Jeremiah (27/52)  

1. <Národy, ktoré dal JeHoVaH Nabuchodonozorovi. Neposlúchať falošných prorokov>Na počiatku kraľovania Jehojakima, syna Joziášovho, judského kráľa, stalo sa toto slovo od JeHoVaHa k Jeremiášovi povediac:
2. Takto mi povedal JeHoVaH: Sprav si povrazy a jarmá a dáš ich na svoju šiju.
3. A potom ich pošleš k edomskému kráľovi a k moábskemu kráľovi a ku kráľovi synov Ammonových a k týrskemu kráľovi a k sidonskému kráľovi po posloch, ktorí prijdú do Jeruzalema k Cedekiášovi, judskému kráľovi.
4. A prikážeš im, aby povedali svojim pánom: Takto hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov: Takto poviete svojim pánom:
5. Ja som učinil zem, človeka i hovädo, ktoré je na tvári zeme, svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom a dám ju tomu, komu sa mi ľúbi.
6. A tak teraz som ja dal všetky tieto zeme do ruky Nabuchodonozora, babylonského kráľa, svojho služobníka, ba ešte aj poľnú zver som mu dal, aby mu slúžila.
7. A budú mu služiť všetky tie národy i jeho synovi i synovi jeho syna, dokiaľ neprijde čas i jeho vlastnej zeme, keď si nimi budú slúžiť mnohé národy a veľkí kráľovia.
8. A stane sa, že národ alebo kráľovstvo, ktoré by mu neslúžily, Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, jako i toho, kto by nedal svojej šije do jarma babylonského kráľa, ten národ navštívim mečom, hladom a morom, hovorí JeHoVaH, a budem ich biť, dokiaľ ich nevyplienim jeho rukou.
9. Preto vy nepočúvajte na svojich prorokov ani na svojich veštcov ani na svoje sny ani na svojich planetárov ani na svojich čarodejníkov, ktorí vám hovoria, že vraj nebudete slúžiť babylonskému kráľovi.
10. Lebo vám prorokujú lož, aby som vás vzdialil s vašej zeme a aby som vás zahnal, aby ste zahynuli.
11. Ale národ, ktorý poddá svoju šiju do jarma babylonského kráľa a bude mu slúžiť, ponechám na jeho zemi, hovorí JeHoVaH, a bude ju obrábať a bude bývať v nej.
12. <To isté hovorí Cedekiášovi>A hovoril som Cedekiášovi, judskému kráľovi, podľa všetkých týchto slov a povedal som: Poddajte svoje šije do jarma babylonského kráľa a slúžte mu i jeho ľudu a žite!
13. Prečo máte zomrieť, ty i tvoj ľud, mečom, hladom a morom, ako hovoril JeHoVaH o národe, ktorý by neslúžil babylonskému kráľovi.
14. A nepočúvajte na slová prorokov, ktorí vám hovoria, že vraj nebudete slúžiť babylonskému kráľovi, lebo vám prorokujú lož.
15. Lebo neposlal som ich, hovorí JeHoVaH, ale oni prorokujú lživo v mojom mene, aby som vás zahnal, a aby ste zahynuli vy i proroci, ktorí vám prorokujú.
16. I kňazom i všetkému tomuto ľudu som hovoril a riekol som: Takto hovorí JeHoVaH: Nepočúvajte na slová svojich prorokov, ktorí vám prorokujú a hovoria: Hľa, nádoby domu JeHoVaHovho budú navrátené z Babylona už teraz skoro. Lebo vám prorokujú lož.
17. Nepočúvajte na nich; slúžte babylonskému kráľovi a žite! Prečo má byť toto mesto obrátené na púšť?
18. <O nádobách chrámu Božieho>Jestli sú prorokmi, a jestli je u nich slovo JeHoVaHovo, nechže sa primluvia u JeHoVaHa Zástupov, aby neprišly nádoby, ktoré ešte pozostaly v dome JeHoVaHovom a v dome judského kráľa v Jeruzaleme, do Babylona.
19. Lebo takto hovorí JeHoVaH Zástupov o stĺpoch, o mori, o podstavcoch a o ostatku nádob, ktoé pozostaly v tomto meste,
20. ktorých nepobral Nabuchodonozor, babylonský kráľ, keď prestehoval Jekoniáša, syna Jehojakimovho, judského kráľa, z Jeruzalema do Babylona i všetkých popredných Júdu i Jeruzalema,
21. lebo takto hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov, o nádobách, ktoré pozostaly v dome JeHoVaHovom i v dome judského kráľa i v Jeruzaleme:
22. Budú dopravené do Babylona a tam budú až do dňa, ktorého ich navštívim, hovorí JeHoVaH. Vtedy ich dopravím hore a navrátim ich na toto miesto.

  Jeremiah (27/52)