na Júdu a na všetkých obyvateľov Jeruzalema všetko to zlé, ktoré som hovoril proti nim, pretože som im hovorieval, ale neposlúchli; volával som na nich, ale sa neohlásili.
18. A domu Rechabitov povedal Jeremiáš: Takto hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov: Preto, že poslúchate prikázanie Jonadába, svojho otca, a ostríhate všetky jeho prikázania a robíte všetko tak, ako vám to prikázal,
19. preto takto hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov: Nebude vyťatý muž Jonadábovi, synovi Rechabovmu, ktorý by stál pred mojou tvárou, po všetky dni.

  Jeremiah (35/52)