Jeremiah (25/52)  

1. <Preto, že slúžili modlám a neobrátili sa, budú zajatí sedemdesiat rokov>Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi o všetkom ľude Júdovom v štvrtom roku Jehojakima, syna Joziášovho judského kráľa. (To bol prvý rok Nabuchodonozora, babylonského kráľa)
2. slovo, ktoré hovoril prorok Jeremiáš o všetkom ľude Júdovom a všetkým obyvateľom Jeruzalema povediac:
3. Od trinásteho roku Joziáša syna Amonovho, judského kráľa až do tohoto dňa, toto už dvadsaťtri rokov stávalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne, a hovoril som vám ho vstávajúc skoro za rána a vše som vám hovoril, ale nepočúvali ste.
4. A JeHoVaH posielal k vám všetkých svojich služobníkov prorokov vstávajúc skoro za rána a posielajúc ich znova a znova, ale neposlúchali ste ani ste nenaklonili svojho ucha, aby ste počuli.
5. A hovorili: Nože sa navráťte každý od svojej zlej cesty a od nešľachetnosti svojich skutkov a bývajte na zemi, ktorú dal JeHoVaH vám i vašim otcom od vekov až na veky.
6. Nechoďte za inými bohmi, aby ste im slúžili a aby ste sa im klaňali, a nepopudzujte ma k hnevu dielom svojich rúk, a neučiním vám zlého.
7. Ale nepočúvali ste na mňa, hovorí JeHoVaH, preto, aby ste ma popudzovali k hnevu dielom svojich rúk na svoje zlé.
8. Preto takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Pretože ste neposlúchli mojich slov,
9. hľa, pošlem a poberiem všetky čelade severa, hovorí JeHoVaH, a pošlem i k Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, svojmu služobníkovi, a dovediem ich na túto zem a na jej obyvateľov i na všetky tieto národy naokolo a zahladím ich s kliatbou úplnej záhuby a obrátim ich na hroznú pustinu, na úžas a na večné spustošeniny.
10. A učiním to, že zahynie zpomedzi nich hlas veselosti a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hukot mlyna a svetlo sviece.
11. A celá táto zem, súc spustošená, bude púšťou a hroznou pustinou, a tieto národy budú slúžiť babylonskému kráľovi sedemdesiat rokov.
12. <Proroctvo proti Babylonu>A stane sa, keď sa vyplní sedemdesiat rokov, že navštívim na babylonskom kráľovi a na tom národe, hovorí JeHoVaH, ich neprávosť i na zemi Chaldejov a obrátim to na večné pustiny.
13. A uvediem na tú zem všetky svoje slová, ktoré som hovoril o nej, všetko to, čo je napísané v tejto knihe, to, čo prorokoval Jeremiáš o všetkých tých národoch.
14. Lebo aj nimi si budú slúžiť, mnohé národy a veľkí kráľovia, a tak im odplatím podľa ich skutku a podľa diela ich rúk.
15. <Pohár prchlivosti Božej pre mnohé národy>Lebo takto mi povedal JeHoVaH, Bôh Izraelov: Vezmi pohár vína tejto prchlivosti z mojej ruky a dáš ho piť všetkým národom, ku ktorým ťa pošlem.
16. A budú piť a potáčať sa a zbláznia sa pre meč, ktorý pošlem medzi nich.
17. A tak som vzal pohár z ruky JeHoVaHovej a napájal som všetky tie národy, ku ktorým ma poslal JeHoVaH,
18. Jeruzalem a mestá Júdove a jeho kráľov, jeho kniežatá, aby som ich dal obrátiť na púšť, na hroznú pustinu, na úžas a na kliatbu, jako je tomu dnešného dňa,
19. faraona, egyptského kráľa, jeho sluhov a jeho kniežatá i celý jeho ľud
20. a všetku tú smes a všetkých kráľov zeme Úc, všetkých kráľov zeme Filištínov, Aškalon, Gazu, Ekron a ostatok Ašdóda,
21. Edoma, Moába a synov Ammonových,
22. všetkých kráľov Týru a všetkých kráľov Sidona i kráľov ostrova, ktorý je kde za morom,
23. Dedána, Tému, Búza a všetkých obrezaných po strane
24. a všetkých kráľov Arábie a všetkých kráľov tej smesi, ktorí bývajú na púšti,
25. a všetkých kráľov Zimrie, všetkých kráľov Élama a všetkých kráľov Médska
26. a všetkých kráľov severa, blízkych i ďalekých, jedného s druhým, i všetky kráľovstvá zeme, ktoré sú na tvári sveta, a kráľ Šešach bude piť po nich.
27. A povieš im: Takto hovorí JeHoVaH Zástupov, Bôh Izraelov: Pite a opite sa, vyvráťte a padnite a nevstaňte pre meč, ktorý ja pošlem medzi vás.
28. A stane sa, keby nechceli vziať pohár z tvojej ruky, aby pili, povieš im: Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Ba, istotne piť budete!
29. Lebo hľa, v meste, nad ktorým bolo vzývané moje meno, začnem konať zlé, a čo vy by ste mali byť bez trestu?! Nebudete bez trestu! Ale zavolám meč na všetkých obyvateľov zeme, hovorí JeHoVaH Zástupov.
30. A ty im prorokuj všetky tieto slová a povieš im: JeHoVaH bude revať z výsosti a z príbytku svojej svätosti vydá svoj hlas, bude mocne revať na svoje obydlie; výkrik sa bude ozývať jako výkrik tých, ktorí šliapu hrozno, proti všetkým obyvateľom zeme.
31. Hrmot dojde až na koniec zeme, lebo JeHoVaH má pravotu s národami, bude sa súdiť s každým telom, vydá bezbožníkov meču, hovorí JeHoVaH.
32. Takto hovorí JeHoVaH Zástupov: Hľa, zlé vyjde od národa k národu, a veľký víchor sa strhne od najďaľších končín zeme.
33. a pobití od JeHoVaHa budú toho dňa od konca zeme až po koniec zeme. Nebudú oplakávaní ani nebudú sprataní ani nebudú pochovaní; budú za hnojivo na tvári zeme.
34. <O zlých pastieroch>Kvíľte, pastieri, a kričte, a váľajte sa v popole, vy slávni toho stáda, lebo sa naplnily vaše dni, aby ste boli pobití, a rozptýlim vás, a padnete jako vzácna nádoba.
35. A zahynie útočište pastierom a útek slávnym stáda.
36. ČUJ! Hlas zúfalého kriku pastierov, kvílenie slávnych stáda. Lebo JeHoVaH zkazí ich pašu,
37. a umĺknu pasienky pokoja pre páľu hnevu JeHoVaHovho.
38. Opustí jako lev svoju skrýš, lebo ich zem bude obrátená v hroznú pustinu pre páľu jeho ukrutného meča a pre páľu jeho hnevu.

  Jeremiah (25/52)