Jeremiah (26/52)  

1. <Ohlas na všetky judské mestá>Na počiatku kraľovania Jehojakima, syna Joziášovho, judského kráľa, stalo sa toto slovo od JeHoVaHa povediac:
2. Takto hovorí JeHoVaH: Postav sa v nádvorí domu JeHoVaHovho a budeš hovoriť proti všetkým mestám Júdovým, ktoré prijdú klaňať sa v dome JeHoVaHovom, všetky slová, ktoré som ti prikázal im hovoriť, neujmeš ani slova,
3. ak by snáď predsa len počuli a navrátili sa každý od svojej zlej cesty, aby som ľutoval zlého ktoré im myslím učiniť pre nešľachetnosť ich skutkov.
4. A povieš im: Takto hovorí JeHoVaH: Ak nebudete počúvať na mňa, aby ste chodili v mojom zákone, ktorý som vám predložil,
5. počúvajúc na slová mojich služobníkov prorokov, ktorých ja posielam k vám, a to vstávajúc skoro za rána a posielajúc ich znova a znova (A nepočuli ste!),
6. vtedy vydám tento dom, aby bol ako Šílo, a toto mesto vydám kliatbe všetkým národom zeme.
7. A kňazi a proroci i všetok ľud počuli Jeremiáša hovoriť tieto slová v dome JeHoVaHovom.
8. A stalo sa, keď dohovoril Jeremiáš všetko to, čo prikázal JeHoVaH hovoriť všetkému ľudu, že ho schopili kňazi a proroci i všetok ľud a povedali: Istotne zomrieš.
9. Prečo si prorokoval v mene JeHoVaHovom povediac: Tento dom bude jako Šílo, a toto mesto vraj spustne tak, že nebude v ňom obyvateľa? A shromaždil sa všetok ľud k Jeremiášovi do domu JeHoVaHovho.
10. <Jeremiáša chcú zabiť>A keď počuli kniežatá Júdove tieto veci, odišli z domu kráľovho hore do domu JeHoVaHovho a posadili sa pri vchode novej brány JeHoVaHovej.
11. A kňazi a proroci povedali kniežatám a všetkému ľudu a riekli: Tento človek zaslúžil, aby bol odsúdený na smrť, lebo prorokoval proti tomuto mestu, jako ste počuli na vlastné uši.
12. Vtedy povedal Jeremiáš všetkým kniežatám a všetkému ľudu a riekol: JeHoVaH ma poslal prorokovať proti tomuto domu a proti tomuto mestu všetky slová, ktoré ste počuli.
13. Preto teraz urobte tak, aby boly vaše cesty dobré i vaše skutky a počúvajte na hlas JeHoVaHa, svojho Boha, a JeHoVaH bude ľutovať zlého, ktoré hovoril proti vám.
14. A ja, hľa, som vo vašej ruke urobte mi podľa toho, čo je dobré a spravedlivé vo vašich očiach.
15. Ale vedzte cele iste, že ak ma zabijete, uvalíte na seba nevinnú krv i na toto mesto i na jeho obyvateľov, lebo vpravde ma poslal JeHoVaH k vám hovoriť vo vaše uši všetky tieto slová.
16. <Knežatá zachránia Jeremiáša od smrti>Vtedy povedali kniežatá i všetok ľud kňazom a prorokom: Tento človek nezaslúžil, aby bol odsúdený na smrť, lebo nám hovoril v mene JeHoVaHa, našeho Boha.
17. A povstali mužovia zo starších zeme a povedali celému shromaždeniu ľudu a riekli:
18. Micheáš Morašťanský prorokoval vo dňoch Ezechiáša, judského kráľa, a povedal všetkému ľudu Júdovmu a riekol: Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Sion sa bude orať ako pole, a Jeruzalem bude obrátený v rumy, a vrch tohoto domu bude výšinami lesa.
19. Či ho azda zabili, Ezechiáš, judský kráľ i celý Júda? Či sa nebál JeHoVaHa a neprosil pokorne JeHoVaHa o milosť? A JeHoVaH ľutoval zlého, ktoré hovoril proti nim. Ale my ideme vykonať veľké zlo proti svojim dušiam.
20. A bol aj iný muž, ktorý prorokoval v mene JeHoVaHovom, Uriáš, syn Šemaiášov, z Kiriat-jearíma, a prorokoval proti tomuto mestu i proti tejto zemi všetko tie isté slová jako Jeremiáš.
21. A keď počul kráľ Jehojakim i všetci jeho udatní i všetky kniežatá jeho slová, hľadal kráľ možnosť zabiť ho. A Uriáš počujúc o tom bál sa a utiekol a prišiel do Egypta.
22. Ale kráľ Jehojakim poslal mužov do Egypta, Elnatána, syna Achborovho, a niektorých mužov s ním, do Egypta.
23. A vyviedli Uriáša z Egypta a doviedli ho ku kráľovi Jehojakimovi, ktorý ho zabil mečom a jeho mŕtve telo hodil ku hrobom synov obecného ľudu.
24. Avšak ruka Achikáma, syna Šafánovho, bola s Jeremiášom, aby ho nevydali do ruky ľudu zabiť ho.

  Jeremiah (26/52)