Jeremiah (24/52)  

1. <Podobenstvo o fíkoch>JeHoVaH mi ukázal, a hľa, dva koše fíkov boli postavené pred chrámom JeHoVaHovým, keď už bol Nabuchonodozor, babylonský kráľ, prestehoval Jekoniáša, syna Jehojakimovho, judského kráľa, i judské kniežatá, tesárov i kováčov z Jeruzalema a doviedol ich do Babylona.
2. Jeden koš bol koš veľmi dobrých fíkov, ako bývajú skoré fíky, a druhý koš bol koš veľmi zlých fíkov, aké sa nejedia preto, že sú zlé.
3. A JeHoVaH mi riekol: Čo vidíš, Jeremiášu? A ja som odpovedal: Fíky. Tie dobré fíky sú veľmi dobré, a tie zlé sú veľmi zlé, jaké sa nejedia, pretože sú také zlé.
4. A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac:
5. Takto hovorí JeHoVaH, Bôh Izraelov: Ako na tieto dobré fíky, tak budem hľadieť na prestehovaných Júdových, ktorých som poslal preč z tohoto miesta do zeme Chaldejov, na ich dobré.
6. A obrátim svoje oko na nich na dobré a navrátim ich do tejto zeme a zbudujem ich a nezborím, zasadím ich a nevyplienim
7. a dám im srdce, aby ma znali, že ja som JeHoVaH, a budú mi ľudom, a ja im budem Bohom, keď sa navrátia ku mne celým svojím srdcom.-
8. Ale jako tie zlé fíky, jaké sa nejedia, pretože sú zlé, áno, takto hovorí JeHoVaH, za takého dám Cedekiáša, judského kráľa, jeho kniežatá a ostatok Jeruzalema, ktorí pozostali v tejto zemi, jako aj tých, ktorí bývajú v Egyptskej zemi,
9. a vydám ich za postrk na zlé, všetkým kráľovstvám zeme na potupu a za príslovie, v rezavý posmech a v kliatbu na všetkých miestach, kam ich zaženiem.
10. A budem posielať na nich meč, hlad a mor, dokiaľ nebudú vyničení s povrchu zeme, ktorú som bol dal im aj ich otcom.

  Jeremiah (24/52)