Jeremiah (29/52)  

1. <List zajatým, ako sa majú chovať v zajatí>Toto sú slová listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z Jeruzalema k ostatku starších prestehovaných a ku kňazom a prorokom a ku všetkému ľudu, ktorých prestehoval Nabuchodonozor z Jeruzalema do Babylona,
2. keď bol vyšiel kráľ Jekoniáš i kráľovná i komorníci, kniežatá Júdu a Jeruzalema jako aj tesári a kováči z Jeruzalema,
3. po Eleasovi, synovi Šafanovom, a po Gemariášovi, synovi Chilkiášovom, ktorých poslal Cedekiáš, judský kráľ, k Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, do Babylona, povediac:
4. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov, všetkým prestehovaným, ktorých som prestehoval z Jeruzalema do Babylona:
5. Staväjte domy a bývajte v nich, saďte zahrady a jedzte ich ovocie.
6. Berte si ženy a ploďte synov a dcéry a berte i pre svojich synov ženy a svoje dcéry dávajte za mužov, aby rodily synov a dcéry, a množte sa tam, a nech vás neubúda!
7. A hľadajte pokoj mesta, do ktorého som vás prestehoval, a modlite sa zaň JeHoVaHovi, lebo v jeho pokoji budete mať pokoj.
8. <Nepočúvať na falošných prorokov. Kajúcim sľubuje Bôh milosť, meč na tých, ktorí nevyšli>Lebo takto hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov: Nech vás neklamú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na svoje sny, ktoré sa vám snívajú vaším pričinením,
9. pretože vám lživo prorokujú v mojom mene; neposlal som ich, hovorí JeHoVaH.
10. Lebo takto hovorí JeHoVaH: Lebo keď sa vyplní Babylonu sedemdesiat rokov, navštívim vás a splním pri vás svoje dobré slovo, totiž že vás navrátim na toto miesto.
11. Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím, o vás, hovorí JeHoVaH, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie.
12. Budete ma vzývať a pojdete a budete sa mi modliť, a vyslyším vás.
13. A budete ma hľadať a najdete, keď sa po mne budete dopytovať celým svojím srdcom.
14. A dám sa vám nájsť, hovorí JeHoVaH, a dovediem nazpät vašich zajatých a shromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás zahnal, hovorí JeHoVaH, a navrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odstehoval.
15. Lebo hovoríte: JeHoVaH nám vzbudil prorokov do Babylona.-
16. Lebo takto hovorí JeHoVaH o kráľovi, ktorý sedí na stolici Dávidovej a o všetkom ľude, ktorý býva v tomto meste, o vašich bratoch, ktorí nevyšli s vami medzi prestehovanými,
17. takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Hľa, pošlem na nich meč, hlad a mor a dám, aby boli jako tie odporné fíky, ktoré sa nejedia, pretoža sú také zlé.
18. A budem ich stíhať mečom, hladom a morom a vydám ich za postrk všetkým kráľovstvám zeme, na kliatbu, na des a úžas a na potupu medzi všetkými národami, kam ich zaženiem,
19. pretože nepočúvali na moje slová, hovorí JeHoVaH, keď som posielal k nim svojich služobníkov prorokov vstávajúc skoro za rána a posielajúc ich znova a znova, a neposlúchali ste, hovorí JeHoVaH.
20. <O falošných prorokoch cudzoložných, o Achabovi a Cedekiášovi>A vy počujte slovo JeHoVaHovo, všetci prestehovaní, ktorých som poslal preč z Jeruzalema do Babylona!
21. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov, o Achabovi, synovi Kolaiášovom, a o Cedekiášovi, synovi Maaseiášovom, ktorí vám prorokujú v mojom mene lož: Hľa, vydám ich do ruky Nabuchodonozora, babylonského kráľa, a zabije ich pred vašimi očami.
22. A vezme sa od nich kliatba pre všetkých prestehovaných Júdových, ktorí sú v Babylone, a bude sa hovoriť: Nech ti učiní JeHoVaH ako Cedekiášovi a jako Achabovi, ktorých upiekol babylonský kráľ na ohni,
23. pretože páchali bláznovstvo v Izraelovi a cudzoložili so ženami svojich blížnych a hovorili slovo v mojom mene, lož, to, čoho som im neprikázal, a ja viem o tom a som toho svedkom, hovorí JeHoVaH.
24. <O falošnom prorokovi Šemaiášovi a o jeho liste>A Šemaiášovi Nechelamskému povieš toto:
25. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov: Pretože si ty poslal listy vo svojom mene na všetok ľud, ktorý je v Jeruzaleme, i na Cefaniáša, syna Maaseiášovho, kňaza, jako i na všetkých kňazov povediac:
26. JeHoVaH ťa dal za kňaza namiesto kňaza Jehojadu, aby ste dozerali v dome JeHoVaHovom na každého šialeného človeka a vydávajúceho sa za proroka, a dáš ho do klady a dáš mu železný nákrčník na krk.
27. A tak teraz prečo si nezakríkol Jeremiáša Anatótskeho ktorý sa vám vydáva za proroka?
28. Lebo preto poslal k nám do Babylona posolstvo povediac: Pretiahne sa to, staväjte domy a bývajte v nich, saďte zahrady a jedzte ich ovocie.
29. A kňaz Cefaniáš čítal tento list pred prorokom Jeremiášom.
30. A stalo sa slovo JeHoVaHovo k Jeremiášovi povediac:
31. Pošli ku všetkým prestehovaným a povedz: Takto hovorí JeHoVaH o Šemaiášovi Nechelamskom: Pretože vám prorokuje Šemaiáš, kým som ho ja neposlal, a pôsobí to, aby ste sa nadejali na lož,
32. preto takto hovorí JeHoVaH: Hľa, navštívim hriech na Šemaiášovi Nechelamskom i na jeho semene: nebude mať nikoho, kto by býval medzi týmto ľudom, ani neuvidí dobrého, ktoré učiním svojmu ľudu, hovorí JeHoVaH, pretože hovoril to, čím by odvrátil ľud od JeHoVaHa.

  Jeremiah (29/52)