Jeremiah (34/52)  

1. <Jeremiáš predpovedá pád Jeruzalema a smrť Cedekiášovu>Slovo, ktoré sa stalo od JeHoVaHa k Jeremiášovi, kým Nabuchodonozor, babylonský kráľ, i všetko jeho vojsko i všetky kráľovstvá zeme, panstvo to jeho ruky, i všetky národy bojovali proti Jeruzalemu a proti všetkým jeho mestám, povediac:
2. Takto hovorí JeHoVaH, Bôh Izraelov: Iď a povieš Cedekiášovi, judskému kráľovi, a povieš mu: Takto hovorí JeHoVaH: Hľa, vydám toto mesto do ruky babylonského kráľa a spáli ho ohňom.
3. A ty neujdeš jeho ruke, ale budeš istotne chytený a budeš vydaný do jeho ruky a tvoje oči uvidia babylonského kráľa, a jeho ústa budú hovoriť s tvojimi ústami, a prijdeš do Babylona.
4. Avšak počuj slovo JeHoVaHovo, Cedekiášu, judský kráľu: Takto hovorí JeHoVaH o tebe: Nezomrieš mečom.
5. Zomrieš v pokoji. A jako pálievali tvojim otcom, drievnym kráľom, ktorí boli pred tebou, tak budú páliť aj tebe, a budú kvíliť nad tebou: Ach, pane! Lebo ja som hovoril slovo, hovorí JeHoVaH.
6. A prorok Jeremiáš hovoril Cedekiášovi, judskému kráľovi, všetky tie slová v Jeruzaleme,
7. keď bojovalo vojsko babylonského kráľa proti Jeruzalemu a proti všetkým mestám Júdovým, ktoré boly ešte pozostaly, proti Lachišu a proti Azéke, lebo tie boly pozostaly z miest Júdových, ohradené mestá.
8. <Bratia prepustení a zase podmanení. Pomsta za to>Slovo, ktoré sa stalo od JeHoVaHa k Jeremiášovi, keď bol učinil kráľ Cedekiáš smluvu so všetkým ľudom, ktorý bol v Jeruzaleme, aby im vyhlásil slobodu,
9. aby každý prepustil svojho sluhu a každý svoju dievku, Hebreja a Hebrejku, slobodných, aby si niktorý neslúžili nimi, Židom, svojím bratom.
10. A poslúchli všetky kniežatá i všetok ľud, ktorí boli vošli v smluvu, že prepustia každý svojho sluhu a každý svoju dievku slobodných, aby si viacej neslúžili nimi, poslúchli tedy a prepustili.
11. Ale potom zase navrátili sluhov a dievky, ktorých boli prepustili slobodných, a podmanili si ich za sluhov a za dievky.
12. Preto stalo sa slovo JeHoVaHovo k Jeremiášovi od JeHoVaHa povediac:
13. Takto hovorí JeHoVaH, Bôh Izraelov: Ja som učinil smluvu s vašimi otcami toho dňa, ktorého som ich vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov, povediac:
14. Po siedmich rokoch prepustíte každý svojho brata Hebreja, ktorý by sa ti predal a slúžil by ti šesť rokov, a prepustíš ho slobodného od seba, ale nepočúvali vaši otcovia na mňa ani nenaklonili svojho ucha.
15. A vy ste sa boli obrátili dnes a učinili ste to, čo je spravedlivé v mojich očiach, vyhlásiac každý svojmu blížnemu slobodu a učinili ste smluvu pred mojou tvárou v dome, nad ktorým je menované moje meno;
16. ale obrátiac sa poškvrnili ste moje meno navrátiac každý svojho sluhu a každý svoju dievku, ktorých ste boli prepustili slobodných podľa žiadosti ich duše, a podmanili ste ich, aby vám boli sluhami a dievkami.
17. Preto takto hovorí JeHoVaH: Vy ste ma neposlúchli, aby ste boli vyhlásili slobodu každý svojmu bratovi a každý svojmu blížnemu, preto hľa, vyhlasujem vám slobodu, hovorí JeHoVaH, k meču, moru a hladu a vydám vás za postrk všetkým kráľovstvám zeme.
18. A vydám mužov, ktorí prestúpili moju smluvu, ktorí nedodržali slov smluvy, ktorú učinili pred mojou tvárou, aby boli jako to teľa, ktoré rozťali na dvoje a prešli pomedzi jeho diely.
19. Kniežatá Júdove a kniežatá Jeruzalema, dvoranini a kňazi a všetok ľud zeme, ktorí prešli pomedzi diely teľaťa,
20. vydám ich do ruky ich nepriateľov a do ruky tých, ktorí hľadajú ich dušu, a ich mŕtve telo bude za pokrm nebeskému vtáctvu a zemskej zveri.
21. Aj Cedekiáša, judského kráľa, i jeho kniežatá vydám do ruky ich nepriateľov a do ruky tých, ktorí hľadajú ich dušu, a do ruky vojska babylonského kráľa, ktorí odtiahli od vás hore.
22. Hľa, rozkážem, hovorí JeHoVaH, a navrátim ich na toto mesto, a budú bojovať proti nemu a vezmú ho a spália ho ohňom, i mestá Júdove dám, aby boly obrátené na púšť, tak čo nebude obyvateľa.

  Jeremiah (34/52)